Andra kontakten Måndag 3.2.75 Kl. 22.10


Semjase:

 • 1. Efter mitt första försök har du verkligen gjort mig förvånad, ty din beredvillighet att ta emot mina tankar var mycket större än vad vi hade beräknat.
 • 2. Egentligen borde vi sedan länge vara vana vid överraskningar från ditt håll, eftersom du under årens lopp ständigt har visat, att du går mycket långt i dina tankar.
 • 3. Även om din tankegång ofta är mycket extrem, träffar den dock kärnpunkten och finner lösning på problem, som förblir förborgade för dina medmänniskor.
 • 4. Egentligen gjorde du mig förundrad redan vid mitt första besök, genom att du teg och inte frågade om något, när jag gav dig de olika upplysningarna.
 • 5. Därvid tänker jag på förklaringen om rum, tid och nolltid.
 • 6. Åtminstone här tänkte jag att du skulle ställa frågor.
 • 7. Men så tillät jag mig att utforska dina tankar, och jag fann då, att du verkligen inte hade någon fråga, eftersom du förstod min utläggning – du förstod till och med mer än det jag nämnde för dig.
 • 8. Till och med för mig är ditt sätt att tänka oerhört och fenomenalt; något liknande har jag aldrig funnit hos
  någon jordemänniska.

 • 9. Hittills har vi bara funnit vetande och tankeförmåga
  i en eller högst tre riktningar hos dem, medan du däremot tänker fritt i vilka banor som helst.

 • 10. Du står oss verkligen knappast efter i något – om man bortser från det vetande, som du kallar bok- eller skolvet ande.
 • 11. Som du själv alltid säger, är detta slag av vetande emellertid inte av särskilt stor betydelse; blott det andliga vetandet och den andliga visheten är utslagsgivande, något som du redan har insett.
 • 12. Och du är i sanning stor i ditt vetande.

 

 • + Du gör mig förlägen, Semjase. Allt hos dig tycks i dag vara inriktat på beröm och smicker. Det gillar jag inte, ty det finner jag vara primitivt. Sluta med det, är du
  snäll.

 • 13 Semjase: Du är mycket öppen, och det är vi vana vid från din sida – men jag önskar inte heller smickra dig, ty även
  vi har för länge sedan slutat med sådant.

 • 14. Jag fastställer bara klara fakta – just så som du själv brukar.
 •  
 • + Då är jag lugn och nöjd.
 • 15  Semjase:  Tycker du inte längre att jag är primitiv?

 

 • + Förvisso inte – men varför tar du inte reda på det genom att utforska mina tankar? Eller ska jag kanske be om
  ursäkt?

 • 16  Semjase: Jag tror dig, och någon ursäkt väntar jag mig inte -ursäkter är ändå bara tomma ord, som sällan kommer av äkta känsla och tanke.
 • 17. Å andra sidan uppfattar jag inte dina ord som förolämpande, eftersom jag säkert vet, att du säger bara det som du menar.
 • 18. För dina medmänniskor kan dina ord verka sårande, men endast därför, att de inte vet eller kan inse, att du bara uttrycker dina känslor, och att dessa härstammar från dina kunskaper och din vishet.
 • 19. Därför uppfattar du säkerligen mycket som primitivt och till och med dumt.
 • 20. Tänk dock alltid på, att det stora flertalet av dina medmänniskor kan varken tänka eller handla andligt inte1lektuellt, eftersom de aldrig har lärt sig det, och då de är fångna i ett nät av rent mänskliga drifter.
 • 21. Om jag vill utforska dina tankar, gör jag det endast om det är mycket viktigt för mig.
 • 22. Det är inte vår vana eller åstundan att utan vidare bara trenga in i andras tankar, om detts inte är verkligt viktigt.
 • 23. Dessutom har ingen av oss rättighet att ta del av andras personliga hemligheter.
 • 24. Tränger man in i andras tankar, riskerar man nämligen att man där får veta mer, än vad som var avsikten.
 • 25. Om vi än skulle bryta mot detta bud, skulle vi kunna uppfatta även dina yttersta tankegångar och hemligheter, och då skulle du inte längre åter och återigen kunna fylla oss med undran och
  förvåning.

 

 • + Har detta något med det att göra, som vissa UFO-kontaktmän påstår, nämligen att deras vänner från andra planeter enbart på telepatisk väg skulle kommunicera med varandra?
 • 26 Semjase. Visst finns det sådana varelser, som gör sig förstådda enbart genom telepati.
 • 27. Antingen har de ända från sin urbegynnelse meddelat sig genom telepati, eller också har de helt enkelt låtit sitt tidligare använda språk dö ut.
 • 28. Men enligt vad vi vet, har den jordiska rymden aldrig besökts av väsen, vars kommunikationssätt är rent telepatiskt.
 • 29. Å andra sidan måste man beakta, att dessa s.k. UFO-kontaktare som påstår sådant, har med säkerhet aldrig stått i förbindelse med människor eller andra väsen från världsrymden.
 • 30. De är enkla skojare och bedragare.
 • + Jag har väl haft mina funderingar över om inte de flesta av dessa s.k. UFO-kontaktare skulle vara skojare. Vad stöder du ditt påstående på?
 • Semjase

  31. På rena fakta, som alltid kan bevisas: alla dessa, som så gärna vill uppträda som kontaktmän anspelar alltid på, att vi skulle stå i Guds och den kristliga religionens tjänst.

 • 32. En svår lögn, som saknar varje spår av sanning.
 • + Hur förhåller det sig då med andra kontaktmän?
 • 33 Semjase: De många bedragarna och charlatanerna till trots, finns det många, som verkligen har haft, eller fortfarande har, kontakt med oss.
 • 34. Men otaliga av dem har aldrig haft någon annan kontakt med oss, än att de sett oss.
 • 35. Det har alltså varit fråga om kontaktare, som endast på stort avstånd fått se våra strålskepp, och som också ofta kunnat fotografera dem.
 • 36. Personlig kontakt med oss har ytterst få fått, och så är det också i dag.
 • 37. De flesta av dem insveper sig dock i tystnad, eftersom de är rädda för sina medmänniskor.
 • 38. Nog så ofta har också varelser av främmande raser landat på er jord, och där företagit sina expeditioner.
 • 39. De samlar olika föremål och fakta, som de behöver för sina undersökningar.
 • 40. Och alltjämt framöver kommer sådana varelser att bedriva sina studier där.
 • 41. De kommer från de mest skilda världar och system.
 • 42. Ofta är de ännu nya inom världsrymdfartens område, och genomför därför sina expeditioner för att vidga sitt vetande och öka sina erfarenheter.
 • 43. Därvid kan det också inträffa, att de tar kontakt med motvilliga jordemänniskor, men då för att aldrig mer återkomma.
 • 44. De åstundar inte makt eller dylikt, ty de är glada åt att de äntligen fått ro och ordning i sina egna världar.
 • 45. Det kan också förekomma, att de då och då fångar några jordemänniskor och för dem in i sina strålskepp, där dessa människor sedan blir mycket noggrant undersökta medelst apparater, och deras anatomi fastställes in
  i minsta detalj.

 • 46. Dock låter de alltid dessa människor återvända, ty de vill inte skada någon.
 • 47. De är ofta humanare än jordemänniskan.
 • 48. Men tyvärr kommer många mycket barbariska väsen från världsrymden till er jord – både maktlystna och ondskefulla.
 • 49. Bland dem kan det förekomma, att de rövar jordemänniskor
  – även planetmänniskor från andra system – och för bort dem till sina hemplaneter och behåller dem där.

 • 50. Där lever sedan dessa arma varelser som skåde- och experiment objekt.
 • 51. Jordemänniskan, och alla de som bebor andra världar, måste ta sig i akt för dessa kreatur , ty i sin ondskefullhet använder de sig ofta av råaste våld. Känslor och andra mänskliga drag och impulser är dem ofta främmande, varför ett liv saknar varje värde för dem.
 •  
 • + Allt det där är mycket intressant, Semjase, men på något sätt har jag sedan länge vetat det.
 • 52 Semjase. Javisst, det vet jag, för du tänker mycket.
 • + Nog om det, men säg mig nu en sak: du har flerfaldiga gånger talat om bedragare och charlataner, som trätt fram i offentligt sammanhang med sina fantastiska historier om UFO-kontakter och alltfort gör det. Kan du nämna några namn för mig?
 • 53 Semjase. Ja, men du känner namnen på de flesta av dem.
 • + Men i alla fall – säg åtminstone några namn !
 • 54  Semjase. Som du vill. Vem ska jag börja med?
 • + 1 första hand skulle det intressera mig att veta, hur det ligger till med Kenneth Arnold. Har jag rätt i, att han inte var någon bedragare?
 • 55  Semjase. Javisst, den mannen var ingen bedragare, för han har faktiskt sett våra strålskepp.
 • 56. Även många andra piloter har mött våra, eller främmande skepp.
 • 57. Men den störste bedragaren var en man som kallade sig Karl Michalek.
 • 58. Och ingalunda stod honom den man efter, som under namnet George Adamski uppnådde världsberömdhet.
 • 59. Också hans så kallade medarbetare eller vänner hör till samma grupp.
 • 60. Det vill säga var och en som säger sig tillsammans med honom ha haft kontakt med oss.
 • 61. Ytterligare namn är mindre kända, men de har trots det en viss betydelse, eftersom personerna i fråga är bedragare. (Namnen på fem omnämnda personer medtas inte här, för att de inte ska diskrimineras – även om de skulle ha förtjänat det.)
 • + Tack, det räcker. Är verkligen alla dessa bedragare ?
 • 62  Semjase. Javisst, det vet du lika bra som jag.
 • + Det är nog riktigt, men hur skulle man kunna bevisa att de är bedragare?
 • 63  Semjase. Vi skulle kunna bevisa det, men du å din sida bör inte försöka göra det, ty det är mycket svårt att övertyga jordemänniskan om sanningen. Hennes andliga förstånd räcker inte till.
 • 64. En dag måste hon själv finna sanningen, och först då kommer hon att uppta den som kunskap.
 • 65. För närvarande kommer allra minst de att inse och vilja föra sanningen vidare, som i årtionden lät lura sig av bedragare och charlataner och offrade miljonbelopp för att sprida lögnhistorier och lögnaktiga böcker.
 • 66. För dem skulle en värld störta samman, eftersom de skulle bli tvungna att erkänna, att de blivit lurade och de skulle därmed skämma ut sig inför alla människor.
 • + Det är övertygande, men hur ska jag gå till storms mot detta – man kommer inte att tro mig om jag yppar sanningen:
 • 67 Semjase. Hys inga betänkligheter, ty du tillhör en krets av tänkande människor, som kommer att hjälpa dig.
 • 68. Jag skall nämna för dig de namn, som är viktiga för dig, men behåll dem för dig själv och yppa dem aldrig.
 • ( här följde sju namn och noggranna adresser )
 • + Är dessa namn nog?
 • 69  Semjase. De räcker: Och nu är tiden slut för den här gången.
 • 70. Så lämnar jag dig då, och förmedlar på det nu vanliga sättet mina tankar till dig, så att du kan skriva ner dem.