Fjortonde kontakten Tisdag, 29:e april kl. 14.00


 • (Nummereringen er en fortsettelse av nummerekkefølgen fra
  kontakt nr 13).

 • + Jag längtar starkt efter lite andlig förfriskning,
  Semjase, därför skickade jag mina tankar till dig och
  anropade dig.

 • 51   Semjase. Det gläder jag mig mycket över, men finns det
  ingen i din omgivning, som du kan diskutera om andliga ting
  med ?

 • + Tyvärr inte, för alla de som intresserar sig för detta
  område bor långt avsides, eller de måste å andra sidan gå
  till sina arbeten. Det är dem icke förunnat att indela sin
  arbetstid så, som jag kan göra i mitt fall. Av dessa skäl
  kan vi träffas högst varannan eller var tredje vecka, för att
  då utbreda oss inom andliga områden.

 • 52   Semjase. Det är inte bra, för under sådana omständigheter
  blir den andliga utvecklingen lidande.

 • 53. Ni måste därför välja kortare tid mellan
  sammankomsterna. minst en träff varje vecka.

 • 54. Det vore mycket bra om ni kunde gemensamt skaffa en
  plats, där ni kunde bygga er ett centrum och leva i den
  närmaste omgivningen tillsammans.

 • 55. Då skulle ni ha möjlighet att dagligen arbeta med
  andliga frågor.

 • + Det är en mycket god ide, Semjase, men det har min vän F.L.
  och jag själv redan tänkt på. Vi tänkte oss därvid en stor
  bondgård, något avsides liggande, och lämplig för vårt
  ändamål. Men förverkligandet bereder oss svårigheter, för
  sådana objekt är oerhört dyra, och vi måste åtminstone lägga
  upp 500.000 Sfr på bordet.

 • 56   Semjase. Om ni samarbetar på allvar, då skulle ni kunna
  realisera denna plan.

 • 57. Jag är också gärna beredd att hjälpa till med kristaller
  och stenar, som ni kunde avyttra, så att ni snabbare finge
  ihop kapitalet.

 • + Jag har redan sagt en gång, Semjase, att jag inte på något
  enkelt sätt kan sälja dessa ting med det beskedet, att de
  skulle härstamma från någon stjärna osv.

 • 58   Semjase. Gör dig inga bekymmer för detta, för jag har
  funderat över saken och funnit en utväg.
 • 59. Sälj endast kristallerna och stenarna mot ett
  vederbörligt kvitto, och med den förklaringen, att det
  beträffande de avyttrade stenarna och kristallerna rör sig
  om….. ………. ( beteckning ), men att deras ursprung
  inte går att ta reda på med jordiska metoder och beviskrav.

 • 60. Nämn sedan inte heller varifrån kristallerna och
  stenarna kommer, utan skriv bara på kvittot att det handlar
  om kvarts, malakit, rosenkvarts osv.

 • + Menar du att detta skulle fungera ?
 • 61  Semjase. Logiken innebär, att detta är rättmätigt enligt
  era lagar, och att det inte skulle innebära något bedrägeri.

 • 62. Under den senaste tiden har jag studerat er lagstiftning
  noga, och då har jag stött på ett stort antal lagar, som i
  varje avseende är en mänsklig livsform ovärdiga. Ofta är
  lagarna så dumma och primitiva, att jag mådde illa när jag
  studerade dem.

 • 63. Endast i några mycket få lagar finns det ett spår av
  lagmässiga slutledningar, ty 93 % av er lagstiftning saknar
  all mänsklig värdighet och allt förnuft, för att inte tala om
  vett och logik.

 • 64. Vi visste nog tills nu, att inte allt stod rätt till med
  er lagstiftning, men vi hade ingen anledning till eller något
  behov av att syssla mer ingående med den, förrän du gjorde
  mig uppmärksam på den.

 • 65. Men att det stod så illa till, det överträffar det
  värsta som vi kunde föreställa oss.

 • + Tyvärr har du rätt, för jag konstaterade detsamma för flera
  år sedan. Men att diskutera om det är meningslöst, för det
  har att göra med hela folkets inställning att sådana lagar
  överhuvud taget kan existera. Folket i gemen måste resa sig
  upp emot dessa lagliga manipulationer, för att en ändring ska
  kunna komma till stånd.

 • 66   Semjase. Du talar mycket klokt, men ändå är det den
  enskilde, som kommer med idèn; den idé, som sedan kan sprida
  sig utåt och rycka med sig folkmassan.

 • + Det står mig helt klart, men jag bedömer det så, att den
  tändande idén inte kan utveckla sig till en brinnande fyr
  förrän glöden har blivit intensiv nog. Med detta menar jag
  det, att kunna låta Andens kraft bli verksam. Men då krävs
  det, att denna nämnda folkmassa först skakar av sig den
  förlamande religionen, innan den kan nå fram till kunskaps-
  och vishetsenlig bedömningsförmåga.

 • 67   Semjase. Du uttalar min egen åsikt, precis som om du
  skulle ha läst mina tankar.

 • + Det kan nog vara så, för jag har ofta kunnat konstatera,
  att andliga sanningar harmonierar, även om de beskrivs med
  annat ordval. Det har du ju också själv sagt. Det är bara
  det, att det mången gång är fördömt svårt att foga sig i
  sanningens krav.

 • 68  Semjase. Det där låter så egendomligt – någonting tycks
  bekymra dig.

 • + Eftersom du ändå frågar – men säkerligen kommer du inte att
  tycka om vad jag har att säga.

 • 69  Semjase. Tala ut, även om jag inte skulle gilla det du
  säger.

 • + Det gäller dina hårda bestämmelser beträffande några av
  mina bekanta.

 • 70   Semjase. Du kan väl inte smälta detta för att dina
  känslor revolterar ?

 • + Precis. Jag tycker helt enkelt att din väg är för hård, ty
  varje människa har rätt till att lära och låta sig bli
  undervisad.

 • 71   Semjase. Visst, men det är tydligt att du har dragit in
  för många faktorer, när jag talade om att nämnda personer
  skulle utestängas eftersom det handlar om viktiga
  förhållanden.

 • 72. Jag har ju i alla fall sagt, att jag inte kan förbjuda
  en kontakt, men att jag måste ha det kravet, att personerna i
  fråga utestängs från viktiga saker tills dess att de har
  funnit sin andliga väg, vilket så vitt jag kan bedöma dock
  torde ta sin rundliga tid.

 • + Vad menar du med ‘viktiga saker’ ?
 • 73   Semjase. Att personerna inte får tillfälle att se mitt
  strålskepp, och att de inte kommer med på foton som visar
  mitt skepp.

 • 74. Dit räknas också att de inte får gå med till
  kontaktplatsen, om det eventuellt skulle komma på tal, och
  att kontaktstället inte får nämnas innan kontakten har ägt
  rum.

 • 75. Undantag är naturligtvis inte uteslutna, om jag finner
  att så vore lämpligt beträffande en eller annan person.

 • 76. Möjlighet för ett sådant undantag föreligger redan,
  åtminstone för din bekante, herr J., ty under de senaste
  veckorna har åtskilliga förändringar ägt rum inom honom, som
  länder honom till andlig utveckling och därmed till hans och
  vår fördel.

 • 77. Men tyvärr räcker inte det måttet till, som det nu är,
  för att jag skulle kunna förklara mig vara beredd att tillåta
  honom full insyn i alla ting, vilket jag nu därför måste
  förvägra honom.

 • 78. Tyvärr känner jag inte till hans andliga
  utveckligsförmåga, varför jag inte kan fastslå hur länge
  framåtskridandet kommer att bestå.

 • 79. Å andra sidan skulle jag inte vilja utforska hans tankar
  av skäl som jag redan har nämnt en gång.

 • 80. Att han jobbar hårt inom sig själv, det är helt klart
  och säkert, utan varje tvivel.

 • 81. Mannen utkämpar inom sig själv en mycket hård kamp, som
  kommer att vara ännu mycket intensivare från och med
  morgondagen.

 • + När du gav dina instruktioner sade du dock, att herr J.
  skulle tänka i rent materiell-intellektuella banor, och sedan
  var du fortfarande av samma åsikt vid den senaste kontakten
  den 25:e april. Hur rimmar det då med vad du säger just nu ?
  Det blir jag inte klok på, även om jag gläder mig
  utomordentligt över din ändrade inställning.

 • 82   Semjase. Det har på intet sätt med min inställning att
  göra, utan bara med fakta: Under dagarna från den 26:e april
  tills i dag har det ägt rum allehanda nytt i herr J`s
  innersta, om också mycket av detta har skett omedvetet och
  utan hans kontroll.

 • 83. Under dessa få dagar har en omvandling skett, som
  normalt andra människor skulle behöva åratal för att
  åstadkomma.

 • 84. Men att detta har hänt först nu och så plötsligt inom
  honom har sin grund i religionerna, av vilka han slets hit
  och dit under så gott som hela sin levnad.

 • 85. Genom dessa blev han vilseledd, och han hemföll ofta åt
  än den ena och än den andra ytterligheten. Det blev tidvis
  så allvarligt, att han inte visste vad han skulle acceptera
  som riktigt.

 • 86. Som så mänga jordemänniskor blev han vilseförd genom
  irrläror, men han genomskådade felen och blev utrustad med en
  sund misstro.

 • 87. Men en misstro, som inte hade något med falskhet att
  göra, utan med ärlighet, och som är hans sanningssökandets
  väg.

 • 88. Detta kommer både han och du att bli medvetna om i
  morgon, och det med all önskvärd tydlighet.

 • 89. Och just detta kommer för herr J. att vara den egentliga
  andliga impulsen till att grundlägga en utveckling av hans
  dragning till det andliga.

 • 90. Jag har tillåtit mig att skåda en smula in i framtiden
  beträffande detta, och då betrakta några detaljer i hans
  utveckling.

 • 91. Jag har också som hastigast tillåtit mig under dessa
  dagar att få ett allmänt intryck av hans innersta, varför jag
  nu kan förklara allt detta.

 • 92. Tro mig, morgondagen blir inte särskilt lätt för herr
  J., ty hans känslor kommer att försöka gå sina egna vägar
  inom honom, det kunde jag urskilja mycket tydligt.

 • + Det här är mycket intressant för mig, Semjase, nu förstår
  jag bara inte varför du alltid talar om morgondagen ?

 • Semjase 93. Jasså, ja, det kan du naturligtvis inte veta.
 • 94. Framtiden visade mig, att herr J. kommer till dig i
  morgon på eftermiddagen, och att han genast kommer att läsa
  igenom den tolfte kontaktberättelsen i dess viktigaste
  punkter på ort och ställe.

 • 95. Det gäller då vissa iakttagelser som du gjort, varefter
  ni båda kommer att diskutera vissa saker.

 • 96. Men därvid får du ännu inte tala med herr J. om det, som
  jag just har förklarat allt om för dig.

 • 97. Det får du tidigast göra 14 timmar efter ert samtal, för
  först måste han till viss grad smälta det som står i den
  tolfte berättelsen.

 • + Du får mig att le, Semjase, för ditt framtidsskådande kan
  inte stämma helt, åtminstone inte tidsangivelserna. Herr J.
  har nämligen per telefon underrättat mig om att han kommer
  till mig redan på förmiddagen, men inte först på
  eftermiddagen, som du vill ha det till att du har sett i
  framtiden.

 • 98   Semjase. Du betvivlar alltså mina ord ?
 • + Exakt, fastän jag ställer stora krav på dig när det gäller
  ting liknande framtidsskådande. Sånt tror jag helt enkelt
  inte på, för du vet ju att jag är absolut inte vidskeplig.
  För mig räknas bara verklighet, fakta, sanningar och det
  effektiva vetandet. Antingen du vill eller inte, så måste du
  alltså först bevisa för mig att din förutsägelse stämmer
  innan jag kan acceptera den som ett vetande. Men jag låter
  mig gärna och när som helst bli undervisad och överraskad.

 • 99   Semjase. Jag förstår nog, men överraskningen kommer
  tvivelsutan att vara på din sida.

 • + Det får jag väl se, men en sak stör mig i din förklaring,
  nämligen att du har stökat omkring i herr J`s innersta, trots
  att du har sagt att sådant skulle du bara göra i yttersta
  nödfall.

 • 100  Semjase. Du är lika enveten som någonsin, men jag vill
  inte förtiga informationen: Under de senaste dagarna har herr
  J. Två gånger sysselsatt sig intensivt med vår sak. Därvid
  avvek från honom omedvetet några tankar, som var riktade mot
  mig, och som trängde fram till mig.

 • 101. Som sagt var skedde detta honom omedvetet, ty han
  känner inte till metoden för tankeöverföring.

 • 102. Men dessa tankar, som utstrålade från honom, föranledde
  mig att länka min uppmärksamhet till honom, varför jag så att
  säga tvångsmässigt trängde in i honom, varigenom jag kunde
  göra den bedömning som jag nämnde.

 • 103. Jag konstaterade då, att herr J. behöver en viss tid
  för att han skall kunna smälta alla angelägenheter.

 • 104. Därför behöver han också en längre tid på sig för att
  kunna bearbeta åsynen av mitt skepp på morgonen den 20:e
  april, så att han blir någorlunda klar över händelsen, vilket
  betyder att han inte ännu kan se klart. Men detta medför
  inget avbrott i hans inre kamp.

 • 105. Tack vare mina ‘inom-honom-forskningar’ har jag också
  konstaterat, att vi kan skänka honom vårt fulla förtroende
  gällande våra uppgifter, ty herr J. är absolut hedervärd och
  pålitlig, vilket dock inte utesluter att vi måste ge oss till
  tåls ännu en liten tid, innan jag kan upphäva mina
  föreskrifter, givna för hans person.

 • 106. Men detta har inget att göra med otillit eller misstro,
  utan jag har så bestämt med tanke på den andliga utvecklingen
  inom honom. Det kommer han säkert att förstå, ty
  förståndsmässigt är han vida längre kommen än andra i din
  grupp.

 • + Du talar ofta så fruktansvärt sakligt, när du beskriver
  människor och deras egenskaper. Det gör jag också,
  åtminstone delvis, men det irriterar ibland gruppmedlemmarna.

 • 107   Semjase. Dock står det klart för oss, att endast
  sanningen kan vara tjänlig, och just för dens skull skall
  ingen hänge sig åt falska känslor.

 • 108. Även dina närmaste vänner måste komma till rätta med
  verkligheten och foga sig i det jag bestämmer.

 • 109. Därför får de inte bli besvikna eller förnärmade över
  vad jag redan vid förra mötet förklarade, nämligen att det
  inte får framställas några fler foton som visar personer och
  skepp tillsammans.

 • 110. De bevis av detta slag som redan har gjorts räcker
  fullkomligt, och mer sådant behöver du inte.

 • + Än en gång, det är helt klart, Semjase. Men jag har märkt
  att även du kan göra fel, för du har gjort dig skyldig till
  en ordentlig tabbe, när du utplånade bilderna på dia-filmen
  från den 20:e april.

 • 111   Semjase. Det låter som skadeglädje.
 • + Det är det också på sätt och vis, om än inte en pik mot dig
  själv, utan mot er älskade höga teknik. Men det nämnda
  felet, det torde kunna ledas tillbaka till dig själv.

 • 112  Semjase. Inte heller vi är ofelbara, som jag redan har
  framhållit. Men vad ont kan jag och vår teknik lastas för ?

 • + Får jag verkligen säga dig det ?
 • 113  Semjase. Javisst, för också jag skulle vilja avhjälpa
  fel, som jag råkat göra.

 • + Då håller jag mitt munläder tätt, för jag skulle inte
  vilja, att du förstör ännu mera för mig.

 • 114   Semjase. Det kommer jag inte att göra, men jag vill bara
  inte begå samma fel två gånger, det var det jag menade.

 • + Kan jag lita på det ?
 • 115  Semjase. Förvisso, för du vet ju att jag inte ljuger,
  och för mig är det en fråga om bagateller.

 • + Naturligtvis. OK då – Du har förstört precis den motsatta
  halvan av filmen, så att även alla de andra bilderna blev
  lidande. Men omkring tio bilder är nog användbara, och på
  dessa ser man alla personerna samt ditt strålskepp.
  Visserligen är allt dimmigt och oklart, men fortfarande kan
  man faktiskt se allting.

 • 116   Semjase. Är det verkligen så ?
 • + Skulle jag nu å min sida ljuga för dig ?
 • 117  Semjase. Naturligtvis inte, och efter vad som skett är
  dessa frågor inte heller så särskilt viktiga.

 • + Det. lugnar mig oerhört, och efter alla dina förklaringar
  är jag också känslomässigt återigen på fötter.

 • 118  Semjase. Det förstår jag inte.
 • + Nu får du mig att skratta. Skulle det nu vara så svårt att
  förstå ?

 • 119   semjase. Jag förstår inte ditt ” på fötter “, vad skall
  det betyda ?

 • + Jasså, jo, det är ett sätt att uttrycka ” jag är återigen i
  form “, eller ” nu mår jag bra igen Semjase ( med ett ljust
  skratt )

 • 120. Du har mången gång talesätt, som rätt och slätt är mig
  främmande.

 • + Om du vore ett sådant jordeväsen som jag, då skulle du
  känna till, att sådana uttryck helt enkelt är ” inne ” i dag
  hos oss. De hör så att säga till det dagliga livet.

 • 121   Semjase. Jag förstår det, men jag å min sida ——-ett
  .ögonblick – jag förnimmer . . . . .

 • + Jag hör det också, Semjase, en traktor närmar sig.
 • 122   Semjase. Vi måste skiljas åt, annars kommer fordonet att
  bromsas och sättas ur funktion av skeppets skyddsskärm.

 • 123. Och det vore oklokt, för då skulle folk märka det
  ovanliga.

 • 124. Jag hade inte räknat med, att någon skulle förirra sig
  hit.

 • 125. Så lev då väl, och tänk på mina ord.
 • + På återseende, Semjase, och låt snart igen dina tankar gå
  till mig.

 • 126   Semjase. Det var en mycket trevlig avskedshälsning, men
  vi ses ju igen, min vän