Tionde kontakten Onsdag, 26.3.75 Kl 15.20


 • 1  Semjase: Det är nu dags att tala om ting som är
  mycket viktiga för jordemänniskans andliga utveckling.

 • 2. I samband med detta ønskar jag inte gå in på några andra
  frågor än de, som har direkt anknytning till denna min
  redogörelse. Det ber jag dig ha förståelse för.

 • 3. Människan är bärare av sin ande som inte dör, och som
  aldrig sover, inte ens under det djupaste sömntillstånd.
  Den upptecknar alla tankar och känslor, och säger sin bärare
  om hennes tankar är rätta eller felaktiga – om hon bara har
  lärt sig att ge akt på detta.

 • 4. Denna ande i människan är bärare av skapandets värld,
  och är för varje människa egen.

 • 5. Det är obegripligt att människan talar om en himmel och
  om ett himmelrike däri, och inte helt enkelt nöjer sin med
  att endast säga: Skapelse, Sanning, Vetande, Vishet, Ande
  och Existens.

 • 6. Den mänskliga längtan ligger i den beständiga glädjen;
  efter det oförgängliga livet, den bestående friden, den
  andliga rikedomen som aldrig förgår och som varar i evighet.

 • 7. Himmel och Jord kommer att förgå, men sanning, kunskap, vishet och ande kommer aldrig att vara
  föränderliga eller att förstöras.

 • 8. Anden håller ständig uppsikt efter det fullkomrade,
  efter harmoni, efter frid, insikt och identifiering, efter
  kunskap, vishet, sanning och skönhet, efter kärlek och efter
  den sanna existensen, som är av absolut bestånd.

 • 9. Allt detta sammantaget leder fram till vad som bildar
  det Andliga Kungadömet. Allt hör hemma inom det som skapar.

 • 10. Allt finns där som genialitetens Geni, som alla
  melodiers Melodi, som allt kunnandes Kunnande, som den
  Högste av alla skapandets principer, som Undret över alla
  under.

 • 11. I drömmen förmår människan att skalla sällsamma
  världar, så som också Skapelsen medvetet skapar världar.

 • 12. Hos människan uppstår denna färdighet ur den
  medvetenhet, som finns i henne, liksom allt mirakulöst som
  är i henne.

 • 13. Hon är själv himmelriket, skapandets värld.
 • 14. Om detta talade de gamla jordefilosoferna: om människan
  såsom mikrokosmos i makrokosmos, enär allt som innehålles i
  Universum också finns i människan.

 • 15. Dimensionerna i människans inre är gränslösa.
 • 16. Skapelsens avbild, anden i henne, existensen som är
  dimensionslös omfattar i sig alla dimensioner, men höjer sig
  samtidigt øver och förbi alla dimensioner.

 • 17. Anden är alla unders Under, och från vilken all kraft
  utgår.

 • 18. Men ett under innebär utnyttjandet av andekraft till
  fulländning.

 • 19. Men människan kallar det för ett under, som hon saknar
  varje logisk förklaring till.

 • 20. Är en människa lycklig, så kommer hennes lycka inifrån,
  ty lycka är ett självskapat tillstånd och icke noget som
  kommer utifrån.

 • 21. Glädje springer fram ur människans inre, skapad av
  andlig harmoni.

 • 22. Allt kommer alltså inifrån.
 • 23. De ting och människor som skenbart utgör orsaken till
  lycka är bara den yttre anledningen därtill för den
  människa, som redan andligen har gjort allt för att skapa
  sin lycka.

 • 24. Ty lycka är något som hör ihop med det innersta
  väsendet, och det är ett oavskiljbart kännetecken på andens
  existens.

 • 25. Oändlig lycka och oändlig kraft ryms inom dess
  existens.

 • 26. Människan kan vara ytterligt gammal, men det är bara en
  tillfällig angelägenhet.

 • 27. För femtio år sedan var hon det ännu ej, och hon kommer
  heller inte att vara det om femtio år när hennes kropp är
  död, ty det är bara den som kan bli gammal och skröplig.

 • 28. Anden däremot förblir evigt ung, och den undergår inga
  förändringar med åldern.

 • 29. Åldern är – liksom ungdomstiden, barndomen eller
  sorger, bekymmer och problem – något som går över, på samma
  sätt som alla världens yttre betingelser och prövningar är
  övergående.

 • 30. Vad som förblir – det är andens existens, sanningen,
  kunskapen, visheten, verkligheten.

 • 31. Dessa gäller det att urskilja och bygga upp, ty endast
  så blir människan fri.

 • 32. Om människan blir varse sin andes verklighet kan åldern
  ej längre inverka på henne.

 • 33. Inga sorger, inga bekymmer, inga problem, inga livets
  växlingar eller förändringar i omgivning, omvärld eller
  världen i sin helhet kan då längre göra henne nedslagen.

 • 34. Vishet är en väldig och ursprunglig makt.
 • 35. Vishet är ljus.
 • 36. Och varhelst ljus lyser upp försvinner mörker och
  okunskap.

 • 37. Men okunskap utgör det egentliga mörkret, och det skall
  övervinnas av vishetens ljus.

 • 38. Vishet är ett kännetecken på närvaro av ande, och den
  hyser inom sig sådana kvaliteter som lycka, sanning,
  kunskap, balans, skönhet, harmoni och frid.

 • 39. Vishet är ljus.
 • 40. Men vishet är också kännetecknande för en människa, som
  har insett sin endes befintlighet och som samarbetar med
  denne i enlighet med skapandets lagar.

 • 41. Vishet är användande av andekraft.
 • 42. Vishet och ande är två ting som ger ett som resultat,
  liksom solljus och sol är två ting.

 • 43. Solskenet är en följd av solens värme, som dock först
  måste genomgå en omvandlingsprocess.

 • 44. Så är det också med en allt skapande Existens i
  Universum, som med sin förmåga skapar krafter, som följer de
  bestämda skapandets lagar, som i form av sanning, vetande
  och vishet följs efter en given riklinje genom ändlösa
  tidsåldrar.

 • 45. Men denna kraftfulla Existens är Skapelsen.
 • 46. Och därför finns blott en Existens, som härskar øverallt i Universum, bara en Skapelse, bara en Sanning, ett
  Vetande, en Vishet, vilka för eviga tider är lika inrättade
  och oföränderliga.

 • 47. Den eviga Sanningen är inte underkastad några svaghets
  tillstånd eller några förändringar, och dess lagar behöver
  aldrig förnyas eller anpassas efter någon ny tid.

 • 48. Andekraften är vital och dynamisk, och det utmärker den
  att den gestaltar visheten.

 • 49. Det är ett utslag av mänsklig svaghet när religionen
  och dess irrläror sägs vara Skapelsens instrument, och
  klokheten därmed bedrages.

 • 50. Sedan söker människan efter kraft, frihet, glädje och
  ljus på annat håll, bara inte där det verkligen finns.

 • 51. Vishet kännetecknar Skapelsen som till en del bor i
  människan.

 • 52. Därför må människan stärka vetande och vishet, och hon
  kommer att urskilja Skapelsen.

 • 53. Hon må ivrigare söka efter sanning, och hon förstår
  vishetens kraft.

 • 54. Insikt om sanningen ger befrielse från alla
  begränsningar

 • 55. Den ger gränslöst kunnande och obegränsad vishet.
 • 56. Visheten är ett mäktigt medel för insyn i Skapelsens
  lagar.

 • 57. En människa som är uppfylld av kärlek är också rik på
  vishet, och den som äger mycken vishet är också full av
  kärlek.

 • 58. Men jordemänniskan bedrar sig själv, ty hon känner inte
  kärlekens väsen.

 • 59. Ägandebegärets känslor och stämningar tolkar hon som
  kärlek, medan hon står främmande och oförstående inför sann
  kärlek.

 • 60. Människan är först en människa när hon har kommit
  underfund med sanningen, fått kunskap och vishet – även om
  hon inte nyttjar ordet Skapelsen – ty vishet är också kärlek
  av renaste form.

 • 61. Därför finner människan alltid att ingivelser och
  insikter leder till kunskap, vishet och kärlek, och där
  kärlek finns, råder också vishet.

 • 62. Kärlek och vishet hör samman, ty Skapelsen och dess
  lagar är kärlek och vishet i förening.

 • 63. Där vishet och vetande är, där är också kärlek och
  insikt om sanningen, och där insikter och kärlek är, där är
  Skapelsen.

 • 64. Genom tillväxt i kärlek och vishet blir människan
  medveten om Skapelsen.

 • 65. Men först lär människan sanningen och verkligheten, och
  når sedan fram till frihet och frid – en frid, som
  oförgängligt är en kraft utan upphörande.

 • 66. Vishet och kärlek är de båda livgivande vibrationer,
  som utgör skapandets väsen och karaktär.

 • 67. Med kärlek och vishet är människan herre øver all
  skapelse.

 • 68. Vishet och kärlek strävar hängivet efter att följa de
  givna skapelse-naturliga lagarna, ty Ande och skapelse är
  ett.

 • 69. Jordemänniskan talar om kärlek, som hon inte känner.
 • 70. Hon tror sig veta, att hennes känslor skulle vara
  kärlek, och bedrar därmed sig själv.

 • 71. Kärlek kan man inte kläda i ord, ty den är precis som
  lyckan ett tillstånd.

 • 72. Kärleken förgås aldrig, och ingenting kan någonsin
  förvandla den till någonting annat.

 • 73. Vägen till andlig kraft går via insikten om sanningen
  och via vetandet, visheten och kärleken.

 • 74. Den andliga lagarnas mening och uppgift ligger i att
  sprida och utveckla sanning, vetande, vishet och kärlek.

 • 75. Misslyckas den med det, då är den inte längre till
  någon hjälp, utan blir till en ond kult, som förkväver Anden
  och skapar ovetande, så som, är fallet beträffande irrIäror
  av religiös art.

 • 76. Men utövar andeläran sin rätta funktion, då är den ett
  maktfullt instrument för Skapelsens Ordning.

 • 77. Inom andeläran rör det sig om att sprida insikter,
  sanningen, utveckla medvetenheten, visheten och kärleken;
  det eviga, det oförgängliga, det odödliga, det som
  övervinner döden och sprider ljuset, det som i sig
  förkroppsligar vishetens och kärlekens harmoni, friden över
  allt förstånd.

 • 78. Varje människa tror sig veta vad som menas med Frid,
  efter vad hon mänskligt har erfarit.

 • 79. Men att förstå
  den Frid som kommer av oändlig Existens, Ande och odödlig
  Skapelse, det ligger helt enkelt långt bortom hennes
  förmåga.

 • 80. Detta därför att hon är fången i irrläror av religiöst
  slag, och fast i mänskligt – materiella ting, vilket allt
  hindrar henne att förstå genom egna, inre erfarenheter.

 • 81. Sådana erfarenheter, som utgör den verkliga nyckeln
  till sann insikt och vishet.

 • 82. Andens Konungarike innehåller idel (alltid)Under.
 • 83. Det synliga Universum, som människan undrar över, är
  blott en liten punkt för denna Skapelsens underbara, oändliaga, andliga Intelligens.

 • 84. Universa, sådana som detta, finns det otaliga
  milliarder av inom Skapelsens oändliga, andliga Intelligens.

 • 85. Vad – som är synligt för det mänskliga ögat betyder
  endast ett litet uns i oändligheten.

 • 86. Det som inte är synligt för hennes öga är omätligt,
  ofattbart och otänkbart, förvirrande och obegripligt för
  hennes icke andliga intellekt och fattningsförmåga.

 • 87. Hela det universum som hon ser är bara en enstaka rymd
  av många, som måste mätas i myriader, ty det finns universa
  inom universa, universa hinsides universa, universa under
  och över universa och utanför – allt inom denna urmäktiga,
  väldiga och allskapande andliga Intelligens, som Skapelsens
  Existens utgör.

 • 88. Och med denna väldige Ande, med dessa urkrafter från
  Skapelsens Existens, med denna andliga Intelligens, med
  detta är människan förbunden. Ty ett delstycke av denna
  Skapelses Andeintelligens bor i människan och besjälar
  henne.

 • 89. Dess krafter, dess glädje, dess frid, dess frihet, dess
  vishet, dess kunskap och dess förmåga – allt detta är
  ofattbart för andligt ovetande, för de som tror sig veta
  bäst, för dem som är beroende av religioner, för de som
  urartat eller i øvrigt har letts vilse.

 • 90. Och endast den människa, som känner denna sanning och
  skaffar sig kunskap, vishet och kärlek därur – är en
  välsignad människa.

 • 91. Hon vet svaren på de yttersta frågorna inom vetenskap
  och filosofi, såväl som på vardags människans spörsmål.

 • 92. Dock – för att kunna bli en sådan välsignad människa
  gäller det för henne att söka och att finna den sanna
  verkligheten, och att därur hämta vetande, vishet och
  kärlek. Ty människan kan endast växa andligen genom sanning
  vetande, vishet och kärlek, varigenom hon befriar sig från
  mänsklig svaghet.

 • 93. Människan är först då upplyst och fullständigt befriad
  när hon beständigt och allt framgent låter tankarna röra sig
  inom den oändliga, skapelse-andliga verkligheten.

 • 94. Den andliga intelligensen utvecklas genom lagbundna,
  andliga principer, och riktas särskilt på Skapelsens Väsen,
  Fullkomlighet och Kraft.

 • 95. Detta i motsats till mänsklig intelligens, eftersom det
  mänskliga medvetandet i allmänhet endast befattar sig med
  den materiella världens enskildheter.

 • 96. Men det har till följd att människan i varje avseende
  råkar i trångmål och hindras; ja, hon till och med blir
  offer för, trycks ner, plågas och torteras av alla möjliga
  slag av olyckor, av bräckligheter och av vanmäktigt
  beroende.

 • 97. Därför är en grundlig självanalys en av de viktigaste
  metoderna för människan att finna sanningen och vägen till
  andlig utveckling.

 • 98. Därför är det, nödvändigt att människan oavbrutet
  kontrolerar sina tankar, och ser efter av vilken art de
  verkligen är.

 • 99. Hon måste vara noga med att hon alltid och slutgiltigt
  följer och Leds av skapelsefilosofiska grundsatser och
  verkligheten, och att hon respekterar skapelsenaturliga
  lagar.

 • 100. Inom människan bör alltid den medvetna känsla råda,
  att hon tillhör Det som Skapar, med sitt egentliga, andliga
  väsen.

 • 101. Det bör stå tankemässigt klart för henne, att hennes
  egentliga andliga varande är ett odelbart helt med Det som
  Skapar för att hon därmed skall kunna övervinna den
  materiella yttre världen i detta sitt medvetande.

 • 102. Först och främst denna skapelsefilosofiska sanning och
  inställning bör alltid styra det mänskliga tänkandet,
  känslorna och handlandet.

 • 103. Ty endast den som är ett med Anden kan i längden
  skönja och uträtta det goda, ty hon har Skapelsens
  möjligheter inom sig.

 • 104. Ingenting i hela det oändliga Universum kan längre
  beröra och förslava henne.

 • 105. Till detta skapelsefilosofiska medvetande kommer
  ytterligare det praktiska, det dynamiska, det skapande, det
  hemlighetsfulla varseblivandet av alla tings innersta
  verklighet.

 • 106. Människan må därför vara praktisk filosof och
  mystiker, och må varsebliva verkligheten bakom de olika
  föränderliga och förgänliga formerna.

 • 107. Ty vad är en människa?
 • 108. Hon är endast en gestalt och ett namn
 • 109. Tar men bort namnet och gestalten, vad blir då kvar av
  människan ?

 • 110. Det kvarstår den fundamentala essensen: Existensen,
  Anden. Varje människa, som, förbiser detta blir kastad hit
  och dit av svagaste vindil oupphörligen och räddningslöst,
  ständigt förgäves strävande efter att finna något att hålla
  sig fast vid. Denna fasta punkt bjudes henne ej, eftersom
  hon ej söker eller finner den fundamentala verkligheten.

 • 111. Milliarder människor skådar mot stjärnorna högt uppe i
  himmelen, dock utan att något följer eller erfares.

 • 112. Men de stjärnkunniga – i det att de blicka mot
  himmelen upptäcker nya världar och skriver böcker därom.

 • 113. Men vad de ser och förstår, det förmår andra ej att
  se och inse – även om de äger, förmåga att blicka högt.

 • 114. Trots sina seende ögon är de blinda.
 • 115. Liknande förhåller det sig med den normala och den
  andliga människan. Den människa, som varaktig lever enligt
  de andliga skapelselagarna ser och igenkänner runtomkring
  sig i varje livsform, i varje ting, i varje tanke och
  handling i varje människa, i naturens verksamhet och även
  bakom alla upptänkliga skeenden och omständigheter – i allt
  finner hon Det Som Skapar.

 • 116. Den vanliga, oandliga och genom religioner och andra
  overkliga läror påverkade människan däremot, kan varken se
  eller höra, eller ens fatta ett jota av sann verklighet.

 • 117. Hennes liv är oändligt, och så mycket mera inpressat
  i mänskligt-materiella banor.

 • 118. Därmed är hon blind, döv och okunnig.
 • 119. Den människa, som följer skapelselagarna, blir
  till ett välsignat väsen, som ej rädes någonting.

 • 120. Hennes vilja är oövervinnlig, hennes hängivelse
  omätlig och utan ände, hennes visshet och kärlek varar
  beständigt och är av fullkomligt slag. Hon vänder sig icke
  efter vinden och är icke full av tvivel, så som gäller för
  den som är starkt beroende av religion eller på annat sätt
  är allmänt vilsekommen. Hennes sinne har likhet med de
  vida, oändliga havet, och det låter sig inte oroas.

 • 121. Hon darrar inte av ångest.
 • 122. Därför utvecklar människan sitt andliga sinne, som ej
  längre kan nås av någon urartat negativ kraft.

 • 123. Det sinne, som ej längre lämnar rum för någon urartat
  negativ tanke, och som även tränger undan alla urartat
  positiva tankar och handlingar.

 • 124. Endast ett Utjämnat, harmoniskt sinne, som har sina
  rötter i Det Som Skapar i skapandets tjänst, i Skapelsens
  vishet, i medvetenhet om dess kärlek och glädje som är
  verkligare än all materiell begränsning och den mänskliga
  omvärlden – är värdefullt och tjänar andlig utveckling.

 • 125. Människan må alltid vara andligen stor och
  konstruktiv.

 • 126. Anden, Källan till allt som byggts upp av Skapelsen,
  är människans själva innersta väsen.

 • 127. Det yttre, mänskliga väsendet är fullt av
  begränsningar, ty det utgör inte henne själv utan blott
  hennes hölje, hennes materiella kropp, en begränsning, en
  vilseledande angelägenhet, källan till besvärligheter och
  pina, begränsäd i insikt och vilja, i offervillighet, i
  frihet, kärlek och lycka.

 • 128. Betraktar människan sin granne endast till det yttre
  och materiellt, då ser hon ingenting utöver blott formen och
  gestalten; det materiella hos denna bestämda människa.

 • 129. Men betraktar hon honom med insiktsfulla ögon, och med
  vetskap om att det allt avslöjande medvetande, som hon själv
  äger också finns hos alla andra – även om de inte vet om det
  då ändrar sig hennes sätt och vis att betrakta sina
  medmänniskor i grunden.

 • 130. Hon ser då inte längre bara en man, en kvinna, en
  flicka eller ett barn, utan hon erfar medmänniskan som
  bärare av en Skapande Ande, som vet väl om sig själv, och
  som gärna skulle vilja uppenbara sig hos var och en om blott
  tillfälle kunde bjudas.

 • 131. Den som känner till sanningen ser medmänniskan utifrån
  detta vetande och igenkännande, ty hon ser Det Som Skapar
  inom henne.

 • 132. Åtminstone vet hon redan nu – mer än hon gjorde förr,
  innan hon hade fattat hur det låg till.

 • 133. Därmed är det bevisat, att ovetandes inte är för alla
  tider oföränderligt.

 • 134. Människan kan befria sig från allt ovetande, om, hon
  är villig att acceptera sanningen.

 • 135. Människan kan göra sig av med allt; man kan ta allt
  ifrån henne, men aldrig det skapande medvetandet, Anden,
  Existensen i hennes inre – detta rent andliga Skapelsens
  Rike inom henne.

 • 136. Hon kan berövas allt vad hon äger och har och
  förpassas ut ur sitt hem, men ut ur det Andliga Riket i
  hennes inre förmår ingen att driva henne.

 • 137. Sålunda bör människan ständigt vara medveten om Det
  Som Skapar, utan vilket hon inte skulle kunna ta ett
  andedrag, inte utforma en tanke, och förutan vilket hon
  varken skulle kunna se, höra eller uppleva.

 • 138. Om detta har de vise sagt i alla tider:”Skapelseanden
  är människan närmre än hennes egen andning,”.

 • 139. Människan kan inte undkomma denna högsta form av
  medvetande, ty förr eller senare inser hon denna
  skapelsemässiga verklighet enär den är hennes livs liv,
  hennes andes Ande, hennes medvetandes medvetande, ljuset i
  hennes ljus, allt livs centrala tankekraft, den Existens
  som, vida överträffar all mänsklig tanke, gentemot vilken
  allt mänskligt-materielt intellektuellt tänkande sjunker ner
  till fullständig betydelselöshet.

 • 140. Han, Anden, kan Leva utan de fysiska øgonens ljus, så
  som han också kan, leva utan hörsel, armar och ben och till
  och med utan det yttre medvetandets yttre förstånd.

 • 141. Alltid finns dock någonting där som gör det möjligt
  för honom att leva vidare, nämligen hans egen skapande
  kraft.

 • 142. Detta Grundmedvetande, detta allt iakttagande och,.
  allt registrerande medvetande i människan, som registrerar
  hennes tankar och känslor och står bakom allt hennes
  tänkande, det som säger henne om hon vet eller ej – detta är
  det Skapande, det Andliga Medvetandet.

 • 143. Tänk ständigt och åter ständigt på att Anden är
  allnärvarande, allvetande, men är därutöver också oändlig
  Lycka, oändlig Skönhet, oändligt Värde, alla tings värde øverhuvud taget. Låt ordet Skapelse bli av största vikt och
  betydelse för människan, det som framkallar
  utväcklingsmässiga omvandlingar i henne.

 • 144. Så snart som orden Ande och Skapelse integreras i
  människan uppstår psykiska förändringar av den största
  betydelse i henne.

 • 145. Hennes känslor och hela hennes sinne förändras.
 • 146. Ju klarare därigenom hennes andliga intelligens blir,
  desto mer vinner hennes personlighet i kraft, och desto
  fullödigt blir därmed hennes liv.

 • 147. Den vise, som har fullt andligt medvetande ser vad som
  i fjärran framtid skall ske – kanske milliarder år senare
  och han har alla livsformers och mänsklighetens förgångna
  framför ögonen.

 • 148. Den största kunskap står till hans förfogande.
 • 149. Hur är då detta möjligt?
 • 150. En sådan människa har i sitt inre de nödvändiga
  förutsättningarna för detta.

 • 151. Liksom ljus kan skönjas genom slutna øgonlock, så är i
  varje människa Skapelsen närvarande, hela det Andliga Riket,
  dock endast förnimtart för den som med sitt inre öga
  verkligen också kan blicka inåt.

 • 152. Detta kan bara vara till nytta för dem, som bar de
  nödvändiga förutsättningarna.

 • 153. Varje människa bär hela det Andliga Konungariket inom
  sig, men det är øvertäckt och bundet av ovetande, misstag,
  brister, olyckliga omständigheter, fel och begränsningar av
  alla slag, vilket allt måste omvandlas till sin motsats
  genom insikten om och accepterandet av Sanningen.

 • 154. Allt det onda måste lösas upp och klaras upp genom att
  människan utvecklar färdigheter som är motriktade det
  urartat negativa, och som leder till en neutral utjämning.

 • 155. Vägen till andlig erfarenhet påskyndas genom att man
  utvecklar ett medvetet sökande och insamlande av sant
  vetande, och denna utveckling leder till sann och
  allomfattande vishet och kärlek av
  kosmisk vidd, grundat på insikten att Skapelsen är i allt
  närvarande.

 • 156. Människan är ett med allt i Skapelsen, i Sanningen, i
  Visheten, i Kärleken, i Andens Konungarike.

 • 157. Den sanning och kunskap, som människorna genom tid och
  rum och kropp är skilda från, når de dock genom den inre
  erfarenheten.

 • 158. Vishet och Kärlek i förening, Kunskap och Sanning i
  förening, Andens Vishet och Kärlek leder genom upplevia
  erfarenheter till Enhet, och till Skapelsen Själv, till
  universell Glädje, Makt och Fullkomlighet.

 • 159. Emedan människan inte känner Det Som Skapar, och har
  letts fel väg genom irrläror, framför allt genom andligt
  förslavande religioner, begår hon många fel, söker de sanna
  skatterna på fel ställen, och skadar därvid all naturenlig
  och Skapelsebetingad Ordning och Lagars Regler.

 • 160. Hur noga hon än må följa de mänskliga lagarna för
  samhällen, så kommer hon trots det att ständigt förgå sig
  mot alla Lagar, Regler och Ordningen inom Universums
  Skapelse. Hon låter sig därmed infångas i
  mänsklig-materiell nöd, råkar ut
  för sorger och problem, skräck och irrläror. Hon vilseledes
  och tröttas, blir olycklig och andligt okunnig, andligt
  förslavad och begränsad.

 • 161. Just det, som är det mest värdefulla, gör overkliga,
  religioner och mänsklig okunninghet ouppnåeligt.

 • 162. Denna okunnighet och de vilseledande religionerna
  fördöljer för människan det, som är källan till alla
  värdefulla ting, hennes levernes liv och intelligensens
  klara ljus – Anden och Skapelsen.

 • 163. Människan må utgå från att allt inom det dagliga
  livets område och att hennes upplevelser är ett skapande.

 • 164. Hon må se sig själv øverallt i rummet, i tiden och i
  alla ting. Hon må själv vara allt, och väcka till liv Det
  Skapande i allt, och sålunda urskilja och uppleva detsamma.

 • 165. Ty i allt är Skapelsen, och allt har fått liv genom
  Dess Ande, varigenom allt är ett i alltet.

 • 166. Frågan är bara hur människan skall kunna identifiera
  sig med allt, när hon inte känner Andens Väg.

 • 167. Vanligen brukar hon identifiera sig med sin kropp
 • 168. Men vad händer om hon försöker inlåta sig i Sanningen
  och innerligt inrikta sig på den Skapelseenliga Tillvaron
  och den Andliga Verkligheten.

 • 169. Liksom av sig själv upplöser sig hela världen i denna
  Andens reella Verklighet-sanning.

 • 170. Øverallt råder den ende, speciella Skapelse-Andliga
  principen.

 • 171. Men hur skall människan kunna identifiera sig med
  allt?

 • 172. Människan må dock bara se sig själv sådan, som hon
  verkligen är:

 • 173. I allmänhet identifierar hon sig med sin egen
  kropp: Som en klenod sköter hon om den, matar den och
  bekymrar sig nästan till självuppgivelse för den.

 • 174. Hon omfattar den med högmod, krimskrams, och
  menigslösa vanföreställningar, samtidigt som hon dock låter
  sin Ande förtvina.

 • 175. Men av en smula smärtsamhet blir hon strax arg, grinig
  och ovänlig mot andra, eller hon börjar klaga och gråta,
  självömka sig, eller till och med berövar hon sig själv
  livet.

 • 176. Hon omger sin kropp med ett odefinierbart gloriesken,
  och omfattar den med fåfänga, rädsla, bekymmer, stolthet och
  problem.

 • 177. Det rör sig alltid bara om hennes kropp. Ofta
  utsträcker hon till och med sin kroppsidentitet ände till
  sina materiella ägodelar, eller hon blir irriterad om en
  medmänniska oavsiktligt råkar beröra henne.

 • 178. Men vad kommer däremot den människa att göra, som
  kommit underfund med Andlig Sanning?

 • 179. Hon kommer att identifiera sig med alla ting och alla
  former av liv i världen och i Universum.

 • 180. En människa fylld av Skapelseenlig-Andlig Vishet,
  Kunnande, Sanning, Kärlek och Insikt, den vet att allt
  framgick, framgår och för eviga tider kommer att framga ur
  Sanningen.

 • 181. Därför identifierar hon sig med allt och envar.
 • 182. I sitt andliga medvetande kommer hon i sitt innersta
  alltid att vara ett med allt och envar.

 • 183. Hon kommer inom sig att identifiera sig med allt i
  Universum i sitt andliga medvetande, medan däremot den
  andre, den materialistiskt tänkande, identifierar sig med
  sin kropp, med sina pengar, med gods och ägodelar, med sitt
  vilsna tal och med ljudet av sin röst.

 • 184. Men om människan har identifierat sig med allt i
  Universum, då kan inget hat och ingen lystenhet längre bo i
  henne, ty hon gör inga själviska åtskillnader mera.

 • 185. Hon har ju blivit ett med Väsendet i Allt.
 • 186. Andra må göra anspråk på något som deras uteslutande
  egendom, men den andligt tänkande identifierar sig med
  sanningen därvidlag, och har därför allt eget i sitt
  innersta.

 • 187. All fruktan har vikit från henne i det att hon
  identifierade sig med Sanningen.

 • 188. Denna Skapelsens och Andens Sanning, med vilken hon är
  ett, styr till och med fiendens hand som lyfts mot henne, så
  att den faller tillbaka mot honom själv.

 • 189. Den andlige är skyddad och beskyddad, och hela naturen
  är vänligt sinnad mot henne, ja själva hennes fiender måste
  till slut tjäna henne.

 • 190. Med sina attacker åstadkommer de, att det andliga inom
  henne utvecklar sig med ännu större kraft och makt,
  övervinnande allt ont, gement och urartat.

 • 191. Fienderna bidrager till slut bara till det andliga
  tänkandets tillväxt och kännedome Sanningen.

 • 192. De vill den andligt tänkande ont och illa, de menar
  sig kunna tillintetgöra henne genom kritik, överlägsenhet,
  lögner och baktaleri, genom anmärkningar, falska utsagor och
  irrläror, genom förlöjliganden och fördömanden; men ändå
  skadar de bara sig själva, ty deras handlingar vittnar om
  deras andliga dumhet och okunskap, och av detta lär den
  andligt tänkande ännu mer och blir ännu större och mäktigare
  i sin ande.

 • 193. Skulle sådana sanningar kanske vara suggestionen.
 • 194. Det vore inbillning att påstå något sådant, ty det är
  fullständigt fel.

 • 195. Det handlar om absoluta sanningar.
 • 196. Hos normaltänkande, hos vilseförda och hos
  religionsbundna personer är livet i allmänhet fullt av
  dåliga suggestionen, fullt av inbillade föreställningar,
  irrläror och felaktiga antaganden.

 • 197. Den enda möjligheten och det enda medlet
  att avhjälpa dessa skador, är att grundligt lära känna
  Sanningar, som sätter alla mänskliga hjärnspöken ur spel,
  hålla sig till dessa Sanningar och låta de högsta
  Skapande-Andliga Krafterna råda.

 • 198. Alla overkliga suggestionen och mänskliga inbillningar
  korrigeras i det att människan konstaterar “Jag är en del av
  Skapelsen, varav en del besjälar mig såsom Ande”.

 • 199. Men medvetandet om att allt, utom den
  Skapelseenliga. Andliga Kraften, Sanningen och Verkligheten,
  är inbillning och illusioner, kommer på intet sätt att dämpa
  den iver och noggranhet som människan utvecklar under sin
  levnad; tvärtom nås oanade höjder.

 • 200. Som sanning kan endast gälla det som ÄR SANT och som
  förblir Sanning; något som man kan förlita sig på i eviga
  tider, och som aldrig och under några omständigheter
  någonsin behöver revideras.

 • 201. Sanning måste aldrig anpassas till någon annan eller
  någon ny tid, ty den är beständig i alla tider.

 • 202. Den kommer att vara evigt oförändrad och alltid låta
  lika, också då den uttalas med andra ord.

 • 203. Den är den klippa, på vilken man i eviga tider och i
  alla rymder kan bygga.

 • 204. Sanningen var innan Livet, och Sanningen är också
  efter.

 • 205. Det som endast har kort varaktighet är en fara, en
  svår bedräglighet, en irrlära.

 • 206. Skapelse och Sanning är alltid desamma, i dag som i
  morgon, de är alltid oföränderliga och av evigt samma värde.

 • 207. De ändrar sig inte, ej till namn, ej heller till form,
  ty Skapelsen och Sanningen är namn – och formlösa.

 • 208. Så må då människan hålla sig till det Skapelseenliga,
  ty endast det Skapelseenliga är Sanningen.

 • 209. Sanningen är det oförgängliga, liksom Skapelsen
  själv, den är det tidseviga, det fulländade, det som är värt
  all människans energi och hela hennes viljeinsats, ty med
  Den råkar människan inte in i bedräglighet.

 • 210. Därför må hon klamra sig fast vid Sanningen och vare
  då orubblig, i ständigt lika bestående Ro, Glädje, Vetande,
  Kärlek, Styrka och Vishet i allt.

 • 211. Det Skapelsemässiga innebär ensamt oändlig Visdom och
  Sanning, hos vilket inte ett uns av misstag är.

 • 212. Därför må människan hämta kraft ur Det
  Skapelseenligas Vishet, och hon må söka sitt ljus i sin egen
  Ande.

 • 213. Väl vet den andliga människan, att hon ej kan röra sin
  hand i rummet utan att beröra Det Skapelseenliga
  miljardfalt, då Det är tillstädes i all tid och allt rum.

 • 214. Den andliga människan är helt uppfylld av glädje, när
  hon vet om den Sanning, att det oändligt och obeskrivligt
  kraftfulla Skapelseenliga är närvarande överallt och omger
  henne varthelst hon går.

 • 215. Det Skapelseenliga är fyllt av ändlös Frid, fyllt av
  ändlös Insikt och Fulländad Fullkomning.

 • 216. Det är källan till alla Under av Det Högsta Andliga
  Medvetandet, som är tillstädes överallt, inom och utom.

 • 217. Dess Glädje är lika ändlös som Det Andliga Livet
  självt.

 • 218. För att göra snabba andliga framsteg betraktar den
  andliga människan allt och alla som det Skapelseenliga.

 • 219. Så snart hon ser något, så ser hon det Skapelseenliga.
 • 220. Bakom allt och också i sina egna manifestationsformer
  framstår alltid Det Skapelseenliga för henne.

 • 221. Därför rusar den andliga människan inte hit och dit
  för att nå fram till högsta andliga erfarenhet, utan just
  där, som hon är, finner hon alltid det bästa stället att
  samla kunskap och erfarenhet.

 • 222. Hennes växande Ande är i henne och ingen annanstans.
 • 223. Genom egna tankar och handlingar måste hon utveckla
  den.

 • 224. Utur kännedomen om detta blir hennes inriktning till
  en helgedom, och tillika allt som rör henne blir heligt
  också marken under hennes fötter.

 • 225. Den andliga människan ser inte framtiden som den tid,
  då Skapelsen och den i henne boende Anden skall uruenbaras
  för henne, utan det omedelbara ögonblicket, men därmed
  förefaller hon för den oandliga normalmänniskan att redan
  leva i den mest avlägsna framtid – ofta ständigt
  missförstådd.

 • 226. För den andliga människan är tiden inte förr eller
  senare, utan alltid det omedelbara nuet.

 • 227. För henne är det inte nödvändigt att se fysiskt, för
  att se Sanningen.

 • 228. Hon börjar själv söka, och Sanningen blir henne
  verkligare och verkligare, ty hennes Ande är ju för henne
  det allseende närvarandes.

 • 229. Inget ord, var det än uttalas, undgår hennes öra.
 • 230. För att göra snabbare framsteg urskiljer den andliga
  människan verklighetens klang ur varje tonfall som hon hör,
  varmed varje ljud tränger in i hennes andliga medvetande,
  och dår kvarstannar.

 • 231. Likaså påminner henne varje ting om det Skapelseenliga
  och om den omedelbara Sanningen.

 • 232. Varje omständighet är en Skapelseenlig omständighet,
  varje situation är en Skapelseenlig situation.

 • 233. Sålunda genomskådande lever och arbetar den andliga
  människan, och därigenom fortskrider hennes inre utväckling.

 • 234. Det Stora, det Andliga, är i smått närvarande i
  hennes innersta, ty i medvetandet om Sanningen bor det
  Oändliga i det ändliga.

 • 235. Och i varje människa har det Oändliga sitt säte,
  vilket dock endast få kan inse.

 • 236. Ty för att väcka upp det Oändliga krävs det förnuftig,
  logik och frihet från orealistiska läror.

 • 237. Men att väcka upp de Oändliga och göra det verksamt,
  det är livets mål; Den Andliga Fullkomningen.

 • 238. De själsliga rikena blir till det instrument genom
  vilket Skapelsen bringar Det Andliga Riket till uttryck.

 • 239. Denna Skapelsens Gynnsamhet låter förstå Himmelen.
 • 240. Rikena inom själen är utan inskränkningens alla
  gränser, och fria från det materiella jagmedvetande, och
  står därmed i ständig kontakt med Skapelsen själv.

 • 241. För människan øverväger massan i den matriella
  principen.

 • 242. Inom icke alltför avlägsen framtid kommer den jordiska
  vetenskapen att upptäcka detta i materiens princip.

 • 243. Skapelsen är tillstädes i allt skapat; i allt som
  börjar växa och vidareutveckla sig.

 • 244. Endast själva Den Obegränsade Anden och Skapelsen
  betyder sann Frihet, sann Fulländning, sann Insikt, Makt,
  Kärlek, Kunskap, Sanning och Vishet; alla är i sina absoluta
  former Det Skapelseenliga Självt.

 • 245. För att sålunda kunna uppnå något i sanning utsökt i
  livet, måste människan hålla sig till Det Andliga, Det
  Obegränsade och Obegränsbara.

 • 246. Allt som är begränsat och begränsbart medför
  overklighet och problem.

 • 247. Hur attraktivt detta än kan tyckas vara, skall det
  dock till slut bli en källa till problem och bedrägligheter.

 • 248. De ändliga tingen av alla former är onaturliga för Det
  Innersta Väsendet, och därför kan människan inte heller
  omfatta och älska dem såsom sanning utan att tillfoga sig
  själv det svåraste lidande.

 • 249. Ständigt och jämt är de behäftade med allehanda
  brister, ty allt som är ändligt för med sig problem och
  svårigheter.

 • 250. Om människan älskar eller äger något ändligt, så har
  åtminstone detta ändliga den bristen, att det med absolut
  visshet är förgängliga.

 • 251. Hon må älska det aldrig så högt enligt mänskligt sätt
  att älska, men när dess tid är ute förgår det, och hon
  sörjer djupt.

 • 252. Men det begränsade har också svagheter i andra
  avseenden.

 • 253. Även om det inte skulle gå mot förgängelse genast, så
  är det dock föränderligt.

 • 254. Om det under ett ögonblick är uppfyllt av mänsklig
  kärlek så kan mänskligt hat i nästa ögonblick förtränga
  eller fylla det.

 • 255. Antingen det nu gäller ett föremål som förändras eller
  löses upp, eller en människa, som ändrar sin inställning
  till sin nästa, så slutar det alltid med bekymmer och
  lidande, medan däremot Det Obegränsbara aldrig hemfaller åt
  obeständighet eller förändring, emedan Det är obegränsat
  trofast och beständigt.

 • 256. När vishet och sanning samlas i människan, och hennes
  andliga kunskap ökas, när hon leds av universell kärlek, och
  hennes liv blir till välsignelse för henne själv och andra,
  då har hon nått mogen insikt om Sanningen.

 • 257. Då blir hon medveten om Skapelsens del i henne, och om
  Anden i henne, och om Det Andliga Riket.

 • 258. I andlig kärlek och vishet är Skapelsen tillstädes.
 • 259. För var och en som söker vinna andligt ljus och andlig
  kärlek, öppnar sig porten till Skapelsen. Älskar människan
  sanningen, då älskar hon det som är fullkomligt och
  underbart och som i sig representerar Det Andliga Riket, ty
  detta är också vägen till Vishetens Rike.

 • 260. Människan må bli medveten om närvaron av det som
  verkar skapande, och hon må låta den andliga intelligensen
  lysa fram genom allt.

 • 261. Hon må förnimma att i själva vida, oändliga och öppna
  rymden är Skapandets ögon riktade på henne, och att den
  sanna intelligensen är Skapelsen som ser henne med ögon som
  minns allt, och Den är utrustad med en medvetenhet som kan
  ge svar på allt.

 • 262. Hon må därför leva medvetet andligt under Skapelsens
  ögon och leva med det andligas medvetande som också är
  oändlig kraft, den hon alltid måste vara medveten om.

 • 263. Därmed kan hon aldrig vara svag. 

 

 

 • + Detta är ju underbart, Semjase, och jag känner mig riktigt
  glad efter din utläggning.

 • 264  Semjase. Det kommer sig av att du får en bekräftelse på
  att ditt eget tänkesätt är riktigt, och på din andliga
  kunskap, ty du känner läran om Sanningen sedan länge – bara
  det att ingen hittills har kunnat bekräfta den för dig,
  eftersom Sanningen har blivit mycket sällsynt tack vare
  religionens irrläror.

 • + Tyvärr har du rätt, ty Sanningen är illa sedd.
 • 265   Semjase. Fördystra inte ditt sinne med detta, för
  människans andliga utveckling skrider oupphörligt framåt.

 • 266. Du skall emellertid hjälpa till med detta och göra
  känt Sanningen, ty du är nutidens profet.

 • + Hur skulle jag kunna det, och hur ska jag bära mig åt ?
  Det är ändå för mycket av det goda.

 • 267   Semjase. Så är bestämt för dig.
 • 268. Det kan du läsa om i Talmud.
 • + Och det skulle vara jag ? Det är ju ändå galet!
 • 269   Semjase. Ingenting kan undgå sitt öde.
 • + Det måste jag faktisk smälta först, och jag är inte så
  säker på att jag klarar av det.

 • 270   Semjase. Det kommer du att göra, för jag har redan sagt
  att det är förutbestämt för dig.

 • + Jag skall tänka över det. – Men om du tillåter, så har jag
  ännu en fråga som jag har funderat över en tid.

 • 271  Semjase: Fråga du bara.
 • + Det gäller mina beräkningar, som jag har gjort beträffande
  Immanuels levnads och födelsedata. Du sade mig en gång, att
  jag bara hade räknat fel med c:a 200 år. Så långt är jag
  med. Men problemet ligger i att jag troligen har räknat fel
  på Immanuels födelsedag.

 • 272   Semjase:  Dina 200 års felräkning gäller bara några
  detaljer i historien före Immanuels tid, men inte data om
  Immanuel själv, ty dem har du trots några fel fått riktiga !

 • 273. Helt intuitivt har du sammanställt de rätta
  uppgifterna, även om du uraktlåtit vissa kalendariska fakta,
  så att vissa förskjutningar uppstått.

 • 274. Men genom ditt extrema tänkesätt har du stött på
  sådant som gav en totalbild av sanningen.

 • 275. Därigenom har du återigen intuitivt förstått att du
  helt enkelt kunde tillgripa den av er idag kända
  kalendariska tideräkningen för att på dagen noggrant
  fastställa tiden för Immanuells födelse till den 3:e
  februari, räknat efter er tideräkning som baserar sig på
  kristen tro.

 • 276. Ett jordeår har alltid exakt lika många dagar, varför
  det ej uppträder några förskjutningar. Därigenom kvarstår
  ett bestämt datum så länge som den ifrågavarande
  tidsindelningen gäller.

 • 277. Men nu har även jag ytterligare en fråga till dig: De
  fotonegativ och den första filmen du gjorde, där våra skepp
  är med, skulle vara av stor betydelse för oss.

 • 278. De är visserligen din egendom, men kunde du överlåta
  dem till oss vore detta av stort värde.

 • + Om du behöver dem, då ger jag dig dem gärna, för i nödfall
  kan jag själv göra fler kopior från de första., Men kan du
  säga mig varför negativen och filmen är så viktiga för dig ?

 • 279   Semiase. De är inte bara viktiga för mig, utan för oss,
  d.v.s. för våra vetenskapsmän.

 • 280. På de foton som du har visat mig har vi upptäckt en
  del saker som vi inte kände till tidigare, men som framgår
  av bilderna.

 • 281. Speciellt rör det sig om antennledstrålen, genom
  vilken energien attraheras.

 • + Var snäll och berätta mer om detta, för sådana problem
  intresserar mig.

 • 282   Semjase. Det får jag bara om det stannar hos dig, för
  det handlar om hemligheter som du inte får lämna ut.

 • 283. Men jag får avslöja att det rör sig om ett helt nytt
  fenomen i samband med förändringen i den jordiska
  atmosfären, som plötsligt gör hittills osynliga energier
  synliga.

 • + Denna förklaring räcker för mig, tack.
 • 284   Semjase. Du kan ständigt förvåna mig.
 • 285. Jag blir varje gång egendomligt berörd när du
  plötslig, avstår från att vidare intressera dig bara för att
  inte försätta mig i trångmål.

 • 286. Det är för mig ett fullkomligt främmande fenomen, som
  jag inte kunnat återfinna hos någon annan livsform.

 • + Men varje liv har vissa egenheter.
 • 287   Semjase. Ja, men denna är ändå fullständigt främande
  för mig, men jag förnimmer att det hänger i hop med en
  osjälviskhet som förtränger all egoism.

 • + Gör mig inte bättre än jag är, för även jag är egoistisk.
 • 288   Semjase:  Förneka inte dig själv, för jag känner dig
  mycket väl i dessa avseenden.

 • 289. Jag vet att din egoism bara år ett spel för att
  vilseleda andra, eftersom du eljest skulle bli utnyttjad.

 

 • + Snälla Semjase, talar vi då inte ständigt om mig.
 • 290   Semjase. Naturligtvis det är obehagligt för dig, det
  vet jag, men från tid till annan måste man också beröra
  sådana ämnen.

 • 291. Men nu lämnar vi det för i dag, eftersom det åter är
  tid för mig att gå.

 • 292. Vid vårt nästa sammanträffande kommer jag att
  fortsätta med läran om andlig kunskap, ty den är den
  viktigaste huvuduppgiften för vår kontakt.