Från Semjaseblock 5. Delutdrag av Askets förklaringar den 9-2 1956
vid andra vistelsen (besøket) i Cheops-pyramiden vid Gizeh i Egypten.

Asket:

1. Du undrar över pyramidens ålder.

2. I sanning är dess historia något invecklad, för dess ursprung leder
mycket långt tillbaka i tiden.

3. Dess mening och dess uppkomsthistoria skulle leda alldeles för
långt, om jag skulle vilja tala om den för dig nu.

4. Således vill jag bara nämna de erforderliga data, efter vilka du
själv kan bilda dig en uppfattning:

5. Denna och alla andra pyramider på Jorden blev uppförda när
Lyrans stjärnbild stod i Kräftans (krepsens) tecken.

6. Det resulterar i en tidrymd av 2 x 36 650 år och följaktligen 73
300 år totalt.

7. Uträkningen av 2 x 36 650 år måste du lägga vid Hedschras
tidpunkt, då vinner du det rätta talet.

8. Tills kort före syndafloden, för omkring 10 400 år sedan, blev
pyramiderna i detta land kvarlämnade och ingen bekymrade sig längre om
deras existens.

9. Men 300 år före syndafloden återvann de åter sin betydelse,
kanske inte deras ursprungliga betydelse, som tyvärr av många olika
skäl inte får nämnas.

10. Men jag får förklara så mycket, att jordevetenskaparna
allesammans tidsangivelsen angående syndafloden likaså lurar sig
själva med tusentals år, som de även gör med de tider för olika
kungar och kejsare, som levde för årtusenden sedan.

11 Syndaflodens verkliga tid, som är lämnad i arv till er, om även
mycket förfalskad, ligger mer än 10 000 år tillbaka, och således
under kung Sahluks livstid, som vad beträffar pyramiderna har
övertagit en viktig roll.

12. Kung Sahluk levde omkring 300 år före den stora syndafloden.

13. Han hade en son med namnet Saurid, som i stora mått förfogade
över krafter framsynthet i framtida form:

14. Så såg han i en dröm en stor planet som störtade ned på
Jorden med en fruktansvärd kraft, varefter det uppstod en förmörkelse
på Jorden.

15. Saurid såg därmed otaliga människor dö, för de blev
förintade av den nedfallande planeten.

16. De få överlevande visste inte vart de skulle fly för att
rädda sig, för att undkomma stenraset med framskridande katastrofen
och det efterföljande stinkande och heta vattnet.

17 Saurid berättade sin hemska dröm för sin far, som tillkallade
alla stjärntydare och forskare i hela landet.

18. Med mycket möda och genom sägner fann de ut det, att inom
loppet av trehundra år skulle en jättelik komet falla ihop på Jorden,
som skulle kasta den ur sin bana och tippa om den.

19. För att inte ifrågasätta jordemänsklighetens fortbestånd på
grund av den väntande kosmiska katastrofen, bestämde kung Sahluk, att
de redan existerande pyramiderna skulle bli skyddsstationer och
överlevnadsstationer för människorna i den fortfarande avlägsna
framtiden.

20. Han arrangerade, att bra förråd uppfördes och att hållbara
livsmedel härbärgerades i pyramiderna. (I de meget store rom under
pyramidene?? R.Ø.anm.)

21. Detta arrangemang höll också hans efterkommande och landets
senare härskare samvetsgrannt fast vid.

22. Under de följande tre århundraden blev pyramiderna vårdade och
även deras yttersidor belades med mycket tjocka kalklager, för att
hålla vattnet på avstånd.

23. I deras dåtida skrift lade de också in tecken i kalkskiktet som
skulle varna för den kommande händelsen, så att den inte skulle falla
i glömska för någon.

24. När den jättelika kometen faktiskt kom, som i detta universum
hos många livsformer fortfarande idag kallas förstöraren, då
förpassade sig människorna in i pyramiderna och stängde in sig i
dessa.

25. Kometen välte omkull Jorden, översvämmade den med allt vatten
och förstörde och förintade allt som var utlämnat till den.

26. Bara små folksamlingar och djur av alla slag överlevde utan
byggnaderna, och åter en gång måste jordemänskligheten finna en ny
början efter denna katastrof, vilket redan fordom flera gånger var
fallet.

27. Ursprungligen leder pyramiderna och deras konstruktion tillbaka
till himmelssönerna, stjärnfararna, som är de egentliga bebyggarna av
denna värld.

Askets delkommentar den 11-2 1956

om den jordiska hästen

1. Du undrar väldigt mycket över saker som jag säger till dig.

2. Ditt antagande stämmer inte, för hästen blev inte förd från
Europa till Amerika.

3. Fallet är precis det motsatta; alla hästar på denna jord kommer
från denna kontinent, som ni kallar Amerika.

4. Den här kontinenten var tills för omkring 50 000 år sedan i er
tideräkning bebodd av människor, av rymdfarare och deras ättlingar.

5. Men som vanligt på den här planeten råkade de i luven på
varandra och förintade sig själva.

6. Så uppfann de atombomben och lät den explodera i ett blixtkrig.

7. Dess verkan var utomordentlig stor och den avfolkade hela
kontinenten, varvid också olika djurarter, som t.ex. hästen, blev
fullkomligt utrotad.

8. Enligt mitt vetande kallar ni kategorin häst vid den dåvarande
tiden för Hipparion.

9. Även idag, efter 50 000 år, kallar ni fortfarande många trakter
på den här kontinenten på det sätt, som de redan på den tiden
kallades.

10. De här benämningarna lämnades i arv till dags dato och även
de vittnar om varje fortfarande kvarvarande oförnuftig och barbarisk
tid.

11 Den som är intresserad, kan när som helst betrakta det och
själv fundera över det.

12. Det är platser till tidigare städer, som för många
årtusenden har stått där och som genom atomhelvetet har smält ner
till glasliknande massor.

13. Det bäst bevarade vittnet har i er tid blivit till en
märkvärdig plats, därför att jordemänniskan inte känner till dess
uppkomst.

14. Men mycket känt är i detta avseende namn som “dödens
dal”(Death-valley), men som också står i beskaffenhet med andra
händelser i nutiden.

15. “Eldens dal” i närheten av staden Las Vegas är ett
andra vittne till förgången tid och jordemänniskornas tidlösa
nukleära villfarelse.