Elfte kontakten Tisdag d. 15.4.75 kl. 15.40


 • + Nyligen fick jag en bok i mina händer med titeln “Andligt liv”
  ( Leben aus dem Geiste ). Känner du till den och hur är den ?

 • 1   Semjase. Nej, den boken känner jag inte till.
 • 2. Men om du finge låna mig den så skulle jag gärna ta en
  titt på den.

 • + Naturligtvis, men först måste jag också fråga min vän
  F.L.,
  som lånade mig den.

 • 3   Semjase. Bekymra dig inte om det; han kommer att ge dig
  lov.

 • 4. Dock, nu måste jag än en gång komma in på din uppgift: Jag
  finner ditt arbete med att göra Sanningen känd vara mycket
  gott, men det går för långsamt framåt och bär för lite frukt.

 • 5. Tyvärr måste jag konstatera att allt bara vilar på dig,
  och att du framskrider endast mycket långsamt.

 • 6. Det fordras ovillkorligen att det bildas en grupp, som
  ägnar sig åt upplysningsarbetet och det intensivt.

 • 7. Bemöda dig omgående om att bilda denna grupp ty det är ont
  om tid.

 • + Du har talat väl, Semjase, men hos oss kostar allt vad vi
  företar oss mycket pengar. Varifrån skall jag ta dem ? Jag
  har verkligen redan lagt ut mycket pengar men trots det vill
  det sig inte riktigt.

 • 8   Semjase. Dessa finansiella problem kan jag nog förstå och
  jag vet att de belastar dig hårt.

 • 9. Men det vore lämpligt om alla medarbetare deltoge
  finansiellt, och tänkte och handlade mer osjälviskt i dessa frågor.

 • 10. Det gäller ju till slut Sanningen och jordemänniskans
  totala utveckling till vilket den enskilda människan i första
  hand på alla sätt energiskt måste bidra.

 • 11. I grunden gäller att förändringar av alla slag framkallas
  inte av den stora massan, utan genom initiativ från enskilda människor, som lägger grundstenarna till
  förändringarna.

 • 12. De, som idag lägger grundstenarna, är de egentligt
  ansvariga för det byggnadsverk, som skall byggas därpå i
  morgon eller i en avlägsen framtid.

 • 13. Därför är även du och dina vänner ansvariga för vad som
  skall komma av ert arbete framdeles.

 • 14. Ni är bara de arkitektoniska element, ur vilka byggnader
  och formationer långsamt skall resa sig.

 • 15. Till dig själv måste jag säga, att du är en Andens
  arbetare – i varje avseende.

 • 16. Även om du är manuellt mycket erfaren, så ligger det dock
  inte för dig att framträda manuellt-organisatoriskt.

 • 17. Teoretiskt-organisatoriskt räcker din förmåga mycket
  långt, men manuellt-organisatoriskt är du underlägsen.

 • 18. Detta har sin grund i att du är en Andens arbetare.
 • 19. Därför är det nödvändigt att du överlåter det
  manuelltorganisatoriska arbetet på någon annan.

 • 20. Du ska bara stå för organisationsidgerna och överlåta det
  praktiska utförandet till någon, som är mera lämpad för det arbetet.

 • 21. Du är på din nuvarande utvecklingsnivå alltför andligt
  engagerad för att du också skulle kunna ödsla-dina krafter på
  manuellt arbete.

 • 22. Dessutom är du inte fysiskt så stark som du tror.
 • 23. Dina ofta förekommande fysiska kraftansträngningar
  överstiger ofta dina sista reserver och kör dig i botten.

 • 24. Om du också klarar av att återvinna dina krafter oerhört
  snabbt genom din andliga styrka, så är det ändå till skada för
  din hälsa.

 • 25. En annan människa hade med säkerhet inte orkat med den
  sortens kraftuttag, som överstiger alla normer för det
  uthärdliga.

 • 26. Dessa gränsar redan till det vansinniga om man betänker
  att det är din vilja som tvingar dig till fysiska prestationer
  utöver det möjliga, och den styrs enbart av den andliga
  kraften.

 • 27. Den andliga kraften är emellertid omätbart mycket större
  än all fysisk kraft, så du fordrar prestationer av din kropp,
  som den överhuvud taget inte kan klara av.

 • 28. I detta tillstånd driver dig bara fortfarande din
  ofantliga andliga kraft framåt, din andliga vilja, under det
  att din kropp för länge sedan är urlakad och utmattad.

 • 29. En sådan kamp betyder mer än blott en seger över det
  fysiska; det är liktydigt med vansinne, eftersom du befaller
  din andliga kraft att utföra sådant som förstör den fysiska
  kroppen.

 • 30. Tag till exempel bara den händelsen, när du för åratal
  sedan drog genom öknen med den tomma vattenflaskan.

 • 31. Din kropp var för länge sedan urlakad, fullständigt slut
  och oförmögen att göra ens den minsta rörelse.

 • 32. Men din andliga kraft tvingade genom din befallning din
  kropp framåt, trots att du själv hade förlorat all kontroll
  över den. Endast din oerhörda andliga vilja drev dig genom
  den heta sanden, medan din kropp redan hade överskridit
  gränsen för allt uthärdligt och den var din andes viljelösa
  robot.

 •  
 • + Du känner till det ?
 • 33   Semjase. Jag har ju redan tidigare sagt dig att vi har i
  åratal mycket noga observerat och studerat dig.

 • + Jo, men jag måste ändå alltid handla så, även i detta fall,
  annars hade jag ömkligen omkommit, inklusive de båda andra.

 • 34   Semjase. Det stämmer inte helt, eftersom vi hade låtit dig
  få hjälp, liksom också har skett i andra farliga lägen, som du
  ju ständigt råkar in i.

 • 35. Ofta har vi påverkat jordemänniskor, så att de räddat dig
  när du inte orkade längre.

 • 36. Men vi ingriper verkligen bara i yttersta nödfall, noga
  räknat har det skett tre gånger.

 • + Det har jag aldrig begripit.
 • 37   Semjase. Det kunde du inte heller, eftersom vi bara har
  påverkat människor, så att de skulle finna dig.

 • + Det var nog bra, men skulle jag ha kunnat handla annorlunda
  i det nämda fallet med vattenkruset ?

 • 38   Semjase. Ditt handlingssätt var nog så
  riktigt, och din
  logik så hårskarp att jag fördenskull ryser.

 • 39. Det var bara det att kraftförhållandet mellan de båda
  andra och dig var i grunden olika, och till din nackdel.

 • 40. Du måste själv helt medvetet fördöma din egen kropp och
  driva din ande till vansinnets gräns, medan de två andra
  endast måste låta hatet gro inom sig för att därigenom drivas
  framåt.

 • 41. Detta hade du ju också insett på förhand med din
  logik.

 • 42. Och du har förhållit dig riktigt, även om allt var
  vansinnigt.

 • + Men vi lämnar detta; det är ju förbi. Vad som engagerar mig
  mer än det förflutna är bildandet av vår grupp. Jag är helt
  med på det du har sagt beträffande min person, men det finns
  nu ett annat problem: Du har på vissa grunder förbjudit mig
  att ta fler bilder på ditt strålskepp. Men jag när den
  tanken, att det vore av stor nytta att ha dia-bilder som vi
  kunde visa vid föredrag o.s.v. Ytterligare en eller två
  filmer hade också varit bra. Vill du inte tillåta mig att
  göra fler bilder för detta ändamål ?

 • 43   Semjase. Men jag har ju sagt till dig……
 • + Naturligtvis, Semjase, men här rör det sig ju om bilder som
  vi kunde använda för våra föredrag o.s.v.

 • 44   Semjase. Ja, jag är med på det. Du kan göra ytterligare
  så många bilder och filmer som du behöver.

 • + Tack, Semjase. – Men hur har det nu gått med filmen och de
  fotonegativ som jag gav dig; behöver ni dem fortfarande ?

 • 45   Semjase. Vi har redan bearbetat dem och analyserat
  fenomenen, men därmed blev film och negativ obrukbara.

 • + Synd, men vad har ni kunnat fastställa ? Varför blev
  strålningsföreteelsen synlig ?

 • 46   Semjase. Det rör sig bara om atmosfäriska störningar som
  kommer att upphöra inom några månader.

 • 47. De härrör från er systemdrabant Saturnus, som för
  närvarande påverkar den jordiska atmosfären.

 • 48. Genom dessa störningar blir isynnerhet antennledstrålen,
  enegisamlingsstrålen och regenereringsstrålningen synbar.

 • 49. Antennledstrålen och energisamlingsstrålen syns som fina
  energilinjer över strålskeppet, medan regenereringssträlningen
  framträder som olika färgtoningar under skeppet.

 • + Du talar om regenereringsstrålning; blir alltså den
  infångade energien regenererad efter förbrukandet ?

 • 50   Semjase. Energien användes endast för stråldriften, och
  den blir sedan återigen regenererad.

 • 51. Men den blir inte förbrukad, som du sade.
 • 52. All vår teknik går ut på naturlig och likriktande
  omvandling, inte på förstörelse.

 • + Jag förstår; den naturliga principen innebär alltså
  implosion och regenerering, i stället för explosion och förstörelse.

 • 53   Semjase. Helt riktigt, bättre hade du inte kunnat uttrycka
  det.

 • 54. Men nu skulle jag vilja gå längre in på andra saker, dock
  måste jag först be dig att du vinnlägger dig om att skona dig
  fysiskt, och trötta ut dig mindre.

 • 55. Din ande kan bara ge detta ditt liv värdefull
  beständighet om också din kropp är frisk.

 • 56. Var snäll och tänk på det !
 • 57. Men nu vill jag fortsätta med den andliga läran: Den
  verkligen andligt framåtsträvande är en ädel konstnär.

 • 58. Finstämd ande, mjukt väsen, kärleksfullhet, kunskap,
  vishet och storsinthet gör henne högst mottaglig för det
  sanna, för harmoni, skönhet och andligt fortskridande.

 • 59. Hennes liv är kontrollerat, förklarat och upphöjt, och
  hennes perspektiv mycket vida.

 • 60. Hela hennes väsen är ädelmodigt, och skönheten uttrycker
  sig i hennes okonstlade liv, fullt av andlig värdighet.

 • 61. Hennes inre härbärgerar en skönhet, som ingen konstnär
  skulle kunna måla och ingen diktare kunde kläda med ord.

 • 62. Hennes andliga renhet utövar en dragningskraft, som ingen
  än så harmonisk musik kunde uttrycka.

 • 63. Hennes säkerhet kan inte jämställas med något, och hennes
  strävanden och mål kan inte hindras av några gränser.

 • 64. Hennes vishet är ett ständig tillstädes ljus, som lyser
  in i det djupaste dunkel.

 • 65. Det är inte som dagsljuset, som kan överväldigas av
  nattens mörker.

 • 66. Det är inte heller att likna vid en stor mänsklig
  tänkares ljus, som ofta sviker honom, och alltid gör det när
  det bäst behövs honom.

 • 67. Dess förekomst är en allestädes närvarande doft av
  evigheten; det förgår aldrig, medan doften hos den vackraste
  och mest välluktande ros eller orkidé i världen avtar och
  försvinner i den ändlösa tiden.

 • 68. Det är absolut osant att människan är alltings mått, ty
  alla tings mått är Anden.

 • 69. Människan själv är ett mycket flerskiktat väsen, och
  hennes olika skal döljer hennes personlighet för andra.

 • 70. Visst kan hon identifiera sig med sin grovmateriella
  kropp och tillgodose dess behov, och hon kan likställa sig med
  sitt medvetna förstånd, eller känna sin enhet med sitt Jags
  verkliga Ego, vilket är ett evigt, oförgängligt vittne till
  båda, men att skapa sig själv kan hon inte.

 • 71. Alla levnadsmål – hur värdefulla de än må förefalla i
  sina mänskliga sammanhang – kan i längden inte behålla det
  andliga väsendet underkuvat i slaveri, utan att bringa den
  ur-egnaste personligheten i vild oordning.

 • 72. Hos den oandliga människan intar det materiella
  intellektet med alla sina givna gränser den allra högsta
  positionen, och detta får till följd, att den andliga
  utvecklingen går oerhört långsamt.

 • 73. Det andliga intellektet måste bli utvecklat
  fullkomligt medvetet; det räcker inte att tro, att det löper
  mot högre former alldeles utav sig självt.

 • 74. Det mänskligt-materiella intellektet kan bara röra sig
  inom ett område av synliga möjligheter.

 • 75. Alltid fastnar det på ytan av objektet, och kan inte
  tränga in i det och bli ett med det. Utan att man
  identifierar sig med objektet är det en absolut omöjlighet att
  lära känna det.

 • 76. Om alltså en människa vill lära känna sin medmänniska, då
  måste hon identifiera sig med denna människa. Och vill hon
  lära känna en materia, då måste hon identifiera sig med denna
  materia.

 • 77. Det materiella intellektet godtar vad det materiella
  sinnet vittnar om, men tillbakavisar de djupaste, subjektiva
  ingivelserna.

 • 78. Djupt grundad insyn avslöjar för människan den
  erfarenheten, att det finns något mer i henne än det hennes
  vanliga medvetande förmedlar, något som är ursprunget till all
  tanke, förnimmelse och känsla; en finare, andlig närvaro, som
  ständigt lämnar henne otillfredsställd så länge som hon blott
  ägnar sig åt materiella strävanden.

 • 79. Den doktrin, att människans vanliga, materiella tillstånd
  inte är det verkliga och slutgiltiga stadiet i livet, att hon
  äger ett djupare genomträngande Liv i livet självt, ett det
  sanna Självet, en odödlig Ande, ett Ljus, som aldrig och genom
  intet kan utsläckas, denna doktrin har de andligt tänkande i
  alla tider och i alla universa och sedan evigheten ständigt
  tillägnat sig.

 • 80. Alla stora andetänkare i alla universa håller högst och
  samfälligt det nödvändiga i, att man kommer underfund med det
  egentliga Självet, livets Liv.

 • 81. Medan den kroppsliga organismen förändrar sig i varje
  ögonblick, och tankarna svanar upp som vindbyar för att åter
  försvinna, går det verkliga Självet aldrig förlorat. Det
  genomtränger undantagslöst allt, trots att det är i grunden
  olikt allt annat, ty dess form är rent andlig.

 • 82. Det är det grungläggande ursprunget till all
  känsla av identitet tvärs igenom otaliga omvandlingar.

 • 83. Det upptar i varje art och form alla ting i sig, och
  förblir ändå alltid sig självt, oföränderligt regelbundet i
  sin egen storhet.

 • 84. Det existerar en oföränderlig Storhet bland de
  mångfaldiga funktionerna i universum, och inom alla universa
  överhuvudtaget.

 • 85. Den mänsligt begränsade personligheten är bara medveten
  om sig själv från tid till annan; däremellan ligger det stora
  luckor i medvetande.

 • 86. Men till och med när döden drabbar människan, dör dock
  inte det som iakttagen och inser inom henne, Anden, ty Den är
  av evig varaktighet såsom varande en del av själva Skapelsen.

 • 87. Intet på objektsidan kan beröra det iakttagande,
  subjektiva Självet.

 • 88. Detta för eviga tider bestående Själv, som är livets Liv,
  kan visserligen inte bevisas materiellt, då det är av en rent
  andlig form och natur, men det behövs den som är
  förnuftsbegåvad inga bevis, ty Anden är sitt eget bevis.

 • 89. Endast de väsen som lever i andlig fattigdom fordrar
  därför bevis för Andens existens, ty i sin andliga
  primitivitet kan de inte spåra dess existens ur de andliga
  handlingarna och händelserna.

 • 90. Anden är själv grundsubstratet i varje kunskapsprocedur
  och Den besjälar själv varje organ och förmåga, allt utur sin
  trängtan efter utveckling och levnadsbestånd.

 • 91. Anden, detta universella Själv, förväxlas med det
  empiriska självet, på grund av mentala orenheter.

 • 92. Om människan bryter sig igenom de slöjor som omger hennes
  Själv, och avlägsnar de höljen som utgörs av materiell
  trängtan och som stänger in och täcker Det, så når hon
  ögonblickligen fram till – i den fysiska kroppen – sitt
  Varandes Mening.

 • 93. Det inre, andliga Självet, själva Livet i levnaden, som
  är oändligt enkelt och okomplicerat, bildar en treenighet av
  transcendental verklighet, erfarenhet, kunskap, vishet, kärlek
  och frihet.

 • 94. Människan är inget blott biologiskt fenomen.
 • 95. I henne är en andligt betingad psykisk organism av sådan
  andlig form, att den med sina latenta potentialer är laddad
  med makten av alla Skapande Krafter.

 • 96. En filosofisk inblick i människans psykiska väsen ger med
  säkerhet insikter i och kunskap om det kosmiska medvetandets
  verklighet och om den skapelsemässiga livskraften, som utgör
  grundstommen till det psykiska livets egenart.

 • 97. Människan får inte blott kartlägga människor efter deras
  biologiska och mentala nivåer, utan också efter de psykiska
  och andliga.

 • 98. Allt vad människan fått i arv, allt vad hon för med sig
  från det förgångna genom miljardfaldigt existerande, allt som
  hon har åtnjutit, blivit bekant med, läst, lärt sig eller
  upplevt, ligger förborgat i hennes undermedvetna.

 • 99. Varför behärskar hon då inte koncentrationens teknik, och
  varför tar hon då inte befälet över sitt undermedvetna och gör
  fullt bruk av allt sitt vetande och kunnande ?

 • 100. Längtan efter allt hennes vetande och kunnande, efter
  erfarenheterna och efter visheten ligger ju ändå djupt
  förborgad i henne.

 • 101. Hon måste bara inse och acceptera sanningen, uppskatta
  den och utnyttja den.

 • 102. Men härför krävs det, att hon bekämpar sin egen dumhet
  och att hon medger att det materiella intellektet gör ej
  människan, såvida hon inte i lika mån samarbetar med det
  andliga intellektet.

 • 103. Om så sker, och människan erfar sin Ande, kommer hela
  den samlade mängd av vetande och vishet, kunnande, frihet,
  kärlek och fridfullhet, som hon samlat från tidigare liv, att
  återuppstå och komma henne rikligt till del.

 • 104. Kunskap, makt, kraft, vishet, frihet och kärlek är det
  Absolutas skapelsemässiga arvegods: Det är människans
  födslorätt.

 • 105. Hon är ett centrum för tankar, makt, kraft och
  inflytande på allt och alla.

 • 106. Väl har hon en kropp, men hon utgörs inte av kroppen.
 • 107. Kroppen är bara ett instrument och en Andens tjänare;
  dess husrum men inte dess fängelse.

 • 108. Kroppen är den strålande Andens, det självlysande inre
  Livets, det kreativa Självets, tempel.

 • 109. Kroppen är borgen för den Ande, som sätter alla krafter
  i rörelse.

 • 110. Människan må därför förstå, att hon andas Andens
  andedräkt, och att andningen inte är kroppens.

 • 111. Människan lär känna sin Ande endast genom meditation,
  genom att hon vänder sig inåt, genom att försjunka djupt in i
  det andliga Självets tystaste kamrar, medan hon direkt ser in
  i det inre Livets spegel.

 • 112. Detta får dock inte gå till på det vis som förespeglas
  jordemänniskorna av religiösa bedragare, ty den sortens
  “meditation” är inget andligt skådande, utan endast ett
  fantasifullt lössläppande av icke verkliga, önskestyrda
  föreställningar.

 • 113. För verklig meditation av andlig form krävs det, att man
  vunnit förståelse gentemot sin egen existens och sitt eget
  Själv, och att man håller dessa fakta för ögonen, att den
  eviga Verklighetens och Sanningens existens, samt alla
  Manifestationer – från stjärnan till substansens form, och
  från natur till andligt liv – allt är en fast rotad enhet,
  allt är bara ett i Skapandets bokslut.

 • 114. Varje människa är i sin innersta essens en Skapelsens
  manifestation, och blott därför är det möjligt för envar att
  bli ett med Det Oändliga.

 • 115. Begrundar man dessa sannigar om Skapandets essentiella
  existens, så föds kunskap och övertygelse inom en.

 • 116. Det direkta skådandet av Sanningen ersätter alla fåfänga
  invändningar; den uppenbarade Sanningen klargör allt in i
  minsta detalj, och Den förklarar Sig Själv.

 • 117. Livet på Jorden erbjuder inte människan full
  tillfredsställelse, det är inte någon helhet; det Verkliga
  står att finna bortom det materiella.

 • 118. Det materiella tjänar blott som en stege, varmed man kan
  nä det hinsides belägna, Det Andliga.

 • 119. Det materiella livet är bara det verksamhetsområde som
  ger människan sådana betingelser och målsättningar att hon
  knyter förbindelse med Anden och Det Allra Högsta, med Det
  Kreativa.

 • 120. Det är fullständigt felaktigt att bara inskränka livets
  blickfält till de uppfattbara fenomenen, och endast låta sig
  uppskatta tings värde såsom varande föremål.

 • 121. Levnadens höghet och storhet är beroende av i vad mån
  den upphöjes till Lag för det innersta Livet inom Det Högsta
  Väsendet.

 • 122. Förhållandet människor emellan är bara så länge
  rättfärdigat, som dessa inte avlänkas från den andliga
  Naturens eviga Lagar.

 • 123. Varken social välfärd eller nationellt hjälparbete är
  möjliga om man blott jagar skuggor och uraktlåter den
  väsentliga Substansen.

 • 124. Sanningens Kärna tillhör inte enbart en enskild
  människa, ty Sanningen bildar Varandet och Livet hos allt som
  överhuvudtaget existerar.

 • 125. Endast det som är ett och gemensamt kan vara odelbart
  och allt inneslutande inom en, själv-identisk existens.

 • 126. Det utgör Det Uppnåddas fulla omfattning, alla Livets
  aspirationers och ideals kulmen.

 • 127. Inom denna integrerat andliga uppfattning av Livet är
  också den social-etiska grundsynen och familjeförhållanden
  förankrade.

 • 128. Samhället är helheten för individerna som är
  ödesbestämda att genomtränga slöjorna och ingå i det odödliga
  varandet i Skapelsen själv.

 • 129. De mänskliga relationerna betyder ingenting mindre än
  den strävan, att i det dagliga livet leva efter ett andligt
  mönster som återfinnes djupt i bakgrunden hos alla existerande
  väsen, men som inte kan bli funnet i avsaknad av Sanningen.

 • 130. Därigenom går kärleken till det andliga mer och mer
  förlorad, och människans sinne vänder sig alltmer åt det
  materiella och hennes materiella intellekt.

 • 131. Altruistisk kärlek är den märkbara yttringen av
  överensstämmelsen med det Oändliga Livet, som hela Universum
  är fullt av.

 • 132. När familjen, eller samhället, eller nationen uppfattas
  som ett medel för att skilja det ena från det andra, då kan –
  hur stort än målet för sammanslutningen av mänskliga väsen må
  vara – en sådan familj, samhället eller nationen ifråga,
  aldrig röna framgång.

 • 133. Denna sanning måste människan städse ha framför ögonen
  under det dagliga arbetet, då hennes göranden och låtanden och
  tankar skall vara fria från själviskhet, och vara i harmoni
  med det Universella Skeendet.

 • 134. Livet är en andlig lära för Anden.
 • 135. Det riktiga förhållandet i familjen, inom landets
  förvaltning och inom samhället bildar en del av de Universella
  Planerna, vilka allt väsende har tolkat genom strängt neutrala
  lagar.

 • 136. Människan lever eftersom Skapelsen existerar, och hennes
  liv måste bli lika harmoniskt och fullkomnat som Skapelsen
  själv är harmonisk och fullkomlig.

 • 137. Människan lever i Skapelse-Varandet, hon andas och
  svävar i Detta.

 • 138. Bristen på Det Andliga – som gör livet värt att leva
  eller behovet av en praktisk livsfilosofi och levnadspsykologi
  är i dagens läge ofta ansvarigt för kriserna i människornas
  liv och inom deras intresseområden.

 • 139. Redan sedan lång tid tillbaka har människan som kallar
  sig modern, gjort sig stora ansträngningar för att finna fred
  och frihet; hittills var dock alla hennes ansträneningar
  fruktlöst som bortblåsta och uttömda.

 • 140. I brist på det förnuftiga levnadssättets kunskap och
  sanning, som skulle ha skänkt människan inre och verklig
  harmoni och ro, så har hon försvurit sig åt onaturliga,
  fördärvliga ideologier och farliga och skadliga religiösa
  filosofien, som leder henne in i ännu större andligt armod och
  som fjärnar henne från det egentliga Livet.

 • 141. Det naturliga människoförståndet värjer sig visserligen
  mot att inom den hårda verklighetens kvadrat pressa in en
  cirkel av fantasifulla religiösa dogmer, vilka alldeles
  särskilt skall blomstra under Vattumannens era,
  tack vare nytillkommande religionsfanatiker och bedragare.
  Men religionsvansinnet är redan i nutiden för starkt utbrett,
  för att det skall kunna upprättas ett fungerande försvar emot
  det i stort.

 • 142. De religiösa vansinnesfilosofierna, med den kolossala
  oreda de åstadkommer, och de orimliga anspråk de har,
  nedsätter inom människan den inre Kraft, som skulle kunnat
  hålla hennes Ande stark, hjälpa henne att överträffa sig själv
  och få henne att blomma upp, och som skulle göra det möjligt
  för henne att nå den inre tillväxt och frid som står i ett
  rätt förhållande till yttre landvinningar och verkligheten.

 • 143. Som svar på ett länge känt behov har från tid till
  annan vissa jordemänniskor – som man trott vara framstående
  tänkare – gjort sig stora personliga ansträngningar, men
  farliga, eftersom de grundats på fantasier, att draga ut det
  som de ansett vara ‘det bästa’ ur religionerna för att
  kombinera det med det moderna sättet att tänka, till en enhet,
  för att på så sätt utarbeta en ny livsfilosofi och
  livspsykologi för nutidens människa.

 • 144. Men dessa förmenta och verklighetsfrämmande tänkare
  inser då inte at de därmed bara ger ytterligare näring åt
  religionsgalenskaperna, ovetande om att de själva är svårt
  insnärjda i religioner som saknar grund, och som därför får
  dem att tänka och handla på motsvarande sätt overkligt: galet,
  vansinnigt, vidskepligt, mordiskt och andefattigt.

 • 145. Av lätt begripliga skäl är deras framgångar i många
  avseenden lika med noll.

 • 146. Men den nya tidens människa, vattumans-erans människa,
  står nu inför ett lätt lösbart problem, ty om hon NU lägger
  grundstenarna för Sanningen, då uppnår hon en helt ny struktur
  av filosofisk och psykologiskt viktighet, som ger henne ett
  lyckligare, friare och fridfullare andligt liv i framtiden.

 • 147. Ett fritt andligt liv, som är grundat på allt det
  bästa som utgör Jordens kulturella och andliga arv: Den
  Andliga Sanningen.

 • 148. När nu jordemänniskan till slut urskiljer och erkänner
  denna sanning, gör sig fri från samtliga religioner och dess
  vanföreställningar och äntligen anpassar sig efter andliga och
  skapelsemässiga Lagar, då har hon segrat.

 • 149. Endast Sanningen är tjänlig och den får människan att
  göra framsteg; men religion är otjänlig för människan och den
  kastar henne tillbaka in i det djupaste mörker.

 

 • + Det var mycket utförligt, Semjase, och jag hoppas att dina
  utläggningar skall falla i god jord. – Men nu skulle jag vilja
  rikta ännu en fråga till dig, som sedan i natt har gett mig en
  del huvudbry: Det var således i går, den 14:e april, noga
  räknat 5 minuter före midnatt, som jag kommit tillbaka från en
  kort promenad och stod i trädgården vid västra sidan av vårt
  hus. Då hörde jag plötsligt ett egendomligt, pipande
  surrande, som kom emot mig från öster i ett rasande tempo, och
  som försvann blixtsnabbt åt väster. Jag trodde mig också se
  en mycket stor skugga i samma ögonblick, men det är jag inte
  helt säker på att jag verkligen gjorde. Jag visste genast att
  jag redan tidigare hade hört detta egenartade ljud och det var
  på morgonen den 2:e juli kl. 9, 1942, då jag såg en jättelik
  flygande skiva” flyga bort över vår by och vårt hus. Det
  speciella ljudet känner jag väl igen, och jag kan därför inte
  ha misstagit mig. Det måste alltså ha varit ett strålskepp
  som susade förbi. Jag undrar nu om detta var du eller eljest
  någon annan av er, och i så fall: varför kontaktade ni mig
  inte ?

 • 150   Semjase. Det var varken jag eller någon av oss.
 • + Då måste det ha varit ett främmande strålskepp.
 • 151  Semjase: Det måste det, ty på senare tid har åtskilliga
  främmande objekt flugit in i den jordiska rymden. Vi kan dock
  inte kontrollera dem alla.

 • 152. I regel lämnar de ju också Jorden genast igen, så snart
  som de har stillat sin nyfikenhet och sitt vetandebegär.

 • + Vad var det då på kvällen den 20: e mars kl. 19.30 ? Mina
  barn och min fru ropade mig nämligen till fönstret när de på
  bara 1 km avstånd mot väster såg ett föremål av rödaktig och
  gul färgton dra sig från norr åt söder. Även åtskilliga
  närboende betraktade det häpet från gatan.

 • 153   Semjase. Det var inte heller någon av oss, men jag känner
  väl till händelsen.

 • 154. Det var ett strålskepp tillhörigt en ras från ett
  grannsystem till vår hemort.

 • 155. Det rör sig om fredligt sinnade väsen, som gör
  expeditionsresor i rymden och till dess världar.

 • 156. Speciellt gillar de Jorden, och därför kan deras lysande
  strålskepp ofta ses här.

 • 157. Deras teknik är ännu inte så långt kommen som vår, och
  väsendena själva är rätt obekymrade om huruvida de blir sedda
  eller inte.

 • + Vilken sorts väsen är de då, eller vilka former av liv ?
 • 158  Semjase. De är av mänsklig form, och – vilket är mycket
  viktigt – de är fredliga och mycket goda vänner till oss, något
  som man tyvärr inte kan säga om alla som genomkorsar
  världsrymden.