Uppdragsdel (2) och (3) från kontakten den 25.2.75 kl 18.02


 • Semjase

  1. I morgon får jag mitt nya strålskepp, som jag redan tidigare har talat om.

 • 2. Därmed har vi under tre dagar fyra strålskepp stationerade i ditt land.
 • 3. Vi har bestämt oss för att visa upp dessa fyra skepp på en gång för dig. Därför ska du bege dig till …. om två dagar, kl 10.00, så ska vi göra en demonstrationsflygning som du kan fotografera.
 • 4. Jag kan inte ta kontakt med dig, men jag skall landa mitt nya skepp så att du kan ta bilder på mycket nära håll.
 • 5. Tyvärr har har jag inte så mycket tid, eftersom jag har en del kvar att göra på uppdraget jag måste utföra.
 • 6. Därför blir det inte tid för någon kontakt.
 • 7. Men för att göra mig lite mer förtrogen med mitt nya skepp gör jag en liten tur till på eftermiddagen, och jag överlåter åt dig att bestämma var jag kan träffa dig igen för en ‘flygkontakt’, och då skall du ta ytterligare fotografier.
 • + Det skulle passa mig mycket bra kl. 16.00 i …… eftersom jag befinner mig i den trakten då. Om det passar dig ?
 • Semjase

  8. Javisst.

 • 9. Jag skall vara där då, kl 16.00 den 27 februari.
 • 10. Angående mitt gamla skepp skulle jag vilja nämna, att det är flera hundra år gammalt och fortfarande utgör en av de gamla typerna.
 • 11. Dessa gamla skepp byggdes då enligt ‘vågprincipen’, som man använde hos oss för stabilitetens skull.
 • 12. Men nu kommer alla dessa typer att elimineras.
 • 13. Av den anledningen kommer också mitt skepp att flygas hem den 3 mars av en av våra piloter i sällskap med ett andra, mindre spaningsskepp.
 • 14. Om du vill kan jag ordna så att du får ta bilder även av dessa skepp innan de ger sig iväg.
 • + Naturligvis gärna, Semjase. Skulle de kunna komma till ……..?
 • Semjase

  15. Naturligtvis.

 • 16. Men var där punktligt kl. 17.00
 • + Tack, jag skall passa tiden.
 • Semjase

  17. Bra. Detta skulle vara den andra delen av din uppgift, som går ut på att du skall taga fram bra bildmaterial.


  Uppdragsdel (3) från kontakten den 25.2.75 kl. 18.02

 • X ( Tillägg vid tankekontakt den 2.3.75 ) x
 • Semjase

  1. Den tredje delen av uppdraget består i att jag ber dig att göra det som följer känt på ledande håll. Men du bör ta hänsyn till att det än så länge inte är meningen att dessa uppgifter i hela sin omfattning skall göras kända för den breda massan, d.v.s. offentligt.

 • 2. X (Du vet vilken väg du skall ta. Den går via herr Karl Veit, som du redan givit dina kontaktrapporter.
 • 3. Han är och förblir den inflytelserika person, som kommer att sprida och vidareförmedla informationen på ett ändamålsenligt sätt.
 • 4. Visserligen har jag måst konstatera att herr Veit har varit mycket uppskakad under de senaste dagarna sedan han fått dina rapporter, och att han gripits av tvivel.
 • 5. Tyvärr är också han beroende av förhållanden som är religiöst betingade.
 • 6. Skulden till detta har vissa påstådda kontaktpersoner, som lyckats få ett bedrägligt inflytande över honom.
 • 7. Också hans närmaste anhöriga och otaliga av hans vänner har blivit skadligt påverkade.
 • 8. Men trots det kommer herr Veit att vinna seger över sig själv och acceptera sanningen.
 • 9. Hans förnuft kommer att segra, ty hans sätt att tänka kräver det.
 • 10. Jag överlåter åt dig att avgöra om du vill meddela herr Veit vad jag sagt om det här, men det vore nog lämpligt.
 • 11. Vi känner honom som en ärligt tänkande och handlande människa som vet att uppskatta ärlig öppenhet.
 • 12. Som han är den förnuftigaste av alla när det gäller att sprida sanningen har jag därför också låtit dig få veta hans namn – även om vi av skäl som du känner till inte personligen kan ta kontakt med honom.
 • 13. Men du skall vara förmedlare mellan honom och oss i den bemärkelsen att du överbringar våra meddelanden till honom och att han sedan tar hand om spridningen på lämpligt sätt av dessa, för de är mycket viktiga och av stor betydelse.) x
 • 14. Dagens budskap är inte avsett för den stora massan, utan bara för alla dem som är ärligt medvetna om vår existens, men dessutom och först och främst för era regeringar och vetenskapsmän.
 • 15. Ställ en grupp ur era kretsar till förfogande, som speciellt ägnar sig åt uppgifter som de som följer, ty dessa och ytterligare kommande har den största betydelse för fortbeståndet av alla livsformer på jorden.
 • 16. Inom gruppens verksamhetsfält skall ligga uppgiften att avhålla vetenskapsmän och regeringar från att låta vissa ting, forskningsresultat, insikter och framsteg komma till en sådan användning att det kan medföra död, förstörelse och förintande för alla livsformer och hela solsystemet.
 • 17. Dagens budskap är detta: Sedan många årtionden kontrollerar vi alla er världs aktiviteter, de alltmer tilltagande förändringarna och dessas farliga verkningar.
 • 18. Sedan några år har vi nu konstaterat att i stratosfären gör sig märkbar en ständigt tilltagande farlig förändring som är början till vad som kan medföra dödlig utgång för allt jordiskt liv: I tilltagande mån förändrar sig stratosfärens ozonbälte på grund av oansvarighet i samband med mänskliga landvinningar.
 • 19. Olika ozonnedbrytande kemikalier stiger upp i atmosfären
  i form av gassubstanser, och skadar sålunda ozonbältet.

 • 20. 1 synnerhet rör det sig om bromgaser, som når fram till ozonskiktet och förstör det.
 • 21. Redan är det skadat och till 6,38 % förstört.
 • 22. En procentsats som börjar bli skadlig och farlig för alla livsformer, och som kan framkalla mutativa förändringar.
 • 23. Denna procentsats har uppnåtts inom endast 60 års tid.
 • 24. 1 synnerhet är det bromgassubstanser som långsamt förstör ozonbältet, som jag nyss sade.
 • 25. Därigenom förmår en större mängd ultravioletta strålar från solen att tränga in i atmosfären, och de kan sedan skada alla livsformer.
 • 26. Över åtskilliga områden är detta ozonbälte redan allvarligt angripet och ger inte längre samma skydd.
 • 27. På tre olika ställen är det redan risk att det bryts ner helt och hållet inom några få årtionden om man inte minskar frisläppandet av förstörande faktorer.
 • 28. Om detta inte hörsammas, så medför det att hål kommer att slitas upp i den skyddande skärmen och de ultravioletta strålarna kan ohämmat tränga igenom, vilket skulle innebära ett kvalfullt utdöende av allt liv.
 • 29. Allt som hamnar inom området för strålning genom öppningen skulle vara räddningslöst utlämnat till förintelse.
 • 30. I huvudsak frigöres förstörande kemiska substanser och strålning från explosionsmotorer och andra slags materieförstörande processer, som t.ex. atomklyvning och dess motsvarigheter, som i mängd – alltsedan 1945 – har åstadkommit svåra förändringar hos allt liv.
 • 31. Nedbrytande kemikaliska gaser frigörs också genom föremål från det dagliga livet, eftersom varje sprayflaska släpper ut både brom och andra kemikalier, som stiger upp i atmosfären och långsamt men obevekligt förstör den.
 • 32. På senaste tiden har forskare och vetenskapsmän i olika länder kommit så långt i sitt vetande att de insett vilken förstörande verkan på ozonbältet som olika kemikalier och i synnerhet brom har, och de ämnar nu i oansvarigt vanvettigt maktbegär göra bruk av detta för krigstekniska ändamål.
 • 33. De har redan skisserat grundläggande idéer som gäller raketkroppar, vars förstörande och dödsbringande faktorer skall vara bromsubstanser.
 • 34. Om dessa skjuts upp högt i stratosfären och där fås att explodera, skulle följden bli att oerhörda hål slits upp i ozonbältet och att alla solens ultravioletta strålar skulle tränga igenom.
 • 35. Men ett sådant hål kan bara ytterst långsamt tillsluta sig igen – en process som kan ta århundraden om inga ytterligare störande substanser tränger in.
 • 36. Dessutom tillkommer den faktorn att ozonbältet är underkastat en viss rörelse och sålunda förflyttar sig.
 • 37. Ett hål i det skulle därför inte bara förstöra ett visst bestämt område, utan det skulle förflytta sig så gott som okontrollerbart och därmed också förinta andra stora områden.
 • 38. Ett faktum, som era vetenskapsmän ännu inte känner till.
 • 39. Men för övrigt är allt detta fakta som tills vidare inte får göras bekant för den breda massan.
 • 40. Mitt budskap går ut på att den grupp som ni skall bilda skall ägna sig åt uppgifter som inverkar förhindrande på sådan vansinnig teknik.
 • 41. Nå därför regeringar och vetenskapsmän och gör dem uppmärksamma på deras falska göranden och låtanden.
 • 42. Det ligger i hela mänsklighetens och allt jordiskt livs intresse att ett spärrfördrag kommer till stånd mellan alla länder på er jord.
 • 43. Vänd er därför också till herr Michael McElroy vid Harvard University i
  Förenta Staterna, för han är redan en auktoritativ forskare inom detta område.