Sjätte kontakten Söndagen den 23.2.1975 kl.22.30


 • 1  Semjase. Det dröjde väldigt länge innan du var klar
  för den här kontakten.
 • + Det råkade bli så eftersom jag hade mycket att klara
  av, och det höll mig hela tiden igång.
 • 2  Semjase. Så kan det bli.
 • 3. Men nu skulle jag vilja fortsätta min berättelse.
 • + Skulle inte det kunna anstå. Jag har nämligen själv
  något, som intresserar mig mycket, och som många med
  mig funderar över, nämligen människolivet i sin
  helhet.
 • 4  Semjase. Som du vill, men jag hade egentligen tänkt ge
  dig ett uppdrag, och sedan berätta vidare på den
  historia som jag påbörjade förra gången.
 • 5. Men det kan vänta, om du anser att du har något
  viktigare att komma med.
 • + Tack, Semjase. Jag har faktiskt något för tillfället
  som tycks mig mycket viktigt: människans liv, som sagt.
  D.v.s. jag intresserar mig för livets
  utvecklingsstadier, den andliga delen och dess utveckling
  och hur det ligger till med den s.k. pånytt-födelsen.
 • 6  Semjase. Aha, ett område som vållar huvudbry inte
  bara för dig.
 • 7. Men å andra sidan en vetenskap som är mycket
  vidlyftig, och som inte heller hos oss har givit
  tillräckligt med insikter för att göra dess innersta
  hemligheter kända.
 • 8. Därför kan jag bara berätta det vi känner till om
  detta, men också nämna det som vi antar är riktigt.
 • 9. I det stora hela är det egentligen bara fem mycket
  viktiga punkter, som vi ännu inte är helt säkra på.
 • 10. Dessa leder nämligen direkt in i skapelsens
  hemligheter, som är oåtkomliga även för oss.
 • 11. Men inte desto mindre skulle jag inte vilja
  undanhålla dig våra antaganden.
 • 12. Livet från första början till dess slutmål är
  som sagt indelat i sju huvudstadier eller huvudperioder.
 • 13. Dessa är i sin tur uppdelade i sju undre perioder,
  och allt bildar tillsammans en helhet.
 • 14. De undre stadierna eller perioderna skulle kunna
  liknas vid skolstadier, men med den skillnaden att de
  inte får räknas till ett år, utan till ett
  människoliv.
 • 15. I ett undre stadium ligger alltså en helt bestämd
  utvecklingsform, ett helt bestämt utvecklingsmål.
 • 16. Har alltså alla sju understadier passerats – vilket
  kan ta hundratusentals år – är en huvudperiod avklarad.
 • 17. Den andliga livsformen är helt könlös, ty kön
  hör utan undantag endast ihop med organiskt liv, för
  att därvidlag garantera fortplantningen.
 • 18. Men såväl organiskt som andligt liv är underkastat
  pånyttfödelsens lag för att hos båda formerna en
  utveckling skall garanteras.
 • 19. Därför måste varje livsform genomleva sju
  bestämda huvudstadier eller huvudperioder, vardera med
  sju därmed förbundna sidostadier eller understadier
  (perioder).
 • 20. Vid ortsbetingade organiska livsformer är
  årstidernas periodiska följd måttgivande, under det
  att vid andliga eller andligt betingade livsformer
  (såsom t.ex. människan) – perioderna är oregelbundna,
  och ofta fastställes individuellt.
 • 21. De faller alltså inte in i en helt bestämd cykel,
  så som växter etc.
 • 22. En pånyttfödelse av den andligt betingade
  människan kan därför följa redan en bråkdels sekund
  efter hennes kroppsliga död, eller också först efter
  årtionden, årtusenden eller hundratusentals år.
 • 23. Blir ett andligt betingat liv förintat på ett
  tidigt stadium, länder det detta till skada.
 • 24. Detta därför, att det inte kan till fullo genomgå
  och klara av sin underperiod, utan måste ‘gå om’ denna
  för att nå stadiemålet.
 • + Det betyder alltså att ett sådant liv måste levas en
  andra gång ?
 •  

 • 25  Semjase. I viss mening, ja. Åtminstone från och med
  den tidpunkt då livet med våld förstördes.
 • 26. Naturligt nog blir sedan även denna levnad
  förkortad, eftersom den endast måste hämta in något
  försummat, för att uppnå periodmålet.
 • + Då skulle man alltså kunna påstå att detta vore
  helvetet, ett straff så att säga ?
 • 27  Semjase. Javisst, för helvete innebär i själva
  verket inget annat än att ett självförvållat straff
  måste avtjänas.
 • 28. Det betyder med andra ord att en synd, ett misstag
  som man har begått måste man också rätta till igen.
 • + Aha, då är alltså helvete och synd i religiös
  bemärkelse rent nonsens ?
 • 29   Semjase. Så sett, ja.
 • + Betyder det alltså att en skuld inte drabbar den, som
  under sin levnad begår ett misstag, som han sonar på
  så sätt att han inser sitt felande – eller vad man vill
  kalla det – att han inte gör om det, att han upptar det
  i sig som kunskap, som måste resultera i en viss vishet
  ?
 • 30  Semjase. Du slår mig verkligen med häpnad, för din
  utläggning träffar sanningen i dess innersta kärna.
 • + Det där är för mycket beröm, Semjase, för dessa
  visa ord har jag inte hittat på själv. Jag har fått
  det från Talmud Immanuel.(kommentar: dette var et skrift nedskrevet
  under Jmmanuels(Jesu’)virke på jorden som den pleiadiske gruppe rent
  telepatisk ledet en bestemt person til å gjenoppdage i et skjult
  gravkammer. Dette skrift finnes i tysk, svensk, norsk, engelsk
  oversettelse. Den norske oversettelse finnes et annet sted på denne
  nettbase)
 • 31  Semjase. Jag förstår, men jag ser att det är också
  din övertygelse, och därmed blir min häpnad
  rättfärdigad.
 • + Du roar mig faktiskt. Behöver du verkligen ett
  rättfärdigande?
 • 32  Semjase: Naturligtvis inte, och du förstår precis
  innebörden av mina ord. Var därför snäll och sluta
  med ditt hårklyveri.
 • + Jag ville bara sätta dig på det hala.
 • 33  Semjase. Det förstår jag inte.
 • + Det betyder att jag tillät mig att skämta med dig.
 • 34  Semjase. Jaså, det visste jag inte.
 • 35. Detta sätt att tala är nytt för mig.
 • 36. Å andra sidan vittnar ditt tal åter om din
  speciella humor.
 • + Jag kan bara inte finna allt sådant lustigt – och
  skratta åt det – som andra människor skrattar åt.
  Deras humor tycks mig ofta primitiv.
 • 37  Semjase ( skrattande ). Det känner jag mycket väl
  till, och jag har ofta haft roligt åt din egenartade
  humor.
 • + Jaså, det också – har det inte gått lite långt då
  ?
 • 38  Semjase. Även jag skrattar gärna.
 • + Det gläder mig. Men nu har vi kommit ifrån det vi
  talade om.
 • 39  Semjase. Du har rätt. Det finns mer att förklara
  angående det du frågade om. De sju huvudstadierna eller
  huvudperioderna utgör med sina återigen sju
  underavdelningar vardera en helhetsperiod.
 • 40. Du skulle kunna kalla den en termin.
 • 41. Följaktligen skulle det enligt dina begrepp
  motsvara: Ett terminsliv, under vilket sju olika ämnen
  måste klaras av.
 • 42. Jag skall förklara detta schematiskt för dig:
 •  

  1. Primärlevnad:

  1)
  Primär utveckling av intellekt och ande.

  2)
  Primärt intellektuellt och andligt tänkande.

  3)
  Primärt förståndstänkande.

  4)
  Primärt användande av intellektuell och andlig kraft.

  5)
  Primära förståndsmässiga handlingar.

  6)
  Primärt viljemässigt tänkande och handlande.

  7)
  Förståndamässig livsföring.

  Livsformer på dessa nivåer betecknas av redan
  förnuftsutrustade varelser som sinnessjuka, som idioter
  etc., men i själva verket har deras ande och intellekt
  helt enkelt ännu inte utvecklats vetandemässigt.
  (‘Ny-ande’, som måste utvecklas genom inlärning och
  erfarenhet.)

   

  2. Förnuftslevnad

 • 1)
  Primär utveckling av förnuftet.
 • 2)
  Effektivt förverkligande av förnuftet och dess
  användande.
 • 3)
  Primärt igenkännande och erkännande av högre
  påverkan.
 • 4)
  Tro på högre påverkan utan att besitta vetskap.
 • 5)
  Tro på högre makter. Vidskeplighet, rädsla för ‘det
  onda’, dyrkan det
 • goda etc,etc., groningstid för religioner etc.
 •  

 • Nuvarande stadium: 
 • 6)
  Primär insikt om den rella verkligheten. Stadium för
  utvecling genom
  för den gjennomsnittliga
  kunnskaper. Forskning,
  begynnande andliga insikter och deras utnytjande:
  healing, telepati etc.
 • 7)
  Primär utveckling av vetande och vishet.
 •  

  3. Intellekts-levnad

 • 1)
  Hög utveckling av intellektet. Hög
  teknik.
  Fortsatt utnyttjande av andlig
  kraft
  och de första kunskaperna därom.
  Primärt
  alstrande av livsformer.
 •  

  Nuvarande stadium før den genomsnittliga jordemänniskan
  – dvs. vetenskapsmän m.fl.

 • 2)
  Förverkligande och användande av vetande,
  sanning
  och vishet.
  Långsamt avvecklande av
  trosantaganden.
 • 3) Första
  utnyttjandet av vetande och vishet.
 • 4) Erkännande och utnyttjande av naturlagarna. Skapande
  av hyperteknik. En andra alstring
  av livsformer.
 • 5)
  Naturligt användande av vetande och vishet
  med kännedom om de andliga krafterna.
  Ytterligare
  avveckling av trosaccepteran.
 • 6)
  Levnad under vetskap om sanning, vishet och logik.

 • 7) Primär insikt om verkligheten som ett reellt absolutum.
 • dette trinn 7 over er det nuvarande stadium før nogra få
  “gräns-og andevetenskapare”


   

  4. Reallevnad.

 • 1)
  Klar vetskap om verkligheten som rellt
  absolutum.
 • 2)
  Insikt om andens vetande och vishet.
 • 3)
  Utnyttjande av andevetande och andevishet.
 • 4)
  Insikt om skapelsens och dess lagars realitet.
 • (“Ditt nuvarande stadium, som redan tenderar 
  att gå över till nästa”- gjelder Meier jf.
  semjase)
 • 5) Levnad
  efter skapelsebuden. Renande av
  ande
  och intellekt. Insikt om andens
  verkliga
  uppgift och kraft. Total
  avveckling
  av allt trosaccepterande.
 • 6)
  Målinriktat och styrt utnyttjande av
  andliga
  krafter.
 • 7)
  Skapande av de första levnadsdugliga
  livsformerna.
 •  
 •  

  5. Kreativ levnad.

 • 1)
  Alstrande och styrande av livsformer.
 • 2)
  Skapande av maskinella/apparatuella
  levnadsdugliga
  former av liv.
 • 3)
  Andlig kraftutveckling för att behärska
  materiella
  och organiska livsformer.
 • (Nuvarande stadium för vår-
  altså Semjases) ras)
 • 4)
  Viljemässig behärskning av livet i alla
  dess former.
 • 5)
  Stadium av insikter, igenkännande.
  Hågkomster
  av tidigare liv etc.
 • 6)
  Vishetskungadöme = IHWH. Näst högsta
  maktvetande.
 • 7)
  Insikt om andlig frid, universal kärlek och den skapande
  harmonien.
 •  

  6. Andlig levnad.

 • 1)
  Erkännande och förverkligande av andlig
  frid,
  universell kärlek och skapande
  harmoni.
 • 2)
  Liv i rent andliga former.
 • 3)
  Andligt skapande.
 • 4)
  Skiljande av anden från den organiska kroppen.
 • 5)
  En första andlig tillvaro.
 • 6)
  Slutgiltig andlig tillvaro.
 • 7)
  Overgång in i Skapelsen.
 •  

  7. Skapelselevnad.

 • 1)
  Dvala under sju perioder (evigheter).
 • 2)
  Uppvaknande och början till skapande verksamhet inom
  Skapelsen såsom
  varande Skapelsen själv.
 • 3)
  Skapande av livsformer.
 • 4)
  Skapande av ‘nyande’ (1.1) i Skapelsens fullkomning.
 • 5)
  Skapande av andlig storhet i det skapade.
 • 6)
  Fullkomnande av det skapade i Skapelsen.
 • 7)
  Yttersta uppnåendet av den sjunde periodens
  fullkomlighet/Evigheten.
 •  

 • Skapelsens
  dvala varar över sju perioder /Evigheter,
  stortidsåldrar.
 • En
  period/evighet/stortidsålder omfattar
  311’040’000’000’000
  år.
 • Under
  skapelsens dvala upphör allt liv och hela universum att
  existera.
  Först
  efte det att den just vaknat upp börjar den åter
  att
  nyskapa allt. Under dess dvala finns
  varken
  rum eller tid, det finns bara ett
  INTET,
  efersom de ligger sovande i Skapelsens och nolltidens oändliga
  sköte.
  Där ingen kreerande tanke finns, där finns
  inte
  heller någon kraft, ingen tid, inget
  rum,
  där finns endast ett beständigt, namnlöst INTET.
 •  

 • + Nu förstår jag ett och annat.
 • 43  Semjase . Du kommer att smälta och bearbeta det.
 • + Jag hoppas att jag ska kunna klara av det – även om
  det kommer att ge mig en del huvudbry, i all synnerhet
  det namnlösa INTET, som jag hittills inte har fått
  någon rätsida på.
 • 44  Semjase ( skrattande ) . Ditt huvud kommer nog inte att
  ta någon skada !
 • 45. Men grubbla inte alltför mycket över det namnlösa
  INTET. Även för oss är detta en gåta, som vi alltså
  inte kan lösa.
 • 46. Nu är det emellertid dags att jag går.
 • 47. Vad jag egentligen hade velat säga dig, det måste
  jag uppskjuta till nästa gång, om det inte är något
  annat som du anser vara viktigare.
 • 48. Men jag förstår att du har sysslat mycket med det
  vi just har talat om, och att du ville få klarhet i
  detta.
 • 49. Och det har jag gett dig så långt jag känner till.
 • + Naturligtvis, Semjase, och jag tackar dig för det. Men
  jag har ännu en fråga, om du tillåter. Det handlar om
  Talmud Immanuel och den som fick ert uppdrag, men som
  bär skulden till att originalskrifterna blev
  förstörda, som du redan tidigare har berättat för
  mig. Menar du M.R., och i så fall, vilket sammanhang
  finns det då mellan honom och er ?
 • 50  Semjase. Det måste ju komma, och jag inser att jag
  nästa gång måste ge dig mer information om dessa
  saker.
 • 51. Ja, det gäller M.R., som vi valde ut för vårt
  uppdrag.
 • 52. Men tyvärr har han misslyckats i många avseenden.
 • 53. Han var alltför länge fast i religionens
  overklighet, som slog rot i honom och fick honom att
  tänka och handla ologiskt.
 • 54. Ett faktum, som det tyvärr inte går att göra
  något åt nu i efterhand.
 • 55. Men jag kan inte säga mer om detta nu, eftersom jag
  speciellt i dag är mycket tidsbunden.
 • 56. Nästa gång skall du dock få information.
 • 57. Allt det andra kan ju vänta, och det finns ingen
  anledning att ha för bråttom.
 • + Tack, Semjase, du är mycket tillmötesgående.