Tjugofemte Kontakten Måndagen, 16. Juni 75 kl. 1.46

 


+ Först och främst intresserar det mig vad som har
kommit fram vid ert samråd beträffande demonstrationen. Har ni kunnat
komma överens.

(Semjase): 1. Säkert, men du kommer inte att bli glad
över vad jag har att berätta: Den demonstationen som jag hade tänkt att
genomföra, och ursprungligen hade planerat kan jag inte genomföra i den
form som jag hade förutsett. 2. De tvivel som vi har kunnat upptäcka,
visar mycket tydligt hän på att vissa personer i din grupp ännu inte
är mogna nog för att omfatta dessa ting, och att förstå dem. 3. Om jag
ville uppvisa mitt skepp för dina gruppmedlemmar och några andra
personer, så att det skulle vara mycket bra att iakttaga, då kan detta
ännu inte längre vara fallet, och det kan inte vara det i framtiden
heller. 4. Det har nu visat sig helt klart och tydligt utur de gångna
händelserna, och det måste förbli vid detta. 5. Vid Rådets beslut så
har man givit mig tillåtelse att i mycket lite form genomföra några
ting, och enbart med mycket inskränkta bestämmelser. 6. Genom det och
tvivlande färhållandet av H.J. som nyligen har ägt rum har givit vid
handen, att jag inte kommer att avskärma min lilla uppvisning mot seende
så att detta kan iakttagas av personer som inte är under vårt
inflytande, men inga utomstående personer kan vara med denna
demonstration såsom jag från början hade medgivit.

+ Det glädjer mig faktiskt inte Semjase: . Kan du
ändå inte göra ett undantag? Du kan då ändå inte plötsligen låta
allting ändra sig, enbart för en enskild som har vissa tvivel.

(Semjase): 7. Tyvärr inte, då detta är ett
rådsbeslut som jag måste följa.

 + Men……..

(Semjase): 8. Det går inte. Då jag inte kan bryta mot
våra lagar.

+ Det är bra, jag vill inte förleda dig till orätt,
och vi måste väl finna oss i det nya beslutet.

(Semjase): 9. Säkert.

+ Bra, då måste ag väl förklara för de andra mycket
noggrant. Det är inte lönsamt att tränga in i dig med denna sak mera.

(Semjase): 10. Du är mycket förståndig.

11. Men det finns ännu en viktig sak som jag måste
avhandla med dig, och det är Rådet som har givit mig det uppdraget.

 12. Det gäller eliminerandet av ditt vetande om
bestämde saker: Alla är därmed införstådda, att en eventuell
eliminering skulle ske i enlighet med ditt önskemål.

13. Din kompromisslösning har fått mycket stort
medhåll, och även för oss tycks den vara det bästa medlet.

14. Men sedan så har man kritiserat den saken att du
har lovat att hålla föredrag osv, från denna månad räknat i form av
en förklaring.

15. Mina iakttaganden har visat, att du inte har
vidtagit några som helst steg för att organisera dessa föredrag.

+ Du vet ju redan, att jag, när det gäller sådana
saker är en nolla, och jag behöver hjälp.

(Semjase): 16. Visst, men trots det så måste du nu
äntligen ta sakerna i din hand, då det på grund av vissa orsaker är
brådskande.

17. Om du inte erhåller någon hjälp av dina
gruppmedlemmar angående denna sak, då måste du trots allt börja med
det, ty upplysning har blivit ett brådskande bud.

18. Det räcker inte längre, att du bara i din grupp
och i vissa andra intresserade kretsar sprider dina insikter, ty tiden är
kommen, då den breda offentligheten måste bli informerad.

19. Detta betyder, att du nu måste bemöda dig, att
genom föredrag ge ditt vetande tillkänna i lekmannaoffentligheten.

20. Detta har blivit ett brådskande bud.

21. Om du redan har utarbetat ett föredrag, då
behöver du nu ändra det, och vissa vidare fakta måste tagas med där.
22. Den viktigaste nya faktorn är därmed sakförhållandet av
ozonbältets förstörelse, som sker på ett mycket mycket hastigt sätt,
mer och mer.

23. Utarbeta beträffande detta ochså ut ett flygblad
och sprid ut det. 24. Det skall också komma ut till tidningar och TV osv,
och skrik ut denna hotande fara från alla tak. 25. Vidare skall du fläta
in i ditt föredrag, att även faran av kärnvapen har tilltaget på ett
oerhört sätt och mått.

 + Semjase, du kan tala bra, för det första så
kommer man att kritisera allt som jag kommer att skriva, därför att det
är för hårt beskrivet. Och å andra sidan kommer man att ställa dumma
frågor, nämligen varför du inte ger mig ett finnansiellt stöd osv.
Ibland skulle man vilja gråta därför att jag finner dessa ting helt
enkelt fördömt oförnuftiga. Flera gånger har jag under den sista tiden
befattat mig med tanken, att jag skulle handla på bästa sättet om, jag
helt enkelt kastade bort alltihopa, och hade ett dagligt arbete. För det
första har jag då inte den finnansiella sorgen, och för det andra
behöver jag inte längre befatta mig med ologiska frågor osv.

(Semjase): 26. Utförandet av din uppgift ligger helt
och hållet i ditt eget omdömme. 27. Om du därför vill träda tillbaka,
då skulle det för hela er mänsklighet vara en mycket dålig gärning,
men å andra sidan kommer vi inte att lägga beslag på dig och tvinga dig,
så du är fri att själv besluta. 28. Men var snäll och betänk, att det
åvilar endast dig om jordemänskligheten ernår en mycket viktig fördel,
för att kunna beskrida en bättre väg. 29. Jag vet väl vad du tänker,
att varje människa måste bära sitt eget skinn till marknaden, men med
detta är det inte slut.

30. Tänk också på, att endast mycket mycket få
jordemänniskor besitter liknande förmågor som du, och för det mesta
så har dessa inte mod nog att yppa sådana fakta. 31. Som människa är
det din plikt att sprida ditt vetande till dina medmänniskor, och att
hjälpa därmed. 32. Du visste ju från början att allt skulle bli mycket
svårt och att man inte skulle stå vid din sida för att hjälpa dig
särskilt mycket. 33. Därför tycker jag att du på ett förhastat sätt
ser ett slut på våra saker. 34. Jag
har………………………………………….

+ Du kan verkligen tala bra.

(Semjase): 35. Låt mig tala färdigt. 36. Jag ser att
du är vred, därför att framgången av hjälpen inte kan förväntas,
och mycket som är ologiskt strömmar emot dig. 37. Men din vrede behövs
inte, för du måste ändå förstå, att dina medmänniskor i andligt
avseende står oerhört mycket långt bakom dig, och måste först lära
sig detta. 38. Detta vet du mycket väl. 39. Mänsklig vrede kan enbart
tillämpas, där vetandet om lagar och bud och andra ting är klart givna,
och trots det blir missaktade.

40. Men ovetandet får inte framkalla någon vrede i dig,
då detta är emot lagarna. 41. Som hjälp för dig skulle jag alltså
vilja förklara, att du i lugn och ro skall tänka över allt mycket
nogrant innan du meddelar ditt beslut. 42. Betänk att mänskligheten
behöver din hjälp, och att du kan förmå att ge den mera än någon
annan människa skulle förmå att göra, om vi bortser från vissa
profeter, som också missaktades och förfalskades.

43. Betänk att sedan 2000 år inte en jordemänniska
har haft kontakt med en mycket hög andlig form, har utvalts av denna, och
blivit förmedlare av ett mycket viktigt budskap, såsom detta har
inträffat i ditt fall. 44. Betänk dårför att du skattas som mycket
viktig av oss och väsendena av den höga andliga platån Arahat Athersata,
och detta sker inte för ingenting. 45. Du är den första profeten av
nutiden och därmed den viktigaste personen i er värld, då du är den
grundläggande beredaren av vägen för den nya tiden. 46. Du måste leda
det mycket svåra förarbetet för de sanningsförkunnare som kommer efter
din tid. 47. Var snäll och betänk detta mycket noggrant, innan du fattar
ditt beslut, som enbart härstammar ur vreden.

48. Vi känner till den vågartade vreden i er
jordemänniskor för under alla tider har vi haft liknande problem med er.
49. Många profeter befann sig i en stor vrede på grund av deras
medmänniskors oförstånd och oförnuft. 50. Och ofta behövde de den
här vreden, för att kunna fullfölja sin uppgift. 51. Men var rättvis,
då du inte behöver existensen av din vrede, därför att dina
medmänniskor är ovetande. 52. Till de ologiska frågorna betäffande
finansiell hjälp osv. skulle jag vilja ge en förklaring till
frågeställarna: Varje jordemänniska må betänka att vi inte är
utrustade med gods och medel till betalning osv som är brukligt på
jorden, och vi har ingenting som skulle vara likformigt med detta.

53. Även om ville, skulle vi inte kunna hjälpa er med
finansiella medel, det som ni kallar pengar, vi skulle inte kunna tjäna
er med det, för vi har inte någonting liknande. 54. Lyckospel osv kommer
vi aldrig ha ett finger med i, då dessa är av ont värde. 55. Som en
tredje viktig punkt kan nämnas, att vi inte låter oss provoceras genom
tal och frågor osv. då denna jord är er hemtrakt och inte vår. 56. Men
när vi nu är här och vill hjälpa jordemänniskan i sin andliga och
särskilda utveckling, då betyder detta en förpliktelse som vi har
ålagt oss själva, och som vi inte låter bli till en av jordemänniskan
styrt befäl och till ett måste. 57. Vår uppgift motsvarar en frivillig
förpliktelse. 58. Detta är vår sida till den tillkommande er sida,
nämligen att jordemänniskan har att bemöda sig, och hon måste helt
enkelt lämna sin peng till en sådan sak. 59. Detta betyder att också
jordemänniskan måste vara redo till en frivillig förpliktelse från sin
sida, och måste ålägga sig den, och måste bära vissa ting själv.

 60. Det är helt felaktigt av honom att tänka,
att han enbart kan taga i anspråk hjälp och nåd, utan att själv
bidraga med någonting. 61. Jordemänniskan måste lära därav, att hans
själviskhet, hans gränslösa egoism, är fullständigt felplacerad, och
har inget som helst berättigande. 62. Så om jordemänniskan skall bli
hjälpt, då måste han också bidraga med sin del till denna hjälp
själv. 63. Men denna del består efter era värden räknat i anskaffande
äv erforderliga kapitalet och allt arbete som är nödvändigt. 64. Men
om jordemänniskan bara tror att han bara ta emot utan att ge någonting
istället, då befinner han sig på irreala vägar. 65. Han förmår
enbart att besegra sin onda egoism, när han blir klar över, att alltid
två olika faktorer, som i sig själv bildar en enhet utgör en överenhet.
66. Det betyder med andra ord i detta fall, att givande och tagande måste
bli sammanfogat till en enhet. 67. On vi till er förmedlar andligt gods
och vetande osv, då är det er plikt att bearbeta detta gods och vetande,
och att likaledes bidraga med vissa ting till uppnående av det hela.

68. Men då jordemänniskan efter sin grundsats handlar
och tänker ologiskt, nämligen att det är saligare att taga än att giva,
då kan han inte befria sig ur sin onda egoism. 69. Och jordemänniskan
är egoistiskt det enskilda fallet såväl som i mängden, och i er värld
skriver man exploatering med stora bokstäver. + Det var fördömt klart,
Semjase .

(Semjase): 70. Visst, men det behövdes sägas.

+ Det är bra, men ingen förebrår. Men låt oss nu
tala om någonting annat, för jag har en fråga på lager: Hur
förhåller det sig med spiritismen, skall man tala med de avlidna och är
detta överhuvudtaget möjligt? Jag har angående detta min speciella
åsikt, men som jag just nu inte vill tala om för dig. Var snäll och
förklara för mig hur det förhåller sig med detta, då vi för en kort
tid sedan har talat om detsamma.

(Semjase): 71. Som du vill: Principiellt betraktat
bedrivs hos er jordemänniskor myckcet spiritism, men däremot mycket
lekmanna mässigt och utan nämnvärda insikter eller framgångar. 72. Men
mer än 95% av så kallade spiritistiska sammankomster beror på
bedrägeri, självbedrägeri och charlataneri. 73. Helt medvetet blir
alltså felaktiga saker hävdade, och blir genom trollerikonster osv
understrukna. 74. I många, väldigt många fall föreligger också
självbedrägeri, då de som bedriver spiritism är av den felaktiga
åsikten, att väsen på andra sidan eller avlidna skulle svara dem. 75.
Ett medium av sådan art är mycket mottaglig för telepatiska
svängningar från det undermedvetna och “tappar” genom den här
förmågan av det undermedvetna hos andra människor, så att de erfar
saker som ligger i framtiden eller i det förflutna.

 76. Oinvigda och ovetande människor tror då att
mediet faktiskt har mediala färdigheter. 77. Människor blir därför
ofta mycket förvånade, när de genom sådana handlingar får erfara
saker om sig själva eller anförvanter, och andra människor som de sedan
länge själva har glömt, och inte mera förmår att erinra sig. 78. En
liknande form blir för övrigt också utövad av en utav, dina
gruppmedlemmar, villket jag har fastställt. 79. Den bor inte långt från
dig, och har hemfallit åt självbedrägeri. 80. Den här formen av
föregiven spiritism uppväcker i mediet ett ont självbedrageri,
varigenom också de medverkande blir inneslutna i detta.

 81. Varje realitet går därvid förlorad. 82.
Sådana felaktiga former år tyvärr mycket utbredda och kan inte inom
kort tid bli dämpade. Tiden skulle tyvärr inte räcka till om jag skulle
vilja behandla alla de olikartade formerna av, spiritismen, så jag måste
nöja mig med förklaringen över den verkliga faktorn: Av ovetande och
ologiska människor skulle varken en simpel besvärjelse av döda eller
verklig spiritism bli bedriven. 83. De här sakerna är för det första
mycket farliga för de utövande, och för det andra blir de bedragna av
de döda eller skämtsamt utnyttjade. 84. En avliden livsform besitter
också i sfären på andra sidan bara precis det vetandet, som de samlat
på sig i den materiella världen. 85. Blir de då anropade från den
materiella världen, då förmår de bara att diskutera och omtala precis
det som de lärt sig i den materiella världen. 86. Den svåraste punkten
är i synnerhet de religiösa dogmerna, som en avliden livsform alltid
kommer att skjuta i förgrunden och låter därigenom de ännu levande bli
svårt vilseledda.

87. Detta därför, emedan den religiösa faktorn i
deras materiella existens redan har spelat en dominerande roll i deras
liv. 88. Många avlidna är inte införstådda med ett anropande av deras
väsen och bedrar därför elakartat de ännu levande, när de blir
anropade. 89. Många utövar skämt och förutsäger felaktiga saker, men
som faktiskt då inträffar, emedan de ovetande levande tror på det, och
händelserna dras till dem som en magnet. 90. Men nu finns det fortfarande
en form av den sanna spiritismen, men som enligt vårt vetande bara fyra
jordemänniskor har förmågan till: I den här formen blir avlidna av
högre former, och också väsen av andra sfären anropade.

91. Och då dessa ofta är mycket högt andligt
utvecklade har de också avlagt många irrläror och har blivit visa. 92.
Och dessa ande och väsensformer är de enda som på ett sanningstroget
sätt besvarar alla frågor från ännu levande, och bedriver varken
skämt eller bedrägeri. 93. Grundläggande ligger alltså sanningen av
spiritismen däri; att den i första linjen är oönskad av de avlidna,
och till ingen som helst nytta för de levande, utan ger bara ont, när
det handlar om den tillämpade lägre formen av spiritism. 94. Människan
skulle därför aldrig drista sig till att anropå de döda.

95. Väldigt mycket nöd och elände kunde redan
därigenom bli upphävd, om ni låter bli den här onda och vilseledande
spiritismen. 96. Av värde är bara spiritismen av högre form, då döda
från högre andliga sfärer, eller högre väsen kan bli anropade och
tillfrågade. 97. Men som sagt existerar nu för tiden på er jord bara
fyra människor som är i stand till sådant. 98. Men i ert så kallade
europeiska område lever inte en enda av de här fyra som verkligen kan
sina saker, men jag har inte rätt att nämna deras namn.

+ Tack, Semjase. Dina förklaringar motsvarar inte
precis mitt hittillsvarande tänkande, men jag låter mig gärna
undervisas i varje stund. Om du inte har någonting emot det då har jag
ännu en några vidare frågor.Jag skulle …

(Semjase): 99. Tyvärr kan jag inte svara på dem idag,
då jag fortfarande har olika saker att uträtta. 100. Men du kan ställa
dina frågor nästa gång.

+ Naturligtvis, som du vill. Men kan du åtminstone ge
mig en närmare tidpunkt, då du vill ge din förminskade demonstration?

(Semjase): 101. Jag sade redan tidigare till dig, att
jag av bestämda omständigheter inte kan göra detta, och att jag inte
närmare skulle vilja nämna dessa. 102. Men det får vara till nästa
gång, då jag nu måste resa bort på en tid.