Tjugoförsta kontakter Tisdagen 27.maj 75. kl 12.06


+ Jag kände helt enkelt ett behov av att se dig Semjase och att få tala med dig. Jag håller fortfarande på att arbeta hemma, och jag finner ingen ro. Hela dagen har jag suttit vid skrivmaskinen och skrivit på det budskapet som Arahat Athersata har förmedlat till mig. Min fru har lagt sig för en timma sedan, och nu kan jag gå utan att bli störd. Jag har tänkt över allt mycket noga som vi talade om för en tid sedan, men jag finner ingen väg eller utväg. Hur skall jag kunna hinna med alltihopa. Det är mycket tidskrävande, dels kontakten med dig, sedan kontaktrapporterna som du senare lämnar till mig, och alla de uppgifter och fordringar som jag skall göra åt dig,
och nu också budskapet från Arahat Athersata som jag skall skriva. 

 

Allt tillsammans är helt enkelt alldeles för mycket, och jag hinner inte med att tjäna till livsuppehället för mig och min familj. Jag har väl fortfarande några människor som kommer till mig, och som jag behandlar eller ger råd, men jag kan inte leva av de små gåvor som de ger mig. 

Så har jag sedan vår första kontakt praktiskt taget enbart livnärt mig på de pengar som jag har på mitt bankkonto, för att kunna betala allt erforderligt material som jag naturligtvis är tvungen att anskaffa. Men nu är mitt bankkonto uttömt, och alla de 16000 F har gått åt, och jag vet inte hur det skall kunna fortsätta. Jag sade redan en gäng till dig, att jag här på den materialistiska jorden dar jag lever är tvungen att uppfyIla vissa krav, och att jag inte lever i någon himmel. Du tycks föreställa dig, att våra liv fungerar mycket lätt, men det är nu en gång, så att det är avhängigt av ekonomiska medel.

 • 1  Semjase. Säkert, jag förstår dina betänkligheter och problen, men alla dessa ting är alldeles før viktiga, för att vi får ifrågasätta dem med dessa sorger och bekymmer.
 • 2. Kanske gör du dig alldeles för många problem i detta avseende, och du kommer att finna många mycket goda vänner som kommer att bistå dig.
 • 3. Men å andra sidan betingar spridandet av sanningen alltid saker, som är förbundna med problem, det måste du ha klart för dig.
 • 4. Tänk en gång på alla dessa sanningsförkunnare i forntiden, som hade samma problem att bemästra, som de som närmar sig dig.
 • 5. Jag kan inte förstå att du plötsligt gör dig bekymmer om materiella ting, ty det motsäger på ett grundläggande sätt din inställning om ditt sätt att vara.
 • 6. Det är inte ett drag av ditt väsen, och det är fullståndigt främmande för mig.
 • 7. Varför yttrar du tankar i denna riktning?

 

 • + Varför? Det är en konstig fråga tycker jag, hur tror
  du att jag skall kunna livnära min familj? Jag kan helt enkelt inte låta min fru och barn hungra, och dessutom kommer det många andra ting till detta som måste göras varje månad, och som skapar nya problem varje månad, nämligen att jag måste betala löpande räkningar för huset telefonen, elektriciteten, och försäkringar o.s.v. och allt detta kostar mig varje månad 2100 FR, och av detta får jag knappt ihop en tredjedel, och därför var jag tvungen att använda mig av mitt bankkonto, och tömma det. Och anskaffningarna till filmandet och fotograferandet o.s.v. har kostat oerhört mycket pengar.

 • Semjase
  8. Nu förstår jag att du inte är bekymrad om det ekonomiska för livsmedel o.s.v. utan det är många andra saker som är nödvändiga och oundgängliga för er.

 • + Precis så är det.
 • 9  Semjase. Det har jag verkligen inte tagit hänsyn till, för sådana problem är helt främmande för oss.
 • 10. Men du har heller aldrig talat utförligt om dessa saker så jag hade den uppfattningen, att det om livsuppehållet bara rört sig om födan.
 • 11. Nu ser saken däremot annorlunda ut, och jag förstår nu att du verkligen har problem.
 • 12. Och under dessa omständigheter är det därför bättre, att vi tillbakaställer vissa uppgifter, och först under senare tid återupptar dessa.
 • + Det är bra Semjase, men du tänker inte på, att jag blir äldre, och att jag inte alltid kommer att leva som en ynklig liten jordemänniska.
 • 13   Semjase. Visst, men jag ser ingen annan utväg, ty de omständigheter som du har nämnt kräver det, och du skall ha en sysselsättning, ett arbete som ger dig inkomst, så att du kan bestrida ditt livsuppehälle.
 • 14. Därför måste vi inskränka vissa saker, även om det inte alls tjänar vår sak.
 • 15. Men jag förstår inte, varför du inte finner nagot stöd i din grupp, för det ligger ju också i medlemmarnas eget intresse.
 • 16. Men detta måste väl bero på, att dessa fortfarande hänger sig för mycket åt materiella ting.
 • + Du är rolig för även gruppens medlemmar har samma problem som jag att bestrida sitt livsuppehälle.
 • 17  Semjase. Säkert, men trots allt så ser jag inte helt klart.
 • 18. Men å andra sidan har jag givit dig förslag vid olika tillfällen, att jag skulle skaffa kristaller till dig som du skulle kunna sälja.
 • + Du motsäger dig, du har förklarat för mig att jag skall lämna detta därhän.
 • 19   Semjase. Det var inte menat så, som du utlägger det nu.
 • 20. Jag ordnade då särskilda säkerhetsåtgärder, och detta hade speciella anledningar.
 • + Bra, men hur skall jag kunna sälja det till folk, och vad händer om man kontrollerar kristallerna, och finner strålningar som inte har jordiskt ursprung?
 • 21  Semjase. Du kommer att hitta vägen med hjälp av goda vänner, du ålägger dig onödiga problem i detta avseende.
 • 22. Men vad strålningen beträffar, så kan du känna dig lugn, ty de bästa analyserna skulle inte ge några som helst resultat i detta avseende.
 • + Är det kanske så, att andra planeter utsänder strålningar av precis samma art som vår jord?
 • 23   Semjase. Med det här förmodandet skjuter du förbi målet, då olikartade strålningar, naturligt från alla materiella ting blir delvis absorberade.
 • 24. Men vår teknik tillåter oss, att dylika strålningar avlägnas från alla materiella former igen, när dessa inte innehåller liv som växlar.
 • 25. Jag har tagit bort alla strålningar som framträder i de överlämnade mineralerna, varigenom när de föres in i den jordiska sfären helt lagbundet i ett kort ögonblick återigen absorberar den på jorden givna strålningen, och därför kommer man inte att kunna fastställa någon son helst olikhet, när man jämför liknande kristaller eller jordiska kristaller med dessa.
 • 26. Skulle vi inte avlägsna de utomjordliga strålningarna så skulle man naturligtvis kunna fastställa dem, och dessa skulle till och med kunna vara farliga för många
  livsformer.

 • + Så är det alltså, och om jag förstår saken rätt, så menar du med det liv som växlar i alla
  livsformer, och som vi betecknar fauna eller flora o.s.v.som betecknas
  organiskt. Och när ni inte kan ta bort strålningarna från dessa livsformer, så var det nödvändigt att du därför också eliminerade de båda träden som hade fångat upp strålningar från ditt
  skepp.

 • 27   Semjase. Din intuition är mycket utpräglad.
 • + Tack för dessa blommor, men andra människor bedömmer min förmåga på ett helt annat
  sätt, nämligen att jag saknar den helt.

 • 28  Semjase. Jag vet, du anspelar på ditt horoskop, men jag lämnar det
  obeaktat, ty, bedömningen i den motsvarar inte det faktiska förhållandet.

 • 29. Du sysselsätter dig åter alldeles för mycket med sådana felaktiga bedömningar.
 • + Jag är enbart en människa, som funderar över många ting.
 • 30   Semjase. Det skall du inte, för de som bedömmer dig och din personlighet står långt bakom dig i andligt hänseende, och därför behöver du inte göra dig tankar om deras oförmåga att analysera.
 • + Kasta inte omkring blomkrukor Semjase, för jag vill inte befatta mig med det.
 • 31  Semjase. Du måste till slut lära dig att göra det, då du inte får utnyttja dina färdigheter till din egen nytta.
 • 32. Det är ett gods som tillhör alla människor, som kan lära sig därav, om du uppenbarar det för dem.
 • + Jag kommer att tänka över detta mycket ingående. Då står den nyss avhandlade frågan öppen, angående kristallerna och mineralerna; hur förmår du att befria de här från deras strålning? Hur är processen, och hur funktionerar alltihopa?
 • 33  Semjase. Åter en av dina frågor som jag inte får besvara för jordemänniskan.
 • 34. Era vetenskapsmän känner redan till ett litet kvantum av hur vissa stoff absorberar vissa strålningar, men bara på ett mycket litet sätt.
 • 35. Vi arbetar med apparater som är regenererande i sin arbetsform, medan ni däremot arbetar på ett förstörande s ä t t.
 • 36. Våra apparater drar bort strålningen ur tingen, och omvandlar den till god form, och frigör den så att den återigen kan absorberas av den beträffande planeten.
 • 37. Vid detta förfarande handlar det om en regenereringsprocess av naturlig ordning.
 • 38. Och därför skulle man kunna kalla apparaten för en neutralisator, med era begrepp.
 • + Aha, nu går det upp ett ljus för mig, men för mina medmänniskor så tror jag att din förklaring är alltför mager. Men om du inte får tala därom, så vill jag inte påverka dig mera.
 • 39   Semjase. Din förståelse är intuitiv, och det ger dig mycket mera än vad dina ord visar.
 • + Naturligtvis, men du har alldeles nyss talat om att jag inte skulle tänka alltför mycket över vissa saker som inte är till fördel för min person, och just nu gör du själv en anspelning på min intuition.
 • 40  Semjase. Du misstar dig, jag har inte alls tänkt på detta, i detta ögonblick.
 • 41. Mina ord är framsprungna ur ren förståelse av ditt yttrande, och din insikt om mig.
 • 42. Den står på inget vis i förbindelse med den över dig angivna felaktiga bedömningen.
 • + Då tar jag tillbaka det jag sagt.
 • 43  Semjase. Det behöver du inte, vi kan enbart skapa klarhet till oss sinsemellan, om vi alltid talar öppet med varandra.
 • + Det är mycket goda ord, som verkligen gläder mig. Men än en gång vill jag komma till tals om mina problem, som jag under det samtalet vi har fört har tänkt över. Jag vet ännu inte, vilka uppgiftsområden som du en tid framöver vill ställa tillbaka, och jag frågar mig om det är bra och om det verkligen tjänar ändamålet?
 • 44  Semjase. Det skulle varken det ena eller det andra, och det skulle inte tjäna oss i något avseende.
 • 45. Men då det inte tycks gå på ett annat sätt, så måste vi ta det här steget.
 • 46. Jag kommer att tänka ingående på detta, och kommer att rådgöra med de andra.
 • + Jag är verkligen mycket ledsen Semjase, men jag är verkligen inte utrustad med stora ekonomiska medel, så att jag utan vidare skulle kunna leva därav. Du har ännu en gång kommit att tala om kristallerna och mineralerna, och har påmint mig om dessa. Kanske kan jag med hjälp av någon göra något i denna riktning. Cirka 30 till 40 dagar förmår jag ä andra sidan att leva med min familj på ett mycket sparsamt sätt, innan jag är fullständigt slut. Om jag till dess kan ordna något, så behöver vi inte ändra någonting i det sättet som vi har använt oss av hitintills. Om det inte skulle bli så, då måste vi inskränka oss till ett minimum, och det skulle också jag tycka vara väldigt synd. Därför vill jag utnyttja den återstående tiden och se om jag kan, göra någonting.
 • 47  Semjase. Det glädjer mig mycket, att höra dina ord.
 • + Jag är mycket angelägen om detta, lika mycket som du själv, och därför vill jag försöka det sista.
 • 48  Semjase. Du är mycket stor i dig själv, det handlar ju inte om din lycka, utan om lyckan för er mänsklighet.
 • + Som jag ser det så är den värd detta, och när jag betänker, vad dess framtid kan vara.
 • 49  Semjase. Du är osjälvisk.
 • + Snack, då skulle jag inte vara bekymrad om vårt livsuppehälle osv.
 • 50  Semjase. Du är oärlig mot dig själv, ty du vet mycket väl att mina ord motsvarar sanningen.
 • 51. Jag har för en liten stund sedan gjort dig uppmärksam på att du måste stå för dina förmågor.
 • + Nåväl jag har ju inte lovat att jag kommer att ändra mitt sinne så snabbt, utan jag kommer att ingående tänka över allt detta. Men nu har jag några saker som vi skulle behöva avhandla oss emellan, om du har några minuter till förfogande.
 • 52  Semjase. Naturligtvis.
 • + Bra då, ………………………………………….