Nionde kontakten Fredag, 21 mars -75,_kl.16.18


 • 1  Semjase. Tyvärr måste jag föra en något ensidig
  konversation i dag, eftersom jag måste klarlägga viktiga
  saker: Redan sedan årtionden tillbaka försöker åtskilliga
  jordemänniskor och hela grupper – medvetet eller omedvetet
  att pressa in oss i sfärer, där vi inte i någon form passar
  in, och där vi inte heller skulle vilja höra hemma.

 • 2. Vi blir högre placerade än vad vi i detta avseende
  motsvarar, ofta bara av sensationslystnad eller av
  profitskäl.

 • 3. Men vi är alla bara människor, i likhet med alla
  mänskliga väsen.

 • 4. Enligt era begrepp lever vi väl visserligen på en nivå av
  överteknik och stort andligt framsteg, men inte med någon
  självförhävelse eller øvermäktigt, som flertalet människor
  pådiktar oss.

 • 5. Vi är varken jordemänniskornas beskyddare eller några
  gudasända änglar eller annat liknande.

 • 6. Många egoistiska personer och de hela grupper som
  vilseledas av dessa påstår att vi skulle vara bevakare av
  jorden och dess människor, och att vi skulle styra deras
  öden.

 • 7. Men detta motsvarar inte verkligheten, ty vi genomför
  endast en självpåtagen uppgift, som inte på något sätt har
  något gemensamt med övervakning och styrning av människornas
  verkliga öden.

 • 8. Det är alltså felaktigt att beskriva oss som
  överjordiska sändebud och väktare.

 • 9. Om vi vore sändebud och bevakare i den mening som man
  påstår om oss, då skulle vi leda och kontrollera med allas
  vetskap.

 • 10. Vi är inte det som man pådiktar oss; vi lever
  visserligen andligt och tekniskt nära 3 årtusenden före
  jordemänniskan i utveckling.

 • 11. Men ändå vill alla de människor, som är beroende av ett
  religiöst troende, i sin fantasi göra oss till något
  gudaliknande.

 • 12. I och med det degraderar de sig själva och alla sina
  medmänniskor till underutvecklade människoväsensen.

 • 13. Genom felaktiga, eller helt medvetet påhittade
  kontaktredogörelser utan all sanning, skapas också det
  intrycket att jordemänniskan endast
  skulle begå misstag och inte på något sätt leva rätt.

 • 14. Men så är det i själva verket inte, ty jordemänniskan
  följer sin utvecklingsmässigt betingade väg.

 • 15. Förvisso, hon är barbarisk och i motsvarande mån även i
  sin forskning våldsam och ofta obetänksam.

 • 16. Men det barbariska är utmärkande för många livsformer,
  ty det är naturbetingat och ändamålsenligt-därigenom
  säkerställas livet i början.

 • 17. Därmed menar jag det naturliga barbariet, som är fritt
  från urartande.

 • 18. Det medföljer även mycket högre utvecklade raser än
  jordemänniskans, och upphör först med högre andlig
  fullkomning, när anden tillägnat sig de nödvändiga
  erfarenheterna.

 • 19. Det ligger alltså inte alls så till, att jordemänniskan
  bara blir degenererad och degraderad till det ondas avkomma.

 • 20. Hon härstammar från vilda förfäder, och har att gå sin
  utvecklingsväg.

 • 21. Men denna väg leder via nöd, olyckor och svårigheter
  fram till erfarenhet och kunskap.

 • 22. Detta kräver å andra sidan hårdheten av ett visst
  barbari, förutan vilket ingen tvingande kraft framåt skulle
  kunna ansättas.

 • 23. Först ett visst barbari kan öppna vägen för forskning
  och utveckling, ty där finner man den nödvändiga hårdheten
  som behövs för att komma förbi vissa bindande ting om eljest
  skulle förhindra framsteg, nämligen stränga trosinbillningar,
  vilka verkar bromsande på framåtskridande av varje slag,
  eller t.o.m. förkväver det helt redan i sin linda.

 • 24. Människoväsen förmår följaktligen att bedriva
  fruktbärande forskningsarbete endast under förutsättning att
  de i hög grad kopplar bort religiösa trosinbillningar och
  söker den sanna verkligheten där den också står att hämta.

 • 25. Därmed åsidosättes inte aktningen för Livet eller t.o.m.
  aktningen för Skapelsen själv, alldeles tvärtom; vördnaden
  inför Skapelsen och Livet växer med forskningsresultaten.

 • 26. Att det verkligen ligger så till torde jordemänniskan
  kunna inse därav, att inget liv skulle kunna befrias från
  sjukdomar, om inte dessförinnan liv hade experimentellt
  förstörts för analys av sjukdomsorsaker och motmedel.

 • 27. För att emellertid förstöra liv för forskningsändamål,
  därför tarvas grymhet.

 • 28. Men även andra slag av utveckling behöver barbariet,
  eftersom detta skapar den nödvändiga hårdheten.

 • 29. Sålunda kan en människa, som är bunden till en stark
  trosinbillning, aldrig åstadkomma en betydelsefull och
  livsuppbyggande utveckling, eftersom hon tänker och handlar
  alltför ensidigt och humant, varigenom hon själv likaså
  utvecklas ensidigt och urartat.

 • 30. Den stora faran däremot ligger däri, att vetenskapsmän
  ofta utnyttjar sitt kunnande och vetande för egennyttiga
  ändamål, och därvid underkuvar och utsuger sina lägre
  utvecklade medmänniskor.

 • 31. Detta bör stoppas, men likaså även deras landvinningar i
  tekniskt avseende, om de bara tjänar till att förstöra.

 • 32. Det är inte ønskvärt att de svingar sig själva upp som
  gudar, och att de därigenom sedan begår samma fel som, redan
  våra förfäder.

 • 33. Det vill vi försöka förhindra genom visst inflytande.
 • 34. Men vi vill också anvisa vissa vägar, och låta vissa
  insikter mogna i jordemänniskan. Och om vi nu skulle blanda
  oss i vissa ting och viktigheter, så är det bara av det
  skälet att jordemänniskan inte borde begå
  samma fel som de våra förfäder skadligen drabbades av.

 

 • + Du har redan nämnt om det. År du villig att berätta vidare
  i dag om mänsklighetens historia?

 • 36   Semjase. Javisst, det vill jag.
 • + Får jag först ställa en enda fråga till dig, som
  intresserar många av mina vänner och bekanta?

 • 37  Semjase. Ja.
 • + Det gäller ditt resp. era strålskepp, som jag har kunnat
  fotografera vid åtskilliga tillfällen. Mina vänner och
  bekanta kan inte förstå att just precis jag och ingen annan
  har kunnat se och t.o.m. fotografera dem.

 • 38  Semjase. Denna fråga är mycket lätt att besvara:
  Iakttagelse. färmågan hos jordemänniskan är mycket svag och
  ytlig.

 • 39. Våra strålskepp betraktar de mycket ofta som något slags
  jordiskt flygplan, och skänker dem, därför knappast mer än
  någon bråkdels sekunds uppmärksamhet.

 • 40. De är helt enkelt inte vana vid att noggrant spana och
  observera.

 • 41. Men å andra sidan är det också så, att vi i största
  utsträckning skyddar våra strålskepp mot all upptäckt, varför
  människan inte kan observera oss.

 • 42. Det är mycket enkelt för oss att skydda våra skepp genom
  en skärm som spärrar mot sikt från 500 meters håll, runtom
  eller bara delvis, från sidan, från ovan eller underifrån,
  allt efter behag.

 • 43. Om jag alltså tillät dig att fotografera mitt skepp från
  ena sidan, då var det skyddat från insyn från alla andra
  sidor genom spärrskärmen, så att inga oinvigda kunde se det.

 • 44. Detta vill jag bevisa för dig och dina vänner.
 • 45. För den skull ger jag dig tillåtelse att taga
  ytterligare 3 bilder av mitt strålskepp, varvid du skall ha
  dina vänner med.

 • 46. Skaffa en ny film, som du lägger in i kameran medan de
  ser på.

 • 47. Kom sedan tillsammans med dem till den kontaktplats, som
  vi senare skall komma överens om.

 • 48. Ett stycke från dem intar du sedan din position.
 • 49. När jag sedan dyker upp med mitt strålskepp kommer du
  att ta tre bilder.

 • 50. Som vanligt kommer skärmen på skeppet att vara så
  inkopplad, att endast just du kan se det.

 • 51. Säg därför till dina vänner att de inte skall bli
  besvikna om de trots allt inte kan se skeppet.

 • 52. Detta skall bara bevisa för dem att mina utläggningar
  beträffande spärrskärmen motsvarar verkligheten.

 • 53. Alen detta blir det enda bevis som jag består dina
  vänner med – ytterligare skall icke följa.

 • 54. Det måste de nöja sig med.
 • + Tack, Semjase, det är mycket förekommande av dig. Kan jag
  också vid tillfälle göra en bandinspelning av dig,
  beträffande din röst ?

 • 55  Semjase. Jag har sagt, att de tre fotona blir det första
  och det sista beviset från min sida.

 • 56. Något ytterligare kan jag inte medge, förstå det.
 • 57. När människorna redan nu misstror dina ord och dina
  fotobevis, och t.o.m. förolämpande tar de senare som
  fotomontage, så kan vi bara vänta oss något motsvarande om du
  skulle fästa min röst på band.

 • 58. Man skulle bara beskylla dig för bedrägeri och påstå,
  att rösten tillhör någon jordekvinna.

 • 59. Ett sådant bevis vore alltså gagnlöst, och följaktligen
  kan jag inte heller godkänna det.

 • 60. Och i fortsättningen skulle jag inte vilja inlåta mig
  på liknande förklaringar, ty i sådana frågor har jag redan
  yttrat mig flera gånger.

 • 61. Förklara nu detta för dina vänner: Om de i
  fortsättningen vill intressera sig för dina påstådda
  uppgifter och vill acceptera verkligheten, då måste detta ske
  med förtroende för oss och för dig, eljest bör de inte längre
  syssla med dessa ting, eftersom deras tvivel, kritik och
  misstro inte befrämjan vårt arbete.

 • + Det är hårt, Semjase.
 • 62 Semjase. Det måste så vara, ty endast sanningen är
  tjänlig.

 • + En del av mina vänner betonar det argumentet, att de ju
  ändå måste föra mitt arbete vidare om något särskilt skulle
  hända mig, t.ex. genom mina medmänniskors intriger eller
  genom myndigheters ingripande, vilket senare ju faktiskt
  redan har hänt en gång.

 • 63   Semjase. Detta är argument, som inte är några, för man
  kommer att få i sin hand alla de angivelser och allt det
  material som du levererar till dem.

 • 64. Om de har förtroende för dig och oss, då är detta
  tillräckligt. Mer behöver de inte.

 • 65. Men deras framtagna argument motsvarar inte enbart denna
  omsorg om intriger, ty hos dem finns också egoistiska skäl
  och tankar förankrade, och en djup misstro mot dina uppgifter
  och bilder.

 • 66. Det hela är till dels endast ytterligare ett försök att
  finna en väg till deras mål, som är att få bevis – men också
  deras lust att medverka i händelsernas centrum spelar in.

 • 67. Men detta tema måste nu verkligen vara avslutat, ty det
  är meningslöst att tala mer om det.

 • + Visst, jag skall inte tala mer om det, och inte besvära dig
  med detta.

 • 68   Semjase. Du besvärar mig inte, eftersom du ju inte
  begärde detta besked för egen räkning.

 • 69. Men nu skulle jag vilja tala om andra ting.
 • + Tillåter du en fråga till innan ?
 • 70   Semjase. Javisst.
 • + Man har kastat mig i ansiktet, att det skulle vara
  egendomligt att du har kommit att tala om skriften Talmud Immanuel och att därvid dina uppgifter och berättelser
  stämmer øverens med dem i Talmud. man har sagt, att allt
  måste nog härstamma från samma källa, och därmed vara osant.

 • 71   Semjase: Och det har man verkligen ?
 • + Ja.
 • 72   Semjase. Ha inga bekymmer i den vägen, ty det ligger i de
  andligt ovetandes natur, att i sitt oförstånd ständigt
  kritisera och göra invändningar.

 • 73. Ofta söker de sammanhang, som de sedan inte kan begripa,
  eftersom de ej kan tänka obegränsat.

 • 74. Deras andliga vetande och tänkande är underkastade
  skarpa gränser, som de endast med svårighet kan øverskrida.

 • 75. Därför är det dem också fullkomligt obegripligt, att
  sanningen, vetandet och visheten genom alla tider aldrig
  sviktar, utan ständigt måste beskrivas på samma sätt.

 • 76. När därför Imanuel för 2000 år sedan förkunnade
  vetandets och vishetens lära, så kunde han endast göra det
  med samma ordabetydelse, som kommit till användning redan
  årtusenden före hans tid.

 • 77. Och när jag i nutiden talar om kunskapens och vishetens
  lära, så kan jag återigen endast göra det med samma
  ordamening som redan Immanuel och alla lärare före honom har
  använt.

 • 78. När därför mina ord låter lika som Immanuels, så kan
  man, därav dra den logiska slutsatsen, att intet av läran har
  förändrats.

 • 79. Sanningen förblir densamma för alla tider, alltså
  klingar den identiskt lika hän över årmillioner, även om den
  utsäges med andra ord.

 • 80. Innebörden är lika. Det smärtar mig om detta inte
  förstås av din vänner, som därför kritiserar.

 • 81. Det kan rekommenderas dem, att de skolar sitt förstånd
  och övar sin logik, för endast på så sätt kan de mästra sin
  ande och nyttja sina krafter.

 • 82. Med kritiken hämmar de sitt andliga framåtskridande om
  kritiken ifråga är ologisk.

 • 83. Att göra detta klart för dem kommer inte att bli lätt,
  för som jag redan tidigare sagt ligger de ännu så länge långt
  efter dig i sin andliga utveckling och kan inte förstå läran.

 • 84. De är fortfarande för mycket fast i sina religioner för
  att kunna inse verkligheten och acceptera den.

 • 85. De lever ännu i den vanföreställningen att sanning,
  vetande och tro tillsammans är och kan kallas religion.

 • 86. De tror, att någon slags bättre form av religion skulle
  vara av godo, och bringa hjälp till individerna.

 • 87. De förstår inte att en religion underkuvar ett väsen,
  och gör det beroende av något som står øver det och som
  befaller och styr.

 • 88. Detta gäller för alla religioner. Därmed är livsformen
  i fråga inte längre herre øver sig själv, utan den
  underkastar sig, och kuvas av något, som den uppfattar som
  maktutövande.

 • 89. Därför finns i hela universum inte en enda form av
  religion, som skulle kunna anses vara av godo.

 • 90. Att jag har fört Talmud Immanuel på tal är ändå bara
  logiskt.

 • 91. Även om jag tar med i beräkningen, att dina vänner
  fortfarande står mycket främmande inför andlig kunskap och
  dess utnyttjande, så förstår jag ändå inte hur denna fråga
  har kunnat ställas.

 • 92. Svaret är dock så logiskt, att alldeles säkert ett
  större barn skulle kunna ge det: Att Talmud Immanuel utgör
  den enda skrift, som faktiskt skrevs under Immanuels levnad,
  och såsom den enda oförfalskade innehåller sann lära om
  verklighet, vetande, vishet och andekunskap.

 • 93. Andra skrifter av liknande slag existerar inte, varför
  det blev nödvändigt att hämta fram denna.

 • 94. Nog hade vi väl kunnat nyförfatta denna lära och givit
  den till dig för spridning, men detta vore meningslöst,
  eftersom det bara är förekomsten av själva skriften ‘Talmud
  Immanuel’ som kan överbevisa människor om det osanna i er
  bibels nya testamente.

 • 95. Som jag ser på denna fråga tycks allt tyda på ett stort
  misstroende och en oberättigad kritik mot allt och alla.

 • 96. Vem som än riktat denna fråga mot dig, så är denna
  person mycket påverkad av religionen, och hon lever med de
  slitningar som den för med sig.

 • 97. Det betyder, att många olika framställningar och
  utläggninar ligger förankrade i denna människa, där de skapar
  en gränslös förvirring, som hon inte själv förmår att reda ut
  och upphäva.

 • 98. Därmed kastas denna människa hit och dit – mellan
  overklit och reellt – när det gäller religiösa ting eller
  sann verklighet.

 • + Du använder hårda ord, Semjase.
 • 99  Semjase. Sanningen låter alltid hård.
 • 100. Men jag ber dig nu att i fortsättningen förskona mir
  från frågor, såvida de inte kommer från dig själv.

 • 101. Det har jag redan förut bett dig om.
 • 102. Från idag besvarar jag inga som helst frågor som inte
  ursprungligen är dina egna.

 • 103. Jag behöver inte ständigt hålla på med att besvara
  frågor, som för länge sedan upphört att vara okända för dig.

 • 104. Dessutom är det inte min uppgift att underlätta
  insamlandet av kunskaper för jordemänniskorna eller ens för
  dina vänner genom att jag ger mig in på att besvara deras
  ologiska frågor.

 • 105. Vad jag har att förklara, det avgör jag och vi, inte
  dina vänner eller medmänniskor.

 • 106. Hade det inte varit på detta sätt, då hade vi kunnat
  ge oss till känna helt öppet och offentligt, vilket vi
  verkligen inte har något intresse av.

 • 107. Förklara för dina vänner att de måste finna sig i att
  nu en gång just bara du är utvald – av alldeles bestämda
  skäl – för att upprätthålla kontakten med oss.

 • 108. Detta har jag nu sagt för sista gången. Ytterligare
  diskussion om detta kommer jag inte att tillåta.

 • + Jag ville inte hetsa upp dig.
 • 109  Semjase. Det har du heller inte gjort, men det är
  oklokt av dina vänner att de inte använder sitt förstånd.

 • 110. Deras oberättigade misstroende och deras kritik är
  bara skadligt för vår sak.

 • 111. Framhåll för dem, att om de vill främja vår sak så
  måste de bemöta oss och dig med förtroende, och lära sig att
  logiskt använda sitt förstånd.

 • 112. Är de ovilliga till detta, då är det meningslöst att
  inviga dem i ytterligare, kommande ting.

 • 113. Hela verksamheten kräver villkorslöst förtroende för
  oss och för dig.

 • 114. Men nu har jag talat nog om detta, slutgiltigt.

 

 • 115. Vid vår femte kontakt, slutade jag berättelsen om
  mänskligheten med att våra hemmavärldar för 50.000 år sedan
  enligt jordisk tideräkning hade nått fram till frihet och
  frid.

 • 116. Kort dessförinnan hade 70.000 människor flytt under
  ledning av vetenskapsmannen Pelegon.

 • 117. Med rymdskepp som de hade lagt beslag på, flydde de
  genom rymden och slog sig ner på jorden.

 • 118. Under Pelegons befäl stod tvåhundra underledare;
  vetenskapsmän, som var och en var kompetent inom ett
  speciellt vetandeområde.

 • 119. Av dessa, och av alla andra, blev Pelegon endräktigt
  accepterad och aktad såsom vishetskonung (IHWH)(gud med liten g).

 • 120. Under loppet av årtusenden upprättade de stora städer,
  och de kom att bebo alla jordens kontinenter.

 • 121. Men tyvärr gick det väl endast knappt 10.000 år.
  Därefter tog nämligen maktlystnad åter överhanden, och ett
  förödande krig svepte fram øver världen.

 • 122. Allt blev helt och hållet förintat, och endast några
  få tusen människor kunde överleva, medan andra flydde ut i
  världsrymden och slog sig ner i främmande världar.

 • 123. Under 7.000 år besökte man inte längre jorden. Då
  blev de som kvarlämnats fullständigt förvildade och
  degenererade.

 • 124. Därefter återvände efterkommande till dem, som hade
  slagit sig ner i avlägsna världar.

 • 125. Återigen anfördes de av en IHWH, under vars befäl de
  byggde Atlantis och Mu.

 • 126. Två ofantliga städer på två olika kontinenter.
 • 127. I årtusenden levde de fullständigt vänskapligt och
  fridfullt, till slutligen återigen några vetenskapsmän gav
  efter för maktbegäret och viljan att utöva herravälde.

 • 128. Men trötta på de ständiga krigen reste sig folken emot
  dem. De beslagtog därför rymdskepp och flydde ut i
  världsrymden. Enligt jordisk tideräkning skedde detta för
  ungefär för 15.000 år sedan.

 • 129. I tvåtusen år levde de och deras efterkommande i ett
  närbeläget solsystem.

 • 130. Två årtusenden, under vilka de hade blivit mycket
  ondskefulla och bara kunde hålla sig till en viss ordning
  med hjälp av den strängaste disciplin.

 • 131. Genom mutationer och forskning nådde de fram till en
  mycket hög medellivslängd, som uppgick till flera tusen år.

 • 132. Besatta av härskardrift lämnade de sin värld för
  ungefär 13.000 år sedan och kom återigen till jorden.

 • 133. Deras högste ledare var vetenskapsmannen ARUS, som
  även kallades ‘Barbaren’. Liksom redan Pelegon –
  närmare 40.000 år tidigare – hade även han 200 ledare och
  underledare, var och en kunnig inom ett speciellt område.

 • 134. I två grupper slog de sig ner, dels i den höga
  Norden, dels i vad som i dag kallas Amerika (Florida),
  varvid de ständigt gjorde framstötar mot Atlantis och MU för
  att överfalla dem under formen av ett krig.

 • 135. Och bara några få årtusenden efter det att de på nytt
  lagt beslag på jorden lyckades de fullständigt förstöra MU
  och Atlantis.

 • 136. Få överlevde, och de gick i träldom, medan många
  veten-skapsmän kunde fly och återvända till de ursprungliga
  hemma världarna bland Plejaderna.

 • 137. Men århundraden innan dess gjorde sipp nykomlingarna
  väl hemmastadda på jorden, och IHWH ARUS förde ett strengt
  och blodigt regemente.

 • 138 Men också hans underledare tog sig friheter, och de
  gjorde sig alltmer självständiga.

 • 139. Blott efter tre årtionden handlade de i stor
  utsträckning efter eget omdöme, även om de också fruktade
  att straffas IHWH .

 • 140. Kodexen, att under alla omständigheter de skulle
  bibehålla sin egen ras ren och inte inlåta sig på att skapa
  mutuationer, stötte de långt ifrån sig,.

 • 141. På förbjudet sätt och i hemlighet gick de ut och
  infångade jordiska livsformer; förvildade eller muterade
  väsen, som var mycket avlägsen avkomma till forntida
  människor från rymden.

 • 142. De i sin vildhet sköna kvinnliga väsendena tämjdes och
  befruktades av anförarna, som kallade sig Himmelssöner.

 • 143. De skapade sålunda muterade väsen – helt nya
  livsformer som allt efter ursprunglig ras var av dvärgväxt,
  mycket storvulna eller av djurtyp.

 • 144. Semjasa, underledarnas anförare, befruktade
  en EVA – ett kvinnligt väsen, som fortfarande var
  människoliknande och även mycket vacker.

 • 145. Avkomman från denna akt var av manligt kön, och
  utgjorde en god form av människa.

 • 146. Semjasa kallade honom ADAM, vilket betyder
  JORDEMÄNNISKA.

 • 147. Ytterligare en liknande befruktning frambragte ett
  kvinnligt väsen, och Semjasa bestämde senare, att dessa båda
  adamer måste para sig med varandra.

 • 148. Men under mellantiden föddes många andra väsen av
  liknande art, som sammanslöt sig till stora grupper och
  stammar.

 • 149. Ur dessa utvecklades dagens mänsklighet, som redan
  från sin urbegynnelse allt efter ras fördelade sig på de
  mest olika kontinenter.

 • 150. IHWH ARUS blev mycket uppbragt øver det skedda, och
  varhelst han kunde komma åt lät han infånga sina felande
  underledare och döda eller landsförvisa dem.

 • 151. Men med tiden ändrade han sin instälining då han såg
  en ny möjlighet till makt, som han skulle kunna utöva över
  de nyskapade jordemänniskorna.

 • 152. Med hjälp av nyutnämnde vaktänglar och underledare lät
  han underkuva tre människosläkten.

 • 153. Dessa utgjordes av förfäder till för det första dem,
  som ni i dag kallar indier, för det andra till dem som har
  slagit sig ner runt Svarta Havet, och för det tredje till
  dem, som drog omkring som zigenare i söder, nedanför
  Medelhavet och därför kallades Hebréer.

 • 154. Genom sina vaktänglar lät IHWH ARUS underkuva dessa
  människosläkten och göra sig till herre över dem.

 • 155. Såsom varande deras högste härskare lät han sig äras
  och tillbedjas av dem.

 • 156. I sitt storhetsvansinne lät han inför dem sig själv
  firas som Skapelsen, och hans underledare som medhjälpare
  vid skapandet.

 • 157. Han utfärdade hårda och stränga lagar, som utan
  undantag krävde den skyldiges blod.

 • 158. Hans son Jehav, som övertog hans herravälde efter 3400
  år, var endast obetydligt bättre; som utropad IHWH øver tre
  kvästa människoarter krävde han blod och död.

 • 159. Först gudarnas efterkommande blev humanare och
  utvecklade sig i egentlig andlig bemärkelse.

 • 160. Äntligen så långt kommet beslöt de sig i enlighet med
  sin nya inställning och andliga förändring för att låta
  jordemänniskans utveckling följa sina naturliga banor, och
  att de själva skulle draga sig tillbaka till den
  ursprungliga hemorten. Därför lämnade
  de för 1943 år sedan jorden och vände tillbaka till
  Plejaderna som fredliga väsen, där under tiden deras egen
  människosläkt hade utvecklat sig mycket högt.

 • 161. I dag lever vi förenade tillsammans i frid och frihet
  och utgör ett enda folk.

 • 162. Det är det som är viktigast för jordemänniskan att
  veta.

 • 163. Det skall också nämnas mer som är viktigt att känna
  till, och det har att göra med en kosmisk förändring, som
  jag redan nämnt en gång tidigare.

 • 164. Det gäller Vattumannens tidålder, som också kallas den
  ‘Gyllene Tidsåldern’.

 • 165. Härvidlag måste jag först klargöra att den religiösa
  läran om denna tidsålder är helt felaktig och har blivit
  medvetet förfalskad.

 • 166. Men delvis ligger en viss oförsvarlig fanatist bakom
  det religiöst proklamerade påståendet, att Vattumannens
  tidsålder skulle medföra alltings slut.

 • 167. Ingalunda är den Nya Tidsåldern en slutets tid, ty i
  själva verket inleder den det sanna livet.

 • 168. Först denna tidsålder gör det möjligt att allting
  bringas till högsta tillstånd, och att anden utvecklas på
  ett förutsett sätt.

 • 169. Men det kommer att dröja många hundra år efter
  tidsålderns inbrott innan så sker.

 • 170. I första linjen kommer som vanligt de krassa
  vetenskaperna att draga nytta av det nya som kommer och
  sålunda göra sig mäktiga, medan det vanliga folket påverkas
  än mer av religioner.

 • 171. Det beror också på tidsåldersväglingen att folk som
  håller fast vid en religion driver den ända till fanatiskt
  självbedrägeri.

 • 172. Alldeles särskilt de 184 årens skiftestid utmärkes av
  att religiösa trosriktningar av alla slag skjuter upp som
  svampar ur jorden och fjättrar människorna på ett farligt
  och nedbrytande sätt.

 • 173. Självmord, mord och all sorts exploatering kommer att
  höra till dagsordningen, liksom också det svåra och
  olyckliga beroende som falska trosantaganden skapar.
  Därigenom skakas hela världsbilden.

 • 174. Påstådda helbrägdagörare och falska profeter uppträder
  vidlyftigt i full offentlighet, och de söker fanatiskt efter
  offer och nya anhängare.

 • 175. Sådan är inledningen till ‘Gyllene Tidsåldern’ –
  övergångsfasen, som omfattar 184 år.

 • 176. Tidsålderns fulla inträde kommer dock inte att ske
  förrän den 3:e februari år 2028, kl. 11.20, europeisk tid.

 • 177. Men den omvälvande kraften från den nya tidsåldern
  började inverka redan från den 3:e februari 1844, och
  alltsedan dess inträffar ständigt nya och väldiga
  förändringar på jorden.

 • 178. Den nya tidsåldern kräver redan sin tribut: religiös
  galenskap, snabb utveckling av alla vetenskaper,
  kriminaliteten ökar, utrotningskrig osv.osv. – tidens
  tecken i omätlig mängd.

 • 179. Den första halva delen av övergångstiden för
  Vattumannens Tidsålder varade i 92 år, från år 1844 till år
  1936, under vilken period Jorden löpte ut ur strålningen
  från Fiskens Tidsålder.

 • 180. Med den 3:e februari kl. 11.20 medeleuropeisk tid
  satte den egentliga øvergångsperioden in för Vattumannens
  Tidsålder, alltså den andra hälften av övergångstiden.

 • 181. Från detta datum hör omvälvande landvinningar –
  upptäckter, uppfinningar osv. – till den normala
  utvecklingen, olikt varje annan tidsålder.

 • 182. Inledningen av Vattumannens Tidsålder betyder början
  till LIVET.

 • 183. Hela det jordiska solsystemet med alla dess otaliga
  former av liv är infångade i den nya tidsåldern; allt och
  alla påverkas därav, ty detta är en kosmisk lag.

 • 184. Enligt denna lag – som alla planeters rörelser och
  alla livsformer i Universum är underkastade – har även
  Jorden, följande det kosmiska skeendet, trätt in i en period
  år 1844, som utvecklingsmässigt utraderar alla
  hittills bestående ordningar av icke naturenligt-skapande
  karaktär.

 • 185. Den nya eran för det med sig, att all skapad ordning
  av jordemänskligt ursprung som hittills varit gällande,
  kommer att nyupprättas och utvecklas.

 • 186. Ursprunget till denna epokala omvandling står att
  finna i strålningsområdet för den gigantiska Centralsolen,
  omkring vilken det jordiska systemet kretsar ett varv inom
  tidsrymden 25.860 år, då det genomlöper 12 olika tidsåldrar
  inom vad ni kallar Djurkretsen.

 • 187. Jorden har redan trätt in i den yttre randen av
  Centralsolens “Gyllene Strålning”, som är den starkaste och
  mest omvälvande strålningen i hela Universum.

 • 188. På grund av denna strålning blir också Vattumannens
  Tidsålder kallad den “Gyllene Tidsåldern”; den Omstörtande,
  den Nya, Under-Tidsåldern, den som medför den mest väldiga
  utveckling.

 • 189. Men med denna tidsålder följer också mycken olycka,
  alldeles speciellt i religiöst avseende och när man
  tillämpar det nyupptäckta och det nyutvecklade.

 • 190. Inte förrän flera århundraden har förflutit kommer
  jordemänniskan att ha segrat över sitt oförstånd och
  oförnuft och inrätta allt efter skapelsenaturliga lagar.

 • 191. Vattumannens era är en stor och livgivande tid.
 • 192. Mycket upphöjd och gyllene inverkar den starkt på
  nästföljande tidsålder, och påverkar alla tidsåldrar som
  senare genomlöper Djurkretsen.

 • 193. Men under den “Gyllene Tiden” kommer dock människan
  att få en naturligt andlig inriktning, som dock inte nås
  utan kaos.

 • 194. Otaliga människor kommer att omkomma uå grund av
  religiös villfarelse, och alltså gå ett hårt öde tillmötes.

 • 195. Men den kommer att vara lycklig, som har lämnat de
  religiösa irrlärorna och kommit att ägna sig åt
  verkligheten, sant vetande och andlig vishet.

 • 196. Ett mäktigt förnyande äger rum på jorden.
 • 197. Enbart intellektet kommer inte längre att vara
  utslagsgivande, utan andligt vetande och kunnande kommer att
  taga överhanden.

 • 198. Allt som ännu inte är tillräckligt högt utvecklat för
  att vara mottagligt för och harmoniskt kunna sammansmälta
  med det andligas högre sfärer kommer att utraderas och
  elimineras, eftersom det inverkar störande och farligt på
  liv i varje form.

 • 199. Allt andligt hämmande och förslavande kommer att
  förintas när dess måttgränser har överskridits.

 • 200. I första hand gäller detta alla de religioner, som
  fungerar som de mest ödeläggande kuvare av ande och dess
  utveckling.

 • 201. Den nya tidsåldern för det med sig, att Jorden rensas
  från alla rent negativa och rent positiva mäktiga krafter,
  varigenom en sunt neutral harmoni kan komma till stånd.

 • 202. Vägberedare för dessa omvälvningar är de kosmiska, de
  skapelsenaturliga och de betingade lagarna.

 • 203. Men vägberedare för dessa omvälvningar är också
  människor som är profeter och lärare, och som därmed
  förkunnar kunskapens sanningar och andlig vishet.

 • 204. De kommer att plågas av smädelser och vanära; de
  anklagas för lögn och bedrägeri när de förkunnar sanningen
  och uppenbarar att religioner alltid för ned i avgrundsdjup
  och aldrig till andlig utveckling.

 • 205. Dessa vägvisare kommer att vara revolutionärer,
  kättare och utstötta, eftersom de kämpar mot vilseledande
  religioners makt, och förkunnar sanningar som gällt under
  årmillioner.

 • 206. Bland dessa kommer många att vara födda i dubbla
  tecken; i Vattumannens tvillingtecken.

 • 207. Som jordisk vattumanfödda är de även kosmiskt
  vattumanfödda: omvälvare, förnyare, revolutionärer och
  profeter, lärare samt ofta den nya tidens mästare.

 • 208. Men de verkligt stora bland dem är de som är födda
  under det första året av den andra halvan av den kosmiska
  övergångstiden; särskilt gäller detta växeltidens första
  dag, den 3:e februari 1937, jordisk tideräkning.

 • 209. Mycket utslagsgivande är också
  tidens timmar och minuter, ty ju närmare övergångstidpunkten
  kl. 11.20 de är födda, desto starkare har de präglats av
  Vattumannens Tidsålders egenskaper.

 • 210. Dessa finns det dock bara få utav, och de är vitt
  utsuridda i världen.

 • 211. Om dessa inte ända från barndomen är påverkade av
  religion och omvärld o.s.v., så är de de egentliga
  vägberedarna och ursprunget till den nya tiden.

 • 212. De informationer och yttranden som här har lämnats är
  av största intresse och betydelse för människorna, och du
  skall med alla medel sprida kännedom därom, det är allas vår
  önskan.

 • 213. Jag vet att du redan har gjort en del för att göra
  mina underrättelser kända och mycket annat, men det räcker
  tyvärr inte.

 • 214. Det skulle vara bra om du bildade en grupp som kunde
  befatta sig intensivt med dessa ting.

 • 215. Under de två senaste veckorna har vi tyvärr
  konstaterat att dina ansträngningar inte varit så
  fruktbärande som vi hade förväntat oss.

 • 216. Men detta är inte din skuld utan vår, eftersom vi i
  vår ärlighet och sanningskärlek lät lura oss av vissa
  människor, vilkas adresser jag redan givit dig.

 • 217. Tyvärr är de mer insnärjda i sina religioner än vad
  vi hade räknat med.

 • 218. Men vi ville inte tränga in i deras djupaste
  hemligheter, och därmed undgick oss deras religiösa
  belägenhet.

 • 219. Därför har det blivit nödvändigt för dig att øppna nya
  källor och vägar för att göra sanningen vitt känd.

 

 • + Det säger du så enkelt, – men vad skall jag då göra? Inom
  detta område är jag offentligen helt okänd, och jag har inga
  förbindelser. Jag förstår verkligen inte hur jag skall
  kunna nå den breda massan.

 • 220  Semjase: Tro mig, – alla är inte blinda och döva av
  dem, som söker sanningen och som inser värdet av det du
  förmedlar.

 • 221. Oroa dig därför inte för att du är okänd i denna
  angelägenhet – ännu så länge.

 • 222. Skaffa dig goda vänner som vill hjälpa till med detta
  sådana vänner väntar redan på dig.

 • 223. Kontakta med deras hjälp era tidskrifter och
  tidningar, TV-studios och radiostationer.

 • 224. Anordna med deras hjälp möten och föredrag och skrik
  ut ditt vetande på offentliga gator och torg.

 • 225. Gör allt möjligt för att upplysa människorna.
 • + Du kräver väldigt mycket, Semjase, och jag vet inte om jag
  kan klara av det. Du tänker tydligen inte på att jag på så
  sätt riskerar att hamna på sinnessjukhus en gang till – eftersom jag är maktlös gentemot myndigheter. Säkerligen
  skulle en del människor lyssna om jag gjorde som du
  säger, men vore vår sak verkligen betjänt av det? Tyvärr
  lever jag här på jorden som styrs och bebos av människor som
  ofta är rädda för sanningen och som många gånger förstår att
  undertrycka den med även gemena medel. Jag är förvisso inte
  rädd för detta eller för att man skrattar åt mig, hånar mig
  och anklagar mig för att sprida lögner. Jag är rädd för att
  tidningar, radiostationer, myndigheter osv. offentliggör helt
  förvridna och förljugna påståenden och redogörelser
  beträffande vad jag har sagt och tillkännagivit, och det
  skulle bara vara skadligt för vår sak. Om man å tjänstens
  vägnar skulle förklara mig som otillräknelig, då hade jag
  överhuvud taget inte vunnit rågonting som kan främja vårt ärende.

 • 226  Semjase. Jag förstår fullständigt dina argument.
 • 227. Men betänk ett gammalt ordspråk, som ni ofta hänvisar
  till: “Ingen soppa äts så het som den kokas”.

 • 228. Naturligtvis kommer du och dina vänner att utsättas
  för spott och spe, men skulle något tillstöta i form av
  intriger från myndigheters sida, så att någon av er hindras
  att handla fritt, så finns de andra där, som kan vidareföra
  uppgifterna.

 • + Det förutsätter dock att dessa vänner verkligen är vänner.
  Om de bara kallas det, då är de av intet värde, ty den
  sortens vänskap brukar bara vara i evighet om den hela tiden
  är profitabel. Verkliga vänner, som också i nöden är
  trofasta, finner man sällan. Men förutom detta dyker också
  det finansiella problemet upp. Det fordras mycket pengar
  för att saker och ting skall kunna bedrivas på det sätt som
  du har nämnt.

 • 229  Semjase. Bekymra dig inte för goda vänner, för jag har
  redan sagt att de väntar på dig.

 • 230. De kommer faktiskt att vara så goda, att också de
  låter sig utsättas för förakt och löje, vilket till och med
  skall roa dem.

 • 231. Förakt, kritik och löje osv. utgör bara skrankor, som
  de andligen fattiga och ovetande bygger upp för att på så
  sätt dölja sin egen dumhet, eftersom deras egen kunskap inte
  räcker till för att fatta verkligheten

 • 232. Sanning och vetande verkar skräckfyllt och injagar
  ångest i dem.

 • 233. Med dina vänner kommer du aldrig att vara ensam,
  varhelst du än befinner dig.

 • 234. Men även jag kommer alltid att befinna mig hos dig i
  tanken, varför du kan tala med mig närhelst du behöver det.

 • 235. Ditt problem skall jag dock tänka över, och även tala
  med de andra, så att jag sedan kan ge dig några anvisningar
  om hur du skall förhålla dig, som du kan inrätta dig efter.

 • 236. Så småningom kommer jag att meddela dig om detta.
 • 237. Men tills vidare ankommer det på dig att arbeta för
  saken och se till att av vänner bildas en funktionsduglig
  grupp som tjänar vårt syfte.

 • 238. Inte heller över det finansiella behöver du bekymra
  dig för även med detta får du hjälp på lämpligt sätt.

 • 239. Var inte orolig; allt,kommer att avlöpa som beräknat.
 • 240. Men jag kommer själv att bemöda mig om att hjälpa dig
  finansiellt, för det finns ju den möjligheten att……….

 • + Tyvärr är sådant förbjudet hos oss, Semjase. Enligt våra
  lagar är detta inte tillåtet, även om det för mig är
  obegripligt. Man kallar det bedrägeri, svindel,
  kvacksalveri osv.

 • 241  Semjase. Det visste jag verkligen inte, och jag kan
  inte förstå att det kan vara förbjudet.

 • 242. Men om det nu verkligen ligger så till, då finns det
  er annan möjlighet: Jag känner till att jordemänniskan gärna
  bär smycken på sig.

 • 243. Du skulle kunna sälja sådana till dina medmänniskor.
 • 244. Jag ställer gärna upp med att hämta kristaller osv.
  från andra planeter. Dessa kan du sedan avyttra för ett
  lämplit pris till sådana som tycker om smycken, och de kan i
  sin tur låta bearbeta stenarna till smycken.

 • + Inte heller det låter sig göra, för även då skulle jag
  råka i konflikt med lagarnas kvarnar. Man skulle anklaga mig
  för bedrägeri om jag säljer ting till folk och påstår att de
  härstammar från andra planeter. Det måste jag i så fall
  kunna bevisa, annars blir jag hårt bestraffad. Men dessutom
  skulle det säkert också bli så att myndigheterna skulle
  beslagtaga sådana stenar för att analysera deras
  sammansättning, struktur osv. Och förvisso finge jag
  ingenting tillbaka igen. Jag känner alltför väl till
  myndigheters manipulationer, och även de ofta tämligen
  primitiva bestämmelserna.

 • 245  Semjase. Men så kan det väl ändå inte vara
 • + Jo – tyvärr.
 • 246  Semjase. Det förstår jag inte, eftersom det är
  ologiskt.

 • 247. Vi har hittills aldrig sysselsatt oss med era lagar,
  men om det verkligen är som du säger, då kan vi inte
  underlåta att i fortsättningen göra det intensivt.

 • 248. Sådan lagstiftning är ju helt enkelt omöjlig, och
  inverkar hämmande på livsformer.

 • + Så är det tyvärr, och jag visste inte hur jag – skulle
  kunna komma förbi dessa lagar.

 • 249  Semjase. Ditt problem skall vi nog lösa.
 • 250. Men om du så ønskar kommer jag när som helst att ge
  dig kristaller och annat, om du trots allt skulle vilja ha
  det.

 • 251. Och var inte rädd för myndigheterna, om de vill taka
  något av detta i beslag.

 • 252. För även om de skulle analysera och stå i under
  århundraden så skulle de inte kunna konstatera något annat
  än vad som gäller liknande jordiska ting.

 • 253. Den atomära uppbyggnaden, strukturen osv. osv. är
  identiska i hela Universum för varje särskilt ämne.

 • 254. Guld förblir guld och det har samma egenskaper i hela
  Universum.

 • 255. Antingen det härstammar från Plejaderna eller från
  Jorden kan ingen skiljaktighet fastställas.

 • 256. Kristaller förblir därför också helt enkelt
  kristaller, utan analyserbar skillnad antingen de är från
  Jorden eller från vilken annan planet som helst.

 • 257. Naturen arbetar efter en universalgiltig lag, som
  garanterar ett enhetligt skapande av alla ting.

 • 258. Detta är grundat i Skapelsens logik, varigenom all
  materiautveckling är säkrad.

 • + Det var lugnande och jag skall fundera vidare på det.
  Kanske hittar jag själv på en utväg.

 • 259  Semjase. Det tror jag dig absolut om, men ändå kommer
  även jag att arbeta för saken.

 • 260. Därmed får vi låta det vara nog för idag……………..