Sjuttonde kontakten Fredag, den 9:e maj 1975, kl 02.48


 • + Du har låtit vänta mycket länge på dig med den här kontakten.
  1   Semjase. Det beror på att det uppstod åtskilliga svårigheter på grund av var oaktsamhet vid ditt filmnings och fotograferingsarbete.

 • 2. Dessa måste först regleras och avhjälpas.
 • 3. För att sådana händelser skall kunna förebyggas, har vi bestämt, att du tills vidare inte får göra fler filmer eller ta fler fotografier.
 • 4. A andra sidan torde det material, som står till ditt förfogande, räcka för tillfället.
 • + Synd, men mig tycks det som om du dramatiserar problemen en smula, vilket jag inte alls är van vid att du gör.
 • 5   Semjase. Det hela var mycket allvarligare än du tycks tro.
 • 6. Inte utan orsak har jag vidtagit det steget, att jag eliminerar levnadsyttringar.
 • 7. Dessa åtgärder är underställda vissa lagar hos vår ras, och dessa lagar tillåter bara sådan eliminering i nödfall.
 • 8. Och i detta fall förelåg ett sådant nödfall, även om det inte förefaller dig så.
 • 9. Men du kommer att förstå det när du får veta, att den militär som du iakttog den 21:e april, faktiskt var verksam där på grund av mitt strålskepp.
 • 10. Detta – jämte mycket annat – har vi med bestämdhet kunnat konstatera under mellantiden.
 • 11. Dina farhågor och förmodanden om detta var alltså riktiga.
 • 12. Men en hel mängd annat har hänt i detta sammanhang, varför vi har måst använda all tid under de senaste dagarna till att häva dessa uppkomna svårigheter.
 • 13. Nödläget krävde, att alla de personer, som satt inne med farlig kännedom om våra ärenden, sorterades ut ur en hel mängd av människor.
 • 14. Hos alla dem var vi tvungna att utplåna deras minne av, händelserna ifråga, för att skador av varje slag skulle undvikas.
 • 15. Du skall veta: all oreda och svårigheterna var av mycket allvarligt slag, och jag dramatiserar detta på intet vis.
 • 16. Förstå därför också, att jag tills vidare inte kan ge dig tillstånd att ta några fler foton eller filmer osv., och det gäller på längre sikt.
 • 17. Men i stället kommer jag att ge dig tillfälle att ta kort på andra saker.
 • 18. Men detta brådskar inte, och du måste ge dig till tåls.

 

 • + Vekligen mycket tråkigt, Semjase, men jag förstår ändå din ståndpunkt, för det du sade förklarar ju saken för mig. – om du tillåter, så skulle jag genast och till att börja med rikta en gammal bekant fråga till dig: För några dagar sedan lärde jag känna en ung man, som förfogar över vissa andliga förmågor. Hans fråga är densamma, som alla andra frågor förut, nämligen om……….
 • 19  Semjase. Jag har redan flera gånger klart och tyd………..
 • + Naturligtvis, det vet jag nog. Det var ju bara en fråga.
 • 20  Semjase . Varför frågar du då ?
 • 21. Det är ologiskt, och motsvarar inte ditt tänkande.
 • 22. Det förefaller mig som om denna fråga inte skulle komma från dig själv ?
 • + Du har rätt, för jag har så att säga blivit tvungen att ställa frågan, eftersom jag lovade det, trots att jag i förväg visste vad du skulle svara.
 • 23  Semjase. En sådan brist på logik från din sida skulle också ha varit mig obegriplig, för den skulle inte ha motsvarat ditt andliga utvecklingstillstånd.
 • + I dag smickrar du återigen med hela
  blomsterträdgårdar.
 • 24   Semjase. Jag konstaterar bara fakta.
 • 25. Men hör nu på vad jag har att säga: Nu är det verkligen på tiden att sprida ut det kvantum av vetande, som du har samlat i dina rapporter.
 • 26. Ni måste göra detta klart för er vid första tillfälle, och starta frammarschen.
 • 27. Tro inte att det är gott om tid, för under de senaste veckorna har det hänt sådant, som kräver ett påskyndande.
 • 28. Men dessa saker skulle jag inte vilja tala om nu, för det vore för tidigt.
 • + På lördag har vi vår nästa sammankomst, som du vet, da ska jag ta upp detta. – Men om du nu tillåter, så har jag bara ett par rent personliga frågor till dig.
 • 29   Semjase. Javisst.

 

+ Sedan många år tillbaka har jag lagt märke till ett fenomen hos mig, som jag inte kan finna någon förklaring till: I många år har jag försökt att bli medveten om mina tidigare liv i det förgångna, eller delar därav, åtminstone. Jag har försökt på många sätt, men det vill sig inte riktigt. I fullt normalmedvetet tillstånd har jag stött på sådant, som ger mig förnimmelser från tidigare levnad. Men det var också allt; några bestämda enskildheter fann jag aldrig.
Därför försökte jag ofta få tag på mycket goda hypnotisörer, som skulle kunna förflytta mig tillbaka i tiden med hjälp av hypnos. 

Men till och med de bästa av dem misslyckades, och de fick mig inte i hypnostillstånd, utan alldeles tvärtom: mina,sinnen blev alltid klarare och mer skärpta på bara bråkdels sekunder.
Jag kände alltid genast, när de försökte tränga in i mig, och blixtsnabbt utbildade-det sig i mig något fullkomligt oförklarligt: rasande snabbt – egentligen på nolltid bildades i mig automatiskt en försvarsblockering, som hypnotisören inte kunde bryta igenom. 

Som en andra faktor uppstod lika oerhört snabbt en motförsvarsblockering, som angrep hypnotisörerna, utan att jag medvetet ville det. Om nu inte hypnotisörerna ögonblickligen lämnade mig ifred, så blev de medagerande på ett plågsamt sätt: medan de skrek av smärta började de med att hålla sig om huvudet, sedan vred och vände de sig tills de låg på golvet med fradga ur munnen; till slut djupt medvetslösa.
En del av dem var till och med nära att dö, och de överlevde enbart tack vare att jag ansträngde mig till det yttersta att rädda dem till livet medelst andlig kraft. 

Även hemliga försök att intränga i mig trotsade på samma sätt alla ansträngningar. Detsamma hände vid andra försök, utan hypnos.
Men hur och varför dessa försvars- och angreppsbloceringa byggs upp automatiskt och oerhört snabbt inom mig, det är mig en gåta. Därför vill jag fråga dig hur och varför det ligger så till, och om det trots allt finns en möjlighet att utnyttja hypnos på mig ?

 • 30  Semjase. Dessa frågor har jag varit rädd för länge, för jag vet att du hyst dem i åratal.
 • 31. Jag var rädd för dem, eftersom de hänger samman med ting som jag inte får nämna för dig, eftersom de skulle leda till alltför djupa andliga insikter, sådana som du först om många år kommer fram till genom din egen naturliga utveckling.
 • 32. Och just denna utveckling får jag inte föregripa.
 • 33. Men å andra sidan finns det väl ett och annat, som jag skulle kunna berätta för
  dig, men det måste då förbli din hemlighet, för det är bara du som kan förstå sådant.

 • 34. För skulle nämligen vissa uppgifter lämnas till andra, så kunde en katastrof inträffa hos många
  människor, därför att detta vetande innebär stora risker, och det behövs din andliga vishet för full
  förståelse.

 • 35. Människor som inte äger din vishet, skulle nämligen med absolut säkerhet utnyttja detta vetande negativt, dels på grund av egoism och
  egenmäktighet, och dels av rent oförstånd.

 • 36. Om jag nu ger svar på dina frågor, så är en del därav endäst och allenast för din
  kännedom.

 • 37. Men vad jag får förklara för alla är följande: Ditt försvars och angreppsblock gentemot andliga krafter som försöker tränga sig in i
  dig, skapas genom visheten hos din egen ande som ett skydd, så att vissa hemligheter som ligger slumrande i dig inte skall kunna bli avslöjade och
  utvärderade. Dessa hemlighetens kunskaper och krafter skulle nämligen vara för stora och mäktiga för andra
  människor; de skulle inte kunna hantera detta material förstånds och
  förnuftsmässigt.

 • 38. Vad beträffar möjligheten att du trots allt skulle kunna bli försatt i hypnostillstånd, så existerar den faktiskt.
 • 39. Den möjligheten ligger inom dig själv.
 • 40. Men å andra sidan är det också så, att dina fösvars och angreppsblockeringar visserligen maste vara mycket kraftfulla, men de skulle dock kunna brytas upp eller förintas av tillräckligt starka krafter, men därvid i praktiken bara av flera hypnotisörer, som gemensamt skapar ett kraftblock.
 • 41. Men denna möjlighet är mycket liten, eftersom dina block förfogar över en oerhörd energi.
 • 42. Men skulle de ändå kunna bli uppbrutna, vilket är mycket tvivelaktigt, så skulle det bara kunna ske genom lömskt och oförnuftiga våld. Därigenom skulle ditt psyke dock bli våldsamt förvirrat, och de som använt våld skulle inte kunna få ut något av värde.
 • 43. Därför måste du komma ihåg, att du inte skall utsätta dig för några fler hypnotiska försök. Det vinner du själv på, och du skyddar dina medmänniskor.
 • 44. I och för sig vore det fullständigt oskadligt för dig, men det kunde medföra vansinne eller till och med döden för var och en, som utför sådana experiment med dig.
 • 45. Dina försvarsblockeringar är så stabila och starka, att allt därvidlag är dömt att misslyckas.
 • 46. Detta är också ett av skälen till, att även den bäste expert, det må gälla vilken tillämplig vetenskap som helst, aldrig skulle kunna rätt analysera dig, utan du skulle ständigt bli i grunden felbedömd.
 • 47. Det enda som man långtgående kan ta reda på beträffande dig, är de allmänna karaktärsegenskaperna, så som de bedöms enligt astrologiska lagar, och så som de i stor utsträckning gäller för var och en, alltefter det speciella stjärntecken som vederbörande
  tillhör.

 

 • + Detta är någonting som jag länge har anat, och vars giltighet jag nu är förvissad om. Men ändå skulle jag gärna vilja få förklarat för mig så mycket som du får lov att anförtro mig. Naturligtvis’ kommer jag att tiga om detta, och behålla alltsammans för mig själv.
 • Semjase
  48. Då vill jag förklara vissa fakta för dig:…………… 

 

 • + Det du sagt förklarar mycket av det som varit gåtfullt för mig i åratal, men ändå kvarstår fortfarande mycket som är öppet och obesvarat. Men jag tror mig om att själv kunna klara upp ett och annat med tiden, och det har du ju också sagt mig.
 • 49   Semjase. Säkert kan du det, men nu över till något annat, som är mycket viktigt: Vid början av våra kontakter berättade jag utförligt om olika bedragare när det gäller strålskepp.
 • 50. Jag nämnde därvid särskilt George Adamski och hans närmaste vänner.
 • 51. Angående detta har jag under de senaste veckorna kunnat konstatera en del förhållanden, som är mycket tråkiga: Så vitt jag vet skickade du en del material i form av foton och rapporter till vissa adresser vid början av vår kontakt.
 • 52. Då Adamski avslöjas som storbedragare i dessa rapporter, så hade detta till följd en del tråkiga effekter: under de senaste veckorna har det således från olika narnnkunniiga håll företagits åtskilligt, som gör att denne bedragare Adamski framstår än mer som en hjälte i offentlighetens ljus, nämligen som den egentliga fadern till UFOkontakter.
 • 53. Huvudsakligen anförs då hans vänner som bevis, i det att dessa har under edlig förpliktelse berättat om, att de sett och upplevat mycket under samvaro med Adamski.
 • 54. Men dessa vittnen är då omedvetet offer för lögnaktigt tal, och det de påstår motsvarar inte sanningen.
 • 55. George Adamski påverkade sina vänner och bekanta genom suggestion, sa att de såg och upplevde sådant som inte fanns. Bara ytterst få människor kände till att Adamski förfogade över starka hypnotiska krafter, och de var därför rädda för honom och höll tyst.
 • 56. Men att han var en fenomenal hypnotisör var eljest helt okänt, och själv bevarade han naturligtvis denna sin hemlighet till egen fördel.
 • 57. Med denna utomordentligt starka suggestiva kraft påverkade han sina vänner och bekanta, och han itutade dem de mest fantastiska ting, vars ‘äkthet’ de sedan intygade under ed.
 • 58. Dessa fakta skall ni göra allmänt kända genom er grupp, ty de är mycket viktiga.
 • 59. Och jag kom att tala om detta speciella fall än en gång, just eftersom denna sak är så viktig.
 • 60. Er Jord tenderar nu att gå mot slutet av en eras utveckling, och en ny era är inkommande, vilket jag redan har nämnt en gång.
 • 61. Ert nuvarande jordiska människosläkte bevittnar denna omvälvning, och många människor försöker att utnyttja detta förhållande, andligt och materiellt.
 • 62. Se därför upp med bedragare och scharlataner, av vilka Adamski var en.
 • 63. Hans gelikar finns i mångfald, och de skyr inga medel när det gäller att profitera.
 • 64. Oss upphöjer de till fullkomlighetsväsen, som vi dock ej är i verkligheten, för vi är människoväsen liksom ni, och vi är lika felbara som ni.
 • 65. Det skall ni alltid vara medvetna om.
 • 66. Detta framhåller jag clärför, att jag nu skulle vilja säga något om det, som du redan tidigare har bett mig om: Du frågar mig om framtiden, och du ber att jag måtte förutsäga den.
 • 67. Det gjorde jag inte, då jag först ville ta upp denna punk med de andra. Sådana förutsägelser av framtiden innebär ofta risker, eftersom människorna inte orkar med dem.
 • 68. Men vi kom nu fram till, att jag skulle nämna allmänna händelser, som kommer att beröra ditt hemland.
 • 69. Då du uttryckligen har frågat efter förutsägelser om framtiden, så vill jag nog först förklara lite, så att det inte blir några missförstånd: Vi har två möjligheter att se in i framtiden.
 • 70. Den ena möjligheten är den, att vi reser in i framtiden, materiellt eller andligen, och där sedan på ort och ställe och vid tiden i fråga observerar och registrerar, liksom till ex. jag gjorde beträffande herr J.
 • 71. Detta kallar vi det direkta framtidsskådandet.
 • 72. Den andra möjligheten är den, som består i att man beräknar vad som skall hända genom att kombinera synbilder, och detta förfarande tillämpas också delvis hos er, känt under namnet eller beteckningen KLÄRVOYJANS.
 • 73. Detta senare sättet att skåda in i framtiden är även hos oss tvivelaktigt och felbemängt, och det utesluter inte felaktiga iakttagelser och misstolkningar.
 • 74. Dessa faktorer får inte föbises, när jag nu gör en förutsägelse för ditt
  hemland:

 • 75. Vilda vatten- och snömassor kommer att kräva många dödsoffer i Schweiz detta år, och förorsaka förödande ödeläggelse med skador för millionbelopp.
 • 76. Och enbart detta gör året händelserikt.
 • 77. Den ökande trafiken på vägarna kräver under de kommande åren så många dödsoffer – huvudsakligen i städerna.- att större orter och städer belägger sin innertrafik med hårda regler, och utfärdar stränga straff för överträdelser av dem.
 • 78. Delvis kommer trafiken i större orts och stadscentra att helt stoppas.
 • 79. Det blir bara offentliga trafikföretag, som har rätt att köra i dessa
  centra.

 • 80. Atskilliga kriser kommer att drabba Schweiz genom att landet isoleras; detta på grund av att dess medborgare ansättas av storhetsvansinne och egenmäktighet, som gör dem okloka.
 • 81. Landets anseende skadas i hög grad, och medborgarna blir illa sedda.
 • 82. Landet får en mycket orosfylld tid som skapar stor oreda.
 • 83. Särskilt kriminaliteten tar överhand och den kräver sin tribut.
 • 84. Man kommer att ropa högt efter återinförande av dödsstraff,
  och man blir tvungen att tillämpa straffrättslagar hårdare, trots att dessa i och för sig ofta är både ologiska och primitiva.

 • 85. Rån, mord, dråp och ekonomisk brottslighet kommer att spela en utslagsgivande roll.
 • 86. Det ekonomiska läget i Schweiz kommer att försämras än mer och bli kritiskt, så att det når ett bottenläge, där tidigare ärbara medborgare börjar begå virriga handlingar och
  lagbrott.

 • 87. Ej sällan blir detta svåra läge orsaken till självmord.
 • 88. Från och med detta år kommer mycket snabbt synnerligen många människor att bli utåatta för psykiska belastningar som de inte orkar med. Många av dessa människor kommer därför att begå självmord, och deras antal blir ständigt stigande.
 • 89. Det inrikes- och utrikespolitiska läget kommer också att skapa problem och förvirring.
 • 90. Visserligen kommer den nuvarande regeringen fortfarande att bli kvar i sitt ämbetsverk, men missnöjet kommer att börja jäsa.
 • 91. Den schweiziska valutan kommer att falla beroende på mäktigt inflytande från utlandet, och detta torde inte kunna avhjälpas förrän 1976, och då av en förändrad regering.
 • 92. Som omlastningsplats för narkotika kommer Scweiz att gå till historien, och trots att-lagarna tilläm .pas hårdare, så är dessa alltför ologiska och ofullständiga för att de skulle kunna stoppa bedrivandet av kriminell narkotikahandel.
 • 93. Under en tid framöver förlorar Schweiz sitt goda rykte som
  “gyllene land ” och ett turismens paradis.

 • 94. En betydande skuld till detta har, förutom det högdragna och självgoda uppträdandet hos landets medborgare, alldeles särskilt den ständiga fördyringen fram till 1976.
 • 95. Religiösa galenskaper av alla slag kommer att bära riklig och ofta också dödande – skörd hos otaliga schweiziska med borgare.
 • 96. Villfarelsen frammanas inte bara genom religionerna, utan också av myndigheterna, som är rädda för att massorna skulle bli illojala och okontrollerbara, om dessa nämligen börjar tänka och revoltera mot förtrycket.
 • 97. Dessa är mina förutsägelser för ditt hemland, och för de närmaste åren.
 • 98. Är du nöjd med detta ?

 

 

 • + Ja självklart, Semjase, det är till och med mer än jag hade väntat mig.
 • 99  Semjase. Men var medveten om, att förutsägelser av detta slag har en förmåga att underkasta sig förändringar, eller att de kan ha dolda fel.
 • 100. De är inte resultatet av ett direkt materiellt eller andligt seende in i framtiden, utan de erhållesbara genom att man förutseende kombinerar synbilder, och även era klärvoajanta medier arbetar på samma sätt.
 • 101. Men den stora massan av er mänsklighet är inte i stånd till att erfara och orka med ett direkt materiellt eller andligt skådande in i framtiden, och därför får jag inte heller delge er ett sådant.
 • + Jag förstår fullkomligt, och jag ar också nöjd med arten av din avgivna rapport. Men nu får det räcka för i dag, för jag måste åter hem och i säng.
 • 102  Semjase. Tyvärr ryckte jag upp dig ur din slummer, och därför måste du säkerligen fortfarande vara trött ?

 

 • + Naturligtvis är jag det, och dessutom fryser jag, för trots dagsvärmen är nätterna ännu kalla. Men den egentliga orsaken är min fru, för jag kvistade iväg utan att väcka och informera henne. Om hon plötsligt skulle vakna, och jag inte är där, så skulle hon bli orolig. Därför måste jag hem igen och lägga mig i sängen som om ingenting hade hänt.
 • 103  Semjase . Javisst, det förstår jag, och därför vill jag inte hålla dig kvar längre.
 • 104. I all korthet vill jag bara säga, att om några veckor måste jag vara borta under en längre tid, och att vi då bara kan upprätthålla kontakten-tankemessigt.
 • + Aha, har du liksom fått något på kroken ?
 • 105  Semjase. Detta förefaller återigen att vara ditt moderna språk ?
 • + Precis, och det betyder om du har fått ihop det med någon kille och vill gifta dig ?
 • 106  Semjase ( skrattar högt ). Nej, jag mår mycket bättre utan man, åtminstone än så länge.
 • 107. Sådana planer har jag ställt på framtiden.
 • 108. Men gå nu då, för du har ju sagt……..
 • + Spelfördärvare där … 

 

 • 109  Semjase. Vi kan prata om detta en annan gång, om det nu är så angeläget för dig.
 • + Gärna, rentav, för jag har några frågor bara. Men hur är det nu: har du redan något passande på kroken, som du flörtar med – kanske en sån där fjällig krumelur med inbyggd antenn på skallen ?
 • 110  Semjase. Jag förstår verkligen inte vad du menar med det ?
 • + De kära jordemänniskorna gör ju sina dumma skämt om mån och marsmänniskor och andra människor från världsrymden. De tecknar dem som fjälltäckta monster med fastvuxna antenner på huvudet, känselspröt, fem bröst och andra Idioter. Sen kallar de detta för humor.
 • 111  Semjase. Det känner jag inte till, men jag finner det rätt primitivt.
 • + Det är väl den riktiga beteckningen, och det säger väl en hel del om förståndet hos “humoristen” i fråga. – Men jag förstår inte, att du inte känner till sådant, läser du då inga tidningar eller tidskrifter och liknande ?
 • 112  Semjase. Jodå, för jag rör mig här och där bland jordemänniskor och kommer över något läsbart då och då, men hittills har jag inte stött på något liknande det du
  nämner.

 

 • + Det är klart att om du bara läser häften med Musse Pigg, Kalle Anka och Stålmannen, då går det ju inte !
 • 113  Semjase ( skrattande ). Dem känner jag faktiskt till, och jag tycker de är roliga.
 • 114. Men annat läsbart blir mest bara tidningar osv.
 • + Fint, semjase, jag skojade bara.
 • 115   Semjase. Så har jag också uppfattat dina ord.
 • 116. Men nu är det verkligen på tiden … …………..